Author Archives: Subadra Balaji

ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೩

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಈ ಎರಡು ಸಹೋದರರು ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ತತ್ವರಹಸ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ( ಸತ್ಯವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ) ನೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ದಾಟುತ್ತ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆನಂದವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂರಕುಲೋಥಮ ದಾಸರ್ ,ಮನಪ್ಪಕ್ಕತ್ತು ನಂಬಿ, ಕೊಲ್ಲಿ ಕಾವಲ ದಾಸರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳಪೆರುಮಾಳ್ ಪಿಳ್ಳೈ , ಕೊಟ್ಟೂರಿಲ್ ಅನ್ನರ್ , ವಿಳಾನ್ ಜೋಲೈಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅಮ್ಮಂಗಾರ್ (ಮಹಿಳಾ ಶಿಷ್ಯರು — ತಿರುಮಲೈ ಆಲ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ತಾಯಿ) ಹಾಗು ಮುಂತಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದರು.ಅವರು, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಹಾಗು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಲಯಿರ ಪ್ರಭಂದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ (ನಮ್ ಆಲ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ) ಆರಾಯಿರಪಡಿ , ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿ , ಇರವತ್ತು ನಾಲಾಯಿರಪಡಿ , ಮುಪ್ಪತಾರಾಯಿರಪಡಿ ಮುಂತಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೂ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು .

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವೇದ ಸಾಗರವಾಗಿರುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬುಧಿವಂತಿಕ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರೆದರು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಸಾವಿರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪನಿಷತ್‌ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ (ಭಗವದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್) ಅಂತಹ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯಲು ತಿರುಕುರುಗೈಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ದೈವಿಕ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಅವರು ಆರಾಯಿರಪಡಿ (ಆರು ಸಾವಿರ ಪಡಿ; ಒಂದು ಪಡಿ 32 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಭಟ್ಟರನ್ನು (ಕುರತ್ತಾಳ್ವಾನರ ಮಗ) ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನೇಮಿಸಿದರು, ಒನ್ಬದುಆಯಿರ (ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಡಿಗಳು), ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹತ್ವದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ. ಭಟ್ಟರು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವರ್ ಎಂಬ ಅಧ್ವೈತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಮಾಧವರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರು (ಸಂಸಾರದೆಡೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು) ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಭಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ‘ನಂಜೀಯರ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಭಟ್ಟರು, ನಂಜಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜೀಯರ್ (ತಪಸ್ವಿಗಳು), ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ , ಅರ್ಚಕರ (ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ) ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರಿಗೆ “ಸ್ವಾಗತ, ನಂಜೀಯರ್! ಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ”. ಹಾಗಾಗಿ , ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಆರಾಯಿರಪಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟದಂತಿದ್ದ ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು .

ಭಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮೋಕ್ಷಂ (ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ) ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಂಜೀಯರ್ ದುಃಖಿತರಾದರು. ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರು “ನಮ್ಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಭಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದರ್ಶನಂ ವನ್ನು (ದರ್ಶನಂ ಎಂಬ ಪದವು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಂ ತತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆವು ; ಈಗ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ”. ಅವರು ಭಟ್ಟರ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. ಭಟ್ಟರು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು “ನೀನು ನಿರ್ಜನವಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ದರ್ಶನಂ ವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ” ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜೀಯರ್ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಉತ್ತರೀಯಂನಲ್ಲಿ (ಮೇಲಿನ ಶಲ್ಯ) ಗಂಟು ಹಾಕಿದರು. ಭಟ್ಟರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿಯ ಪತ್ತೋಲೈ (ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯ , ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ) ಅನ್ನು ಇರವತ್ತು ನಾಲಾಯಿರಪಡಿ (ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪಡಿ) ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತಾಯಿರಪಡಿ (ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಪಡಿ) ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/18/yathindhra-pravana-prabhavam-3/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೨

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಒಂದು ದಿನ, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ (ಪ್ರವಚನ) ಮುಗಿಸಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೀಗಿದೆ:

“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ? ನನ್ನ ಮಗ ಅಸ್ವಸ್ಥ”

“ಅದು ಏಕೆ?”

“ನೀವೇ ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆಕೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಭಂದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವನು ಕೂಗಿದ್ದನು . ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೇ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು . ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ‘ಅಯ್ಯೋ ತಾಯಿ! ಈ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೊರಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಯಿತು”

“ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?” ಪಿಳ್ಳೈ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಕ್ಕ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

“ನೀವು ಹೀಗಿರಬಹುದೇ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದೇ? ವಂಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮಗ ಇರಬಾರದೇ?” ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ದುಃಖಿತಳಾದಳು.

ಪಿಳ್ಳೈ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ “ಅಮ್ಮಿ! ಎದ್ದೇಳು. ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ”. ಅವಳೂ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಕರೆತಂದಳು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು . “ನಿನಗೆ ನನ್ನಂತಹ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿ” ಎಂದು ಅವರು ವಡಕ್ಕುತ್ ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಲ್ಲೈ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು “ನಿಮ್ಮ ಭಯ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು (ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು) ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇರೀ , ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸೊಸೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಐಪ್ಪಸಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಿರುವೋಣಂ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನದಂದು ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ದಿನದಂದು, ಆತನಿಗೆ “ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಪಿಳ್ಳೈ” ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಪಿಳ್ಳೈ (ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಗನು ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭವ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಯ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಪವಿತ್ರ ಜಲ, ಶ್ರೀ ಶಟ ಕೋಪನ್ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. (ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು), ಶ್ರೀಗಂಧದ ಲೇಪನವನ್ನು , ಮಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರ (ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ) ಮೂಲಕ ನಂಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಹೇಳಿದರು “ನೀವು ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ; ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಗನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು” ಎಂದು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ [ನಂಪಿಳ್ಳೈ] ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಅವರ [ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ] ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು ಶ್ರೀರಂಗದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂಜೀಯರ್ ಅವರು ವೆಂಬ ( ತಮಿಳುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕವಿತೆ) ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಬಿಯುಡನ್ ಧಾಸಾರಥಿಯಾನುಮ್ ಸಂಗವನ್ನ
ನಂಬಿಯುಡನ್ ಪಿನ್ನದಂಧು ವಂಧಾನುಮ್ – ಪೊಂಗುಪುನಲ್
ಒಂಗು ಮುಡುಂಬೈ ಉಳಗಾರಿಯನುಮ್ ಅರನ್
ಧಾಂಗು ಮನವಾಳನುಮೇ ತಾನ್

(ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಳಗಿಯ ಮಾನವಾಳಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್,ಮುಡುಂಬೈ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವರು, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಂಖದ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲರಾಮರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು).

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/17/yathindhra-pravana-prabhavam-2/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೧

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿಯವರು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರರುಗಳಾದ ಪರಾಂಕುಶ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್), ಪರಕಾಳ (ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್), ಭಟ್ಟನಾಥ (ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್) ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. (ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗ).ತರುವಾಯ, ಅವರು ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಥಮುನಿ, ಆಳವಂದಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು (ಗುರುಗಳು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುಪರಂಪರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ (ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿರಿಮೆ) ( ಪಿನ್ಬ್ ಅಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರಿಂದ) ಹಾಗು ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇಷಿ( ಸ್ವಾಮಿ) ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿಯು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣರನ್ನು (ತಪಸ್ವಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ;ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ) ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾ ; ಜೀಯರ್ ಅವರ (ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ) ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು . ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ (ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆಯೂ ಆದ, ಶ್ರೀಶಟಕೋಪಾಚಾರ್ಯರ) ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂದಾಡೈ ನಾಯನ (ಮುದಲಿಆಂಡಾನ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೋಯಿಲ್ ಕಂದಾಡೈ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪುತ್ರ) ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ , ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದರು.ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ [ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಪರಂಪರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ]. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು , ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವ ಹಿರಿಮೆಯ [ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ] ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ಅರ್ಥಗಳನ್ನು , ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿನ್ನ ಭವತಾಸ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಸೇವಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾನ್ ರಸಿಕ ಕರುಣಾಸುಪೂರ್ಣನ್ |
ಭಟ್ಟಾರ್ಯವರ್ಯ ನಿಗಮಾಂತ ಮುನೀಂದ್ರ ಲೋಕಗುರವಾಧಿ ದೇಸಿಕವರಾನ್ ಶರಣಂ ಪ್ರಪಧ್ಯೆ ||

(ಓ ಕೂರತಾಳ್ವಾನ್! ಭಟ್ಟರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ (ಕೂರತಾಳ್ವಾನ್ ಮಗಾ ಪರಾಂಕುಶ ಭಟ್ಟರು), ನಂಜೀಯರ್, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಮೊದಲಾದವರು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅಮೃತದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದವರು) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ನಂಜಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ . ಆಚಾರ್ಯರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮೊದಲು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಸುರಂ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗಿದೆ:

ಕೋದಿಲ್ ಉಲಗಾಸಿರಿಯನ್ ಕೂರಕುಲೋಥಮ ಥಾಧರ್
ತಿದಿಲ್ ತಿರುಮಲೈಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೆಜ್ಹ್ಮ್ ಕುರವೈ ಮನವಾಳರ್
ಒಧರಿಯಪುಗಲ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ಥಾಧರುದನ್
ಪೋಧ ಮನವಾಳಮಾಮುನಿ ಪೊನ್ನಡಿಗಳ್ ಪೊಟ್ರುವನೇ

(1) ದೋಷರಹಿತ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ (2) ಕೂರಕುಲೋಥಮ ದಾಸರ್, (3) ತಿರುಮಲೈಯಾಳ್ವಾರ್, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ, (4) ಕುರುವೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟೂರು ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳರ್ (5) ತಿಗಳಕ್ಕಿದಂಡಾನ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ದಾಸರನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಮಹಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು (6) ದಿವ್ಯ ಕಮಲ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. [ಈ ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರು ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳರ್ ಅವರು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಿಗಳಕ್ಕಿದಂಡಾನ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ದಾಸರ್ ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ ತಂದೆ].

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/16/yathindhra-pravana-prabhavam-1/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org