Category Archives: virOdhi parihArangaL

ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ – 5

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉ.ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/ 

 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/03/14/virodhi-pariharangal-4/ .. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

24. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿ- ಜೀವಾತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು

ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮದ  ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಜೀವಾತ್ಮವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮ್ (ಜ್ಞಾನ), ಶೇಷತ್ವಂ (ಸೇವಕತ್ವ) ಮತ್ತು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ) ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ . ಜ್ಞಾನಂ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನವಿರುವವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

 • ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಂ (ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ), ಜ್ಞಾನ ಅನುಧಯಮ್ (ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ), ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಂ (ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು – ಶಂಖವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಮ್ (ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ವಸ್ತುವನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು  – ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅನುಧಯಮ್, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಮ್ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
  • ಜ್ಞಾನ ಅನುಧಯಮ್ – ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ (ತಿಳಿವಳಿಕೆ) ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದು (ಇದು ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ) ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಂ – ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆತ್ಮವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಆತ್ಮದ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ .
  • ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಮ್ – ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ .
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮದ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ , ಅಂದರೆ, ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೆಳಮಟ್ಟಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಾರದು . ಹಾಗೆ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದು, ಇಂತಹ ಹಿನ್ನಡೆಯು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ಶೇಷತ್ವಂ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ) ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು “ಇಲ್ಲ! ಇಲ್ಲ! ನೀವು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು!” – ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪತಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮದ ನಡುವೆ ಭರ್ತ್ರು (ಗಂಡ) – ಭಾರ್ಯ (ಹೆಂಡತಿ) ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಾತ್ಮ (ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವುದು) ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ , ಜೀವಾತ್ಮನು ಮನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.  ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಂ 92 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದೇ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಶೇಷನ್ (ಸೇವಕ) ಎಂದರೆ ಶೇಷಿಯ (ಯಜಮಾನ) ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥ.  ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಅಚಿತ್‌ನಂತೆಯೇ ಯಜಮಾನನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಎಂದರ್ಥ (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಗಡಿಯಾರವು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ – ಜೀವಾತ್ಮವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ.  ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಜೀವಾತ್ಮವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ಭಗವಂತನ ಆನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜೀವಾತ್ಮವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು.  ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.  (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕುಚೇಲನು ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕುಚೇಲನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಕುಚೇಲನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವನು ಬಲ ಪಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಆಳ್ವಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ಬಲ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.  ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಅಧೀನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ (ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ.  ಇದು ಭಾಗವತರ ಕಡೆಗೆ ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕು.  ಒಬ್ಬನು ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.  ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಅದೇ ಮಾತು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಈ ತತ್ವದ ಸಾರವನ್ನು ಉಪಧೇಶ ರತ್ನ ಮಾಲೈನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

25. ಪರಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿ (ಪರಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿ) – ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು.

ಗರುಡಾಳ್ವಾರ್ (ವೇಧಾತ್ಮಾ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಬ್ಬರು ಪರಮ ಪ್ರಭು.

ಪರಸ್ವರೂಪಂ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ.  ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಒಡೆಯ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನು.  ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ರಕೃತಿ (ವಸ್ತು) ಭಗವಂತನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪರದೆಯಂತಿದೆ.  ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ (ಗುಣಗಳಿಂದ) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ – ಸತ್ವಂ (ಒಳ್ಳೆಯತನ), ರಜಸ್ (ಉತ್ಸಾಹ) ಮತ್ತು ತಮಸ್ (ಅಜ್ಞಾನ).  ದೈಹಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣವು ಮೂಡಿದಾಗ, ಈ ದೇಹವು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ರಜೋ/ತಮೋ ಗುಣವು ಮೂಡಿದಾಗ, ಅದೇ ದೇಹವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ, ದೈಹಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.  ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಾಲೈ 10 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಾಟ್ಟಿನಾನ್ ದೈವಂಗಳಾಗ ಅತ್ ದೈವನಾಯಕನ್ ತಾನೆ” , ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • “ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಇರುವುದು ತಪ್ಪು.  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯಂ (ಸರಳತೆ) ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ವಾತ್ಸಲ್ಯಂ (ಮಾತೃತ್ವದ ಸಹನೆ), ಸೌಲಭ್ಯಂ (ಸರಳತೆ/ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ), ಸೌಶೀಲ್ಯಂ (ಉದಾತ್ತತೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಗವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.  ಇವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.  ಆದರೆ “ಭಗವಾನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಅವನು ನನ್ನಂತೆ (ಮನುಷ್ಯ) ಮಾತ್ರ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತೈನಲ್ಲಿ (9.11) “ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಮ್ ಮುಧಾ…” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಮೂರ್ಖ ಪುರುಷರು ನನ್ನನ್ನು (ನನ್ನ ಅವತಾರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಭಗವತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬರು ಭಗವಾನ್‌ನ ಪರತ್ವ (ಪರತ್ವ) ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಂ (ಸರಳತೆ) ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  ಅಂತಹ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಭಗವತ್ ಅಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

26. ಸ್ವಾನುಭವ ವಿರೋಧಿ – ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು

 ಸ್ವಾನುಭವ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು/ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ.  ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ/ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಆತ್ಮವು ಭೌತಿಕ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.ಅಂಥಹ ಅಡಚಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ-

 • ಧೇಹ ವಾಸನದಿಂದ (ದೇಹದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು) ಸಂತೋಷಗಳು/ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಅನುಭವದ ನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.  ಈ ವಾಸನ (ಅನಿಸಿಕೆ) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇದು ರುಚಿಗೆ (ರುಚಿ) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಾಸನ ಎಂಬುದು ಉಪ-ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಬಯಕೆಗಳು.
 • ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ – ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಗಳು/ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
 • ರುಚಿ (ಅಭಿರುಚಿ) ವಾಸನ (ಅನಿಸಿಕೆಗಳು) ಇಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  “ಹಾಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಬೆಕ್ಕು ಅದನ್ನೇ ಕದಿಯಲು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸುಖ-ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.  ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಬದಲು ತ್ಯಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.  ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

27.ಪರಾನುಭವ ವಿರೋಧಿ– ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು

ಅರ್ಚಾವತಾರಂ- ತಿರುಕ್ಕುರುಂಗುಡಿ ನಂಬಿ

ಪರಾನುಭವಂ ಎಂದರೆ ಪರಮ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ (ಪ್ರಕೃತಿ), ರೂಪ (ರೂಪಗಳು), ಗುಣ (ಶುಭಕರ ಗುಣಗಳು), ವಿಭೂತಿ (ಸಂಪತ್ತು) ಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದು/ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು.  ಭಗವಂತನಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿವೆ (ರೂಪಗಳು) – ಪರ (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ), ವ್ಯೂಹ (ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರಧ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ನಾಥನ್), ವಿಭವಂ  (ಶ್ರೀರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು)  ಅಂತರ್ಯಾಮಿ (ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ) ಅರ್ಚೈ (ದೇವತೆ ರೂಪಗಳು). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು/ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ತಿರುನೆಡುಂತಾಂಡಗಂ 10 ರಲ್ಲಿ “ಪಿನ್ನಾನಾರ್ ವಣಂಗುಂ ಜೋತಿ” ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ( ವಿಭವ ಅವತಾರಗಳು ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಂತರ ) ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಇತರವುಗಳನ್ನು ಮಾನಸ ಸಾಕ್ಷತ್ಕಾರಂ (ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಅನುಭವ (ಅನುಭವ/ಸಂತೋಷ) ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ/ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.  ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಸೇವೆ) ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.  ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ – ಅಂತಹ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ಸ್ವ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 3.2.1 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅನ್ನಾಳ್ ನೀ ತಂದ ಆಕ್ಕೈಯಿನ್ ವಳಿ ಉಳಲ್ವೇನ್ “ (ಅಂದಿನ ನೀನು ತಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೇನೆ ) – ನಾನು ಈ ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನೀವು ನೀಡಿದ (ಉತ್ಥಾನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು) ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ  ಶಿಶುಪಾಲನ್, ಧುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರಂತೆ   ಕೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಪಡಬಹುದು. ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಇತರರ (ಸಂಸಾರಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಅವನ ಪಾರಮ್ಯದಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.ತಿರುನೆಡುಂತಾಂಡಗಂ 21 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಅವರೈ ನಾಂ ದೇವರೆನ್ರಂಜಿನೊಮೇ “ (ಅವರನ್ನು ನಾವು ದೇವರೆಂದು ಅಂಜಿದೆ ) – ನಾನು ಅವನೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಳ್ವಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಡುವಿನ ದೈವಿಕ ಸಂವಾದವಾಗಿದೆ – ಇದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮೀರಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

28. ಸಂಶ್ಲೇಷ ವಿರೋಧಿ  -ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಸಂಶ್ಲೇಷಂ  ಎಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಮಾನಸ ಅನುಭವ (ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ (ಮುಖಾಮುಖಿ) ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು 27ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಪರಾನುಭವವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ಅವನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಅವನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಿದೆ. 27 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಭಗವಾನಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಮದ  ಲಾಂಛನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಂದ  ದೂರವಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಅಲ್ಪವಾದ ಆತ್ಮದ ನಂಟು  ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಭಾಗವಾನ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ  ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು “ ವಳವೇೞುಲಹು ತಲೈಯೆಡುತ್ತಾಲ್ “ ಎಂದು  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ  – ವಳವೇೞುಲಹು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ( ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 1.5 ಪದಿಗಂ ).  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 1.5.7 ಪದಿಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  “ ಅಡಿಯೇನ್ ಶಿಱಿಯಞಾನತ್ತನ್ ಅಱಿದಲಾರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯಾನೈ, – ಕಣ್ಣನೈ- ಅಡಿಯೇನ್ ಕಾಣ್ಬಾನ್ ಅಲಱ್ಱುವನ್ ಇದನಿಲ್ ಮಿಕ್ಕೋರಯರ್ವುಣ್ಡೇ – ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ ನಂತೆ ಅವತರಿಸಿದರು – ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ – ಈ ಕಾಯಿದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರ್ಖತನ ಏನು? ಎಂಪೆರುಮಾನೊಂದಿಗಿನ ಆಳ್ವಾರರ ಇಂತಹ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಅವರ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಿಮಯವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ .
 • ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಾರ ಪುರುಷಕಾರ (ಶಿಫಾರಸು) ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ , ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 1.4.7 ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ “ ಎನ್ ಪಿೞಯೇ ನಿನೈಂದು ಅರುಳಾದ ತಿರುಮಾಲ್ “ ( ನನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಲ್ಲ ) ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಯಾರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಕಾರಂ ಎಂದರೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು. ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ತಾಯಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಮಗುವಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ). ಈ ಪುರುಷಕಾರಂ  ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ತಾಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಅವನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

29. ವಿಶ್ಲೇಷ ವಿರೋಧಿ – ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ವಿಶ್ಲೇಷ ಎಂದರೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂನಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಂ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ  (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ) -ಶ್ರೀರಂಗಂ
 • ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಡೆತಡೆಗಳು. “ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಷ್ಯಂ  ” (ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು) “ಪರಗುಣವಿಷ್ಟ:” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಭಗವಾನಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದು), ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾಧಿ 34 “ಕಾಲಾೞುಂ ನೆಂಜೞಿಯುಂ ” (ಕಾಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 7.2.1 ರಲ್ಲಿ “ ಕಙ್ಗುಲುಂ ಪಗಲುಂ ಕಣ್ತುಯಿಲ್ ಅಱಿಯಾಳ್ ಕಣ್ಣನೀರ್ ಕೈಹಳಾಲ್ ಇಱೈಕ್ಕುಂ – ಎಙ್ಗನೇ ತರಿಕ್ಕೇನ್ ಉನ್ನೈವಿಟ್ಟು “- ಪರಾಂಕುಶ  ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ “ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾಳೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ”). ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾರವಷ್ಯಂ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅಂತಹ ಸಂಕಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಗೀತೆ 10.9 ರಲ್ಲಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಮಚ್ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋದಯಂತ : ಪರಸ್ಪರಂ  ಕಥಯಂತಸ್  ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ” – ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ದೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ, ಅವರು (ಭಾಷಕರು ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರು ಇಬ್ಬರೂ) ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಬೋಧಯಂತ: ಪರಸ್ಪರ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು “ಉಚ್ಚ ತುಣೈ “( ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಒಡನಾಡಿ)) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.4.9 ರಲ್ಲಿ ” ಶೆಞ್ಜುಡರ್ ತಾಮರೈಕ್ಕಣ್ ಶೆಲ್ವನುಂ ವಾರಾನಾಲ್ , ನೆಞ್ಜಿಡರ್ ತೀರ್ಪ್ಪಾ ರಿನಿಯಾರ್ ? ನಿನ್ಱುರುಹುಕಿನ್ಱೇನೇ ”-  ಸುಂದರವಾದ ಕೆಂಪು ಕಮಲದ ಕಣ್ಣಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಗಮಿಸದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ?

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-5.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://ponnadi.blogspot.com  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org 

ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ -4

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.       ಶ್ರೀ ಉ.ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/  ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/01/30/virodhi-pariharangal-3/ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

20. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧಿ ( முக்யப்ரமாண விரோதி)– ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು

ಪ್ರಮಾ ಎಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಮಾಣಂ  ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದಿಕರಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 • ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ (ಗ್ರಹಿಕೆ) – ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದವು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗವಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಸೀಮಿತ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಾಗ, ಕಂಬವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಮರೀಚಿಕೆಯೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿ (ನೀರು ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ).                                                                                                        
 • ಅನುಮಾನಂ (ಅನುಮಾನ) – ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತದೆ – ಇದು ಅನುನಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಂ  ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುರಾವೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.    

                             

 • ಶಬ್ಧಮ್ (ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು) – ವೇದಮ್ ಅನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಕರು (ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು) ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯಮ್ (ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ), ನಿತ್ಯಮ್ (ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದು), ನಿರ್ದೋಷಮ್ (ಕಳಂಕರಹಿತ) ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

                                                                                

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿರುವ  ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ

 • ವೇದಾಂತಂ ಕಳಂಕರಹಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇದಾಂತಂ ಎಂದರೆ ವೇದದ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಭಾಗ – ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಅಂತಹ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ ಮಾ ಶುಚಃ “ (ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ) ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಗೀತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ.  ಭಗವಂತನು ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು  ಗೀತೆ ಗೆ “ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ (ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ) ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ; ಅನುಮಾನಿಸಬೇಡಿ;ಕೊರಗಬೇಡಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಇದನ್ನೇ “ ಮಾ ಶುಚಃ  “ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡಾಳ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಇದನ್ನು ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ 11.10 ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ “ ಮೆಯ್ಮೈಪ್ ಪೆರುವಾರ್ತೆ”) ಎಂದು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಭಗವಾನಿನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಳ್ವಾರರು ದೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ಅವು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವರು ವೇದಂನಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮರು. ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು (ಅಂದರೆ, ಆಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ) ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ನಿಂದ ಮಾಮುನಿಗಳ ವರಗೆ-  ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಈ  ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯರು  ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಂ 20 ರಲ್ಲಿ ಆಳವಂಧಾರ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ” ತ್ವಧೀಯ ಗಂಭೀರ ಮನೋನುಸಾರಿಣ ” – ವೇದಂ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ದೈವಿಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಧಮಜ್ಞ ಸಮಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ವೇದಾಸ್ ಚ” ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ – ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇದವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ – ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

21. ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿ ವಿರೋಧಿ – ಆತ್ಮ ಇರುವವರೆಗೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು (ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ) ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಇರುವವರೆಗೆ. ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯಂ (ಶಾಶ್ವತ) – ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ – ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ  ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವತರ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಜೀವಾತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ

 • ಆಳವಂಧಾರರು,  ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನ: ಪ್ರಾಣ ದೀಪೋ ಅನ್ಯ  ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮವು ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ – ಇದು ಕೇವಲ ಗೊಂದಲ. ದೇಹವು ಹುಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ (ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದೊಂದಿಗೆ), ರೋಗ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು  ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ (ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದ). ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ:  ತತ್ವ ತ್ರಯಂ  ನಲ್ಲಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಆತ್ಮವು ದೇಹಂ  (ದೇಹ) ಇಂದ್ರಿಯಮ್ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳು), ಮನಂ (ಮನಸ್ಸು), ಪ್ರಾಣ (ಪ್ರಮುಖ ಗಾಳಿ), ಬುದ್ಧಿ (ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
 •  ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಆತ್ಮವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ . ಭಗವಾನರ ಸೇವೆಯು ಜೀವಾತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಗುರುತಾಗಿದೆ.  ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಂತ (ಸ್ವತಂತ್ರ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಳ್ಳತನ (ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ). ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 •  ಈಶ್ವರನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ (ಸರ್ವಜ್ಞ), ಸರ್ವಶಕ್ತನು (ಸರ್ವಶಕ್ತ), ಅವಾಪ್ತ  ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನ್ (ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ) ಮತ್ತು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ (ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿಲ್ಲ). ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ (ಅಪೂರ್ಣ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು  –  ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆದಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪಾದರು ತಮ್ಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ( ಈಶಾನಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಏವ . ) ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ” ನಾರಾಯಣ: ಪರಭ್ರಹ್ಮ ” ಎಂದು ಸಹ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಈಶ್ವರನ್ ಎಂದುಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 •  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ರಕ್ಷಕನ್ (ರಕ್ಷಕ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು –  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ಷಕ. ಇದು ಪ್ರಣವಂನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಂಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರನ್, ಬ್ರಹ್ಮ, ಮುಂತಾದವರು ಜೀವಾತ್ಮರು , ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಕರಲ್ಲ . ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು  ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು “ಪ್ರಪನ್ನ ಪರಿತ್ರಾಣಂ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ . ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಂ 39 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ “‘ ಈಶ್ವರನೈ ಒೞಿಂದವರ್ಗಳ್  ರಕ್ಷಕರಲ್ಲರ್ಎನ್ನುಮಿದಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಪರಿತ್ರಾಣತ್ತಿಲೆ  ಚೊನ್ನೋಂ ” (ಈಶ್ವರನಿಗೆ  ಶರಣಾದವರು ರಕ್ಷಕರಲ್ಲ  ಎನ್ನುತ್ತ ಪ್ರಪನ್ನ ಪರಿತ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ  )
 • ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ , ಆಚಾರ್ಯ ಅಪಚಾರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಚಾರ  ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿವೆ .  ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ , ನಕ್ಷಮಾಮಿ ವಸುಂಧರೆ”  ( ಕ್ಷಿಪಾಮಿ , ನಕ್ಷಮಾಮಿ ವಸುಂದರೇ ) – “ ಭೂ “ ದೇವಿ !  ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ”. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ ಅಪಚಾರವನ್ನು (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ) ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಅಪಚಾರಮ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ .ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ 107 ಯಲ್ಲಿ   ತಿರುವರಂಗತ್ತಮುಧನಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ “ ರಾಮಾನುಸ ! ಉನ್ ತೊಂಡರ್ಗಟ್ಕೆ ಅನ್ಬುಱ್ಱಿರುಕ್ಕುಂಬಡಿ ಎನ್ನೈ ಯಾಕ್ಕಿ ಅಂಗಾಟ್ಪಡುತ್ತೇ  “ -( ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಂಟಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ). ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಬಯಸಬೇಕು.

22. ನಿತ್ಯ ವಿರೋಧಿ – ನಿರಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು (ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ) ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ . 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ:

 • ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು – ಜ್ಞಾನದ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು – ಶ್ರೋತ್ರ (ಕಿವಿಗಳು), ತ್ವಕ್ (ಚರ್ಮ), ಚಕ್ಷುರ್ (ಕಣ್ಣುಗಳು), ಜಿಹ್ವಾ (ನಾಲಿಗೆ), ಗ್ರಾಹ್ನ (ಮೂಗು) 
 • ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು – ಕ್ರಿಯೆಗಳ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು – ವಾಕ್ (ಬಾಯಿ), ಪಾಣಿ  (ಕೈಗಳು), ಪಾದ (ಕಾಲುಗಳು), ಪಾಯು (ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗಗಳು), ಉಪಸ್ಥ (ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂಗಗಳು)


ಭಗವಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 7.1.6 ರಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  “ವಿಣ್ಣುಳಾರ್ ಪೆರುಮಾರ್ಕು ಅಡಿಮೈ ಶೈವಾಯರೆಯುಂ  ಸೇರುಮ್ ಐಂಬುಲನಿವೈ “ – ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತವೆ .  ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

 • ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 3.2.1  ರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ  “ಅನ್ನಾಳ್ ನೀ ತಂದ ಆಕ್ಕೈಯಿನ್ ವೞಿ ಉೞಲ್ವೇನ್”  ( – ನೀವು ನೀಡಿದ ಈ ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಪೀಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ (ಉತ್ಥಾನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು). ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದವು ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
 • ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • “ನಾನು ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವಿದೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ / ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಾಸುರಂಗಳು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು . ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಅಂತಹದು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಸೌಂಧರ್ಯ (ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯ ) ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೋಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಮೋಸವು ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಾಳ್ವರು ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾಧಿ 34 ರಲ್ಲಿ ” ಕಾಲಾೞುಂ ನೆಂಜೞಿಯುಂ ತನ್ಚುೞಲುಂ ” ( ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ  , ಎದೆಯು , ಕಣ್ಣುಗಳು ) ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡು , ಒಬ್ಬನು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, ತೀವ್ರ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ). ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಖಾಂಡಂ  1.1 ರಲ್ಲಿ ” ಶತೃಗ್ನೋ ನಿತ್ಯ ಶತ್ರುಗ್ನ  ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ – ಶಾಶ್ವತ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶತ್ರುಗ್ನನ್. ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ ಶತ್ರುಗ್ನನ್  ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು (ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು) ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭರತಾಳ್ವಾನ್ ಗೆ  ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು”. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


23. ಅನಿತ್ಯ ವಿರೋಧಿತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು (ದೈಹಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ) ಅನಿತ್ಯಂ ಎಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ – ದೈಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು/ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಂತೋಷ/ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ಶ್ರೀಗಂಧದ ಲೇಪ (ಪರಿಮಳಗಳು), ಹೂವುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ದುಃಖಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹ ಅಡಚಣೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಗವತ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು/ಅಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-4.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://ponnadi.blogspot.com  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org 

ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರನ್ಗಳ್-3

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉ . ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/

 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/01/29/virodhi-pariharangal-2/  ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದಾರವಿಂದ -ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಉಪಾಯಂ (ಉಪಾಯ)

17. ಉಪಾಯ ವಿರೋಧಿ (உபாய விரோதி) – ಉಪಾಯಂಗೆ ವಿರೋಧಿ (ಉಪಾಯ / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ)

ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದವು ಉಪಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡಚಣೆಗಳು

 1. “ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್ ಆಗಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಪಾಯಮ್” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನು (ಪ್ರಪನ್ನನ್) ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ಅಚೇತನಂ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ಪರಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ – ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯಂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ).
 3. ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಕೃಪೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 4. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, “ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ” ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ “ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹಾರ್ಥಂ” (ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹಾರ್ಥಂ ) ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಇದರರ್ಥ “ಭಗವಂತನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿರಬೇಕು .  ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ”. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಗಳು   ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ   4.10.6 ರಲ್ಲಿ  “ಎಲ್ಲೀರುಂ  ವೀಡು  ಪೆಱ್ಱಾಲ್ ಉಲಗಿಲ್ಲೈ ” (எல்லீரும் வீடு பெற்றால் உலகில்லை – ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ) ಇಲ್ಲಿ  ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ವಿವರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಸಾದಿಸದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಎತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ . ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು (ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ) ಕಾರಣ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ), ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ತರ್ಕದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ).
 5. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರು ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವರು . “ಭಗವಾನನ್ನು  ಉಪಾಯವಾಗಿ”  ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು  ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಅಚಿತ್‌ನಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ – ಜ್ಞಾನ/ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವವನು. ಅಚಿತ್ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ – ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ (ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ). ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: “ನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ” ಉಪಾಯಮ್ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಭಾವಿಸಬಾರದು – ಭಗವಾನ್ ಉಪಾಯಮ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರವು ಬುದ್ಧಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ  ).
 6. ಅಚಿತ್‌ನಂತೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಸಹ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬಾರದು  (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು – ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ).

ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

18. ಉಪೇಯ ವಿರೋಧಿ  ( உபேய விரோதி) – ಉಪೇಯಮ್ (ಗುರಿ) ಗೆ  ಅಡಚಣೆಗಳು

ಉಪೇಯಮ್  ಎಂದರೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು .   ಉಪಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಉಪೇಯಂ (ಗುರಿ)

 1. ಭಗವತುಪಾಯನ್ – ಪ್ರಪನ್ನನ್  ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು “ಕಲ್ಪ ತರುವಿನಿಂದ ತುಂಡುಬಟ್ಟೆ ಕೇಳುವುದು” ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳಂತಹ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಉಪಸೇವಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಜೀವಾತ್ಮದ  ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ) .
 3. ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ “ನಾನು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು . ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3.27  ಭಗವಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ” ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ ” (அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தா அஹம் இதி மந்யதே)-ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವನು . ಅಂತಹ ಅಹಂಕಾರವು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 4. ತನ್ನನ್ನು ಅಕರ್ತಾ (ಮಾಡದಿರುವವನು) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು).
 5. ಭಗವಾನ್/ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಆದ ಆನಂದವನ್ನು ಸ್ವಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು . ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 2.9.4  “ತನಕ್ಕೇಯಾಗ  ಎನೈಕ್  ಕೊಳ್ಳುಮೀದೆ ” (ತನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುಮೀತೆ)  ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ – ಆನಂದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. “ಭೋಕ್ತ” ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಭಗವಾನ್ ನಿಜವಾದ ಭೋಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.ಅಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ  ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 6. ಭೋಗ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಆನಂದಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರು ಇದನ್ನು ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊೞಿ 4.9 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಪಾಡಿಯಾಯ್ಕ್ ಕಿಡಂದು  ಉನ್ ಪವಳವಾಯ್  ಕಾಣ್ಬೇನೆ” (படியாய்க் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே)- ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ (ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಅಚಿತ್‌ನಂತೆ) ಹೊಸ್ತಿಲಾಗಿ  ಇರುತ್ತೇನೆ  ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷದ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆನಂದವನ್ನು (ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್‌ನಂತೆ) ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತೇನೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಇದು ನಮ್ಮ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತತ್ವವಾದ “ಅಚಿತ್ವತ್ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಮ್” – ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್‌ನಂತೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನಂತೆ ಆನಂದವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ). ಈ ತತ್ವವನ್ನು (ಸ್ವ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಆನಂದವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ) ಧ್ವಯ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ನಮ:” ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಳವಂಧಾರ್ ತನ್ನ ಸ್ಥೋತ್ರ ರತ್ನಂ 46 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ  “ಕಧಾ … ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” (கதா … ப்ரஹர்ஷயிஷ்யாமி) – ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತರಲು ಹಂಬಲಿಸುವುದು . ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನ ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಭಗವಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆನಂದವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

19. ಉಪೇಯಾತ್ರಿ ವಿರೋಧಿ ( உபேயத்ரி விரோதி) – ಉಪೇಯಮ್ (ಗುರಿ)ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಡಚನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿವೆ. ಉಪೇಯಮ್  ಎಂಬುದು ಉಪಾಯಂ ನಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಉಪಾಯಂ  (ಕ್ರಮ ) ಮತ್ತು ಉಪೇಯಮ್  (ಗುರಿ) ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಉಪೇಯಮ್ (ಗುರಿ) ಎಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಗುರಿ) ಅವರನ್ನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದು, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ) ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನು “ಭಗವತ್ ಅನುಭವ ಜನಿತ ಪ್ರೀತಿ  ಕಾರಿತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ” (பகவத் அநுபவ ஜநித ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம்) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

 1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು (ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಈ ಮನೋಭಾವವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಕೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಧೃಷ್ಟಫಲಂ (ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು – ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಬಹುದು) ಬಯಸುವುದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ
 3. ಅಧೃಷ್ಟ ಫಲಮ್ (ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು – ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಗಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಂಶಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು:
 4. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ಇಂದ್ರನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು) ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 5. ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದವಿರುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ (ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿವಾಸ) ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ – ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಯಸಬೇಕು.
 6. ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ  ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಧಿಯ ಆರಾಧನಂ (ತಧಿಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು – ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು) ಭಾಗವತ ಆರಾಧನೆಗಿಂತ (ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಧಿಯಾರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲ – ಇದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೊಂಗು ಪಿರಾಟ್ಟಿ
 7. ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕೀಳು (ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

 (ಸ್ವಲ್ಪ) ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಒಬ್ಬನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರಂತರ ಬಯಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಸಿದವನು ತನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದುದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. “ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವುದು    
ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ ವಡುಗ ನಂಬಿ  

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು – ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನುಣ್  ಚಿರು  ತಾಂಬು  9ನೆ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ  “ಶಠಗೋಪನ್  ಎನ್  ನಂಬಿಕ್ಕು  ಆಟ್ಪುಕ್ಕ  ಕಾದಲ್  ಅಡಿಮೈಪ್  ಪಯನನ್ರೇ ” () ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ – ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-3.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org