ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೧

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿಯವರು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರರುಗಳಾದ ಪರಾಂಕುಶ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್), ಪರಕಾಳ (ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್), ಭಟ್ಟನಾಥ (ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್) ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. (ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗ).ತರುವಾಯ, ಅವರು ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಥಮುನಿ, ಆಳವಂದಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು (ಗುರುಗಳು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುಪರಂಪರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ (ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿರಿಮೆ) ( ಪಿನ್ಬ್ ಅಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರಿಂದ) ಹಾಗು ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇಷಿ( ಸ್ವಾಮಿ) ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿಯು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣರನ್ನು (ತಪಸ್ವಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ;ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ) ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾ ; ಜೀಯರ್ ಅವರ (ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ) ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು . ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ (ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆಯೂ ಆದ, ಶ್ರೀಶಟಕೋಪಾಚಾರ್ಯರ) ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂದಾಡೈ ನಾಯನ (ಮುದಲಿಆಂಡಾನ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೋಯಿಲ್ ಕಂದಾಡೈ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪುತ್ರ) ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ , ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದರು.ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ [ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಪರಂಪರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ]. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು , ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವ ಹಿರಿಮೆಯ [ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ] ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ಅರ್ಥಗಳನ್ನು , ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿನ್ನ ಭವತಾಸ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಸೇವಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾನ್ ರಸಿಕ ಕರುಣಾಸುಪೂರ್ಣನ್ |
ಭಟ್ಟಾರ್ಯವರ್ಯ ನಿಗಮಾಂತ ಮುನೀಂದ್ರ ಲೋಕಗುರವಾಧಿ ದೇಸಿಕವರಾನ್ ಶರಣಂ ಪ್ರಪಧ್ಯೆ ||

(ಓ ಕೂರತಾಳ್ವಾನ್! ಭಟ್ಟರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ (ಕೂರತಾಳ್ವಾನ್ ಮಗಾ ಪರಾಂಕುಶ ಭಟ್ಟರು), ನಂಜೀಯರ್, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಮೊದಲಾದವರು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅಮೃತದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದವರು) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ನಂಜಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ . ಆಚಾರ್ಯರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮೊದಲು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಸುರಂ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗಿದೆ:

ಕೋದಿಲ್ ಉಲಗಾಸಿರಿಯನ್ ಕೂರಕುಲೋಥಮ ಥಾಧರ್
ತಿದಿಲ್ ತಿರುಮಲೈಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೆಜ್ಹ್ಮ್ ಕುರವೈ ಮನವಾಳರ್
ಒಧರಿಯಪುಗಲ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ಥಾಧರುದನ್
ಪೋಧ ಮನವಾಳಮಾಮುನಿ ಪೊನ್ನಡಿಗಳ್ ಪೊಟ್ರುವನೇ

(1) ದೋಷರಹಿತ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ (2) ಕೂರಕುಲೋಥಮ ದಾಸರ್, (3) ತಿರುಮಲೈಯಾಳ್ವಾರ್, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ, (4) ಕುರುವೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟೂರು ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳರ್ (5) ತಿಗಳಕ್ಕಿದಂಡಾನ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ದಾಸರನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಮಹಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು (6) ದಿವ್ಯ ಕಮಲ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. [ಈ ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರು ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳರ್ ಅವರು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಿಗಳಕ್ಕಿದಂಡಾನ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ದಾಸರ್ ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ ತಂದೆ].

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/16/yathindhra-pravana-prabhavam-1/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ತಣಿಯನ್ಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಧಿಭಕ್ತ್ಯಾಧಿ ಗುಣಾರ್ನವಂ
ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಮ್

ನಾನು ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಸರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ, ಬುದ್ಧಿ-ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳ ಸಾಗರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಮ್ಯಜಾಮಾತೃ ಮುನಿಯನ್ನು (ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು) ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಶಟಾರಿ ಗುರುಓರ್ಧಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾಧಾಬ್ಜ ಮಧುವ್ರತಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ಶ್ರೀಲೋಕಾಚಾರ್ಯಮುನಿಂ ಭಜೆ

ನಾನು ಶ್ರೀ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರ ಕಮಲದಂತಹ, ಶ್ರೀ ಶಟಾರಿ ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಿದ್ದಾರೆ . ಶ್ರೀ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುನಾಥನೆಂಗನ್ ಮನವಾಳಯೊಗಿ ಗುನಕ್ಕಡಲೈ
ಪಳನಾಳುಂ ಆಂಡಿಪ್ಪರುಗಿಕ್ ಕಳಿತ್ತಿಂದ ಪಾರಿಣುಲ್ಲೆ
ಉಲಗಾರಿಯನ್ ಮುನಿಮೇಗಂ ಇನ್ನಾಲ್ ಎನ್ನುಲ್ಲಂ ಕುಳಿರ
ನಳಮಾನ ಸೀರ್ಮಯ್ ಮಲೈ ನಾಲುಂ ಪೋಲಿನ್ದದ್ದು ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೇ

ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು (ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್) ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಕುಡಿದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡದಂತಿರುವ ಆ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್, ಅವರ ದಯೆಯ ಗುಣಗಳಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸುರಿಸಿದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/15/yathindhra-pravana-prabhavam-thaniyans/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ – ಸೂತ್ರಮ್ 16 – 20

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಸೂತ್ರಮ್ – 16

ಪರಿಚಯ:  ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಈ ಶಬ್ದವು ನೆರವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ದ್ರೌಪದಿಯು ಅತೀವ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪದವು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರ 16 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ರೌಪದಿಕ್ಕು ಆಪತ್ತಿಲೇ ಪುಡುವೈ ಸುರಂದದು ತಿರುನಾಮಮಿಱೇ.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ದ್ರೌಪದಿಯು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸೀರೆಯ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಅವನ ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು (ತಿರುನಾಮಮ್) ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ದುಃಶ್ಶಾಸನನು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ, ದ್ರೌಪದಿಯು ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಬೋಧಿಸಿದ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಳು, ಭಾರತಮ್ ಸಭಾ ಪರ್ವಮ್ – ದ್ಯೂತ ಪರ್ವಮ್ –  90-42:

ಮಹತ್ಯಾಪದಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ

(ಅತೀ ಸಂಕಟಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಅವರು ಹರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೇ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯ ಅಚ್ಯುತ ।

ಗೋವಿಂದ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ಶರಣಾಂಗತಾಮ್ ॥

(ಶಂಖ ಚಕ್ರ, ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಓ ಭಗವಂತನೇ! ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಚ್ಯುತ! ಗೋವಿಂದ! ಕಮಲದಂತಹ  ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು).

ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅವನು ಭಾರತಮ್ – ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಮ್-47-39ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ,ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,  :

“ಗೋವಿಂದೇತಿ ಯದ್ ಆಕ್ರಂದತ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಾಮ್ ದೂರವಾಸಿನಮ್”

(ದ್ರೌಪದಿಯು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು “ಗೋವಿಂದ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತೀರಿಸಲಾರದ ಋಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.)

ಅವನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತ್ರದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದನು. ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ನಾಮವು ಆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಾಮವು ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ತಿರುನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೂತ್ರಮ್ – 17

ಪರಿಚಯ: ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೂ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, 17ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಸೊಲ್ಲುಮ್ ಕ್ರಮಮ್ ಒೞಿಯ ಚೊನ್ನಾಲುಮ್’ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ.

ಸೊಲ್ಲುಮ್ ಕ್ರಮಮ್ ಒೞಿಯ ಚೊನ್ನಾಲುಮ್ ತನ್ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಕೆಡ ನಿಲ್ಲಾದು.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು , ಫಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಪಠಿಸಿದಾಗ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವು, ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದರೂ, ಇದು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾಗವತಮ್ 6-3-14 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:

ಸಾಂಕೇತ್ಯಮ್ ಪಾರಿಹಾಸ್ಯಂಚ ಸ್ತೋಭಮ್ ಹೇಲನಮೇವ ವಾ

(ಈ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿ – ಕೊಂಕುನುಡಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಗಾಣದೇ, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಉಚ್ಛರಿಸಿದರೂ, ವೈಂಕುಂಠನಾಥನ ನಾಮವು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.)

ಇದು ಉಚ್ಛರಿಸುವವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು, ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರಮ್ – 18

ಪರಿಚಯ: ಈ 18ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಕರುಣೆಯಿಂದ , ಇದನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವವನ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುದಾನ್ ‘ಕುಲಮ್ ತರುಮ್’ ಎಂಗಿಱಪ್ಪಾಡಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂಗಳೈಯುಮ್ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ‘ಕುಲಮ್ ತರುಮ್’ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಇದು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಮಂತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರು ಅವರ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊೞಿ 1-1-9 ‘ಕುಲಮ್ ತರುಮ್’  ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಸೂತ್ರಮ್ – 19

ಪರಿಚಯ: ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಇದನ್ನು ನಂತರದ 19ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಬಗವಲ್ಲಾಬಂಗಳೈ ಆಸೈಪ್ಪಟ್ಟವರ್ಗಳುಕ್ಕು ಅವಱ್ಱೈ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಇದು ಐಶ್ವರ್‍ಯ, ಕೈವಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಯಾಚಕರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಉಚ್ಛವಾದ ವರವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅವರವರ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪರಿತ್ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೃದ್ಧ ಹಾರಿತ ಸ್ಮೃತಿ 6-50 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ:

ಐಹ ಲೌಕಿಕಮ್ ಐಶ್ವರ್‍ಯಮ್ ಸ್ವರ್ಗಾಧ್ಯಮ್ ಪಾರ ಲೌಕಿಕಮ್ ।

ಕೈವಲ್ಯಮ್ ಭಗವಂತಂಚ ಮಂತ್ರೋಯಮ್ ಸಾಧಯಿಶ್ಯತಿ ॥

( ಈ ಮಂತ್ರವು ಲೌಕಿಕ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನೂ, ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತಾನು ಆನಂದಿಸುವ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.)

ಸೂತ್ರಮ್ – 20

ಪರಿಚಯ: ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 20ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಕ್ತಿಗಳಿಲೇ ಇೞಿಂದವರ್ಗಳುಕ್ಕು ವಿರೋಧಿಯೈ ಪ್ಪೋಕ್ಕಿ ಅವಱ್ಱೈ ತಲೈಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಯಾರು ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ , ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅರಿವು, ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ) ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ಅವರವರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಧ್ಯಾನ, ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವು ಅವರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸಿ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ.

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2020/06/11/mumukshuppadi-suthrams-16-20/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org