ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ -7

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.       ಶ್ರೀ ಉ.ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/ 

 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/10/07/virodhi-pariharangal-6/ .. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಮತ್ತು ವಂಗೀ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ

34. ಶಯನ ವಿರೋಧಿ – ವಿಶ್ರಾಂತಿ/ ಮಲಗಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಶಯನಂ ಎಂದರೆ ಮಲಗುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವುದು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು “ನೀರಾಟ್ಟಂ”  ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು “ಕಣ್  ವಳರ್ಗೈ”  ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

 • ಸಂಸಾರಿಗಳ (ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಮುಕ್ಷು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವನು. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಮೋಕ್ಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಸಂಸಾರಿಯ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುವಿರುತ್ತಂ ಮೊದಲ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿಯೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಪೊಯ್ ನಿನ್ರ ಜ್ಞಾನಮುಮ್  ಪೊಲ್ಲಾ  ಓಝುಕ್ಕುಂ ಅಳುಕ್ಕುಡಂಬುಂ” – ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೌತಿಕ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವುದು .
 • ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದು .
 • ಅವರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಮ ಪಡೆಯುವುದು .
 • ಅವರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಮಲಗದೆ ಇರುವುದು .
 • ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ  ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ).
 • ಅವರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಜಾಗ ಕೊಡುವುದು.
 • ಅವರು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದೊಂದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು.
 • ಅವರು ನಮಗೆ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು . ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
 • ಅದನ್ನೇ ಗೌರವಿಸದೆ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು .
 • ಅವರ ಪಾದದ ಕಮಲದ ಬಳಿ ಮಲಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು .
 • ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ).
 • ಅವರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ನೀಡದೆ ಮಲಗುವುದು.
 • ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು/ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಶುದ್ಧರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು.
 • ವಿಹಿತ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ/ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆನಂದ – ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಿಗಾಗಿ ಪತಿ). ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು / ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 101ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಮರ್ರೈಯಿರುವರ್ಕ್ಕುಂ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಷಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಅಮೈಯುಂ; ಪ್ರಪನ್ನನುಕ್ಕು ವಿಹಿತ ವಿಷಯ ನಿವೃತ್ತಿ ತನ್ನೇಱಂ ” ಈ  ಮಹಾ  ತತ್ವ ವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವರದೇ ಆದ ಸುಂದರ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ  ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ”. ಭೌತಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಯಾಂತರಗಳನ್ನು (ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ) ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ – ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು (ಅಂದರೆ, ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹಾತೊರೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇತರರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು (ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ) ಪೂರೈಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಅವರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ (ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ) ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ  ಇಂತಹ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಎರುಂಬಿ  ಅಪ್ಪಾ  ಮೂಲಕ ವಿಲಕ್ಷಣ  ಮೋಕ್ಷ  ಅಧಿಕಾರಿ  ನಿರ್ಣಯಂ  ನಂತಹ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವತ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು.
 • ಒಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಬ್ಬನು ಸುಖಭೋಗದ ಬಯಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವಾಗ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಬಾರದು.
 • ಭಗವಾನರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಡ್ಡಿ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ತಿರುಮೊಳಿ ” ಉರಗಲ್ ಉರಗಲ್ “, “ಪಣಿಕ್ಕಡಲಿಲ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೋಳೈ”, “ಅರವತ್ತಮಳಿಯಿನೋಡುಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ .ಪಂಚಕಾಲ ಪಾರಾಯಣಗಳಿಗಾಗಿ,  ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ (ವೈಧಿಕ ದಿನವನ್ನು 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಯೋಗಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) – ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರುಗಳು, ರೂಪಗಳು, ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
 • ಸ್ವಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮಲಗದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹಿಂದಿನ ಅಂಶದಂತೆಯೇ, ಭಗವಂತನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ಆಚಾರ್ಯ ತಣಿಯನ್ಗಳು , ವಾಳಿ  ತಿರುನಾಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
 • ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಭಗವತ್ಗಳ ಸೇವಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ಮಲಗಿರುವಾಗ ಭಗವಾನ್, ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಚಾಚಬಾರದು.
 • ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ/ಮಲಗಿರುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವಾರಾಧನೆಯ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಠ/ತಿರುಮಾಳಿಗೈ (ವಾಸಸ್ಥಾನ) ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಚಾಚಬಾರದು.
 • ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ನಿದ್ರಿಸಬಾರದು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಲಗಬಾರದು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನನ್ನು/ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬನು ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತೆ, ಒಬ್ಬರು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ವೈಧಿಕ ಎಂದರೆ ದಿನವನ್ನು ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ – ಅಭಿಗಮನಂ (ಏಳುವುದು, ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ), ಉಪಾಧಾನಂ (ತಿರುವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು), ಇಜ್ಜಾ (ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆ), ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ (ಉಭಯ ವೇದಾಂತಂ ಕಲಿಕೆ/ಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸುವುದು ) ಮತ್ತು ಯೋಗಂ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ – ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮ್ಮಿಲನ ). ಯೋಗಂ ಭಾಗವು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಾಗ / ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಾಗ ತಮೋ ಗುಣವು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿದ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಭಗವತ/ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

35. ಉತ್ಥಾನ ವಿರೋಧಿ – ಏಳುವ/ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಉತ್ಥಾನಂ ಎಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ/ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇರುವುದು . ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದರ ಬದಲು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಹಳ ಧಾವಂತದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಸಾಂಸಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವಸರದಿಂದ ಏರುವುದು.
 • ಭಗವಾನರ ಮಹಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆ/ಸ್ಮರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲಿತವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಹರಿ: ಹರಿ:” ಎಂದು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾರೆ. “ಹರಿರ್ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ” ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ದ್ವಯ  ಮಹಾ ಮಂತ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ (ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ) ಮುಂಜಾನೆ ಏಳುವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಮಂತ್ರ “ಅಸ್ಮಧ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ: … ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮ:”, ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಂ (ತಿರುಮಂತ್ರಂ, ಧ್ವಯಂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ), ಆಚಾರ್ಯರ ತನಿಯನ್, “ಹರಿರ್, ಅಣಿ ಹರತಿ” ಎಂದು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ” ಶ್ಲೋಕ, ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್  ಅವರ ಪರಮಾರ್ಥ ಧ್ವಯ ಸ್ಲೋಕಗಳು, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರಥ್ವಾಧಿ ಪಂಚಕ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂ, ಸ್ಥೋತ್ರಂಗಳು, ಇತಿಹಾಸ/ಪುರಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಜಪಂಗಳಂತಹ ಸ್ವಂತ ಅನುಸಂಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಇದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಸಂಧಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಕಾಲು ನೋಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಠಾತ್ತನೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಭಟ್ಟರು-ನಂಜೀಯ್ಯರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಟ್ಟರು (ಆಚಾರ್ಯರು) ನಂಜೀಯ್ಯರ (ಶಿಷ್ಯನ) ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು – ನಂಜೀಯ್ಯರು  ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಅಲುಗಾಡದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಶುರಾಮನೊಂದಿಗಿನ ಕರ್ಣನ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಬಿಲ್ಲುವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಪರಶುರಾಮನು ಕರ್ಣನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೇನುನೊಣವು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುಟುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಲುಗಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 • ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವುದು ಅಸಮರ್ಪಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೋಷ್ಟಿಗೆ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೊಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜನರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವುದು ಇತರರಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕೂಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕೇಳಲು, ಅವರನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಬೇಕು.

ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಏಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎದ್ದೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಟರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಟ್ಟರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಏ ಜನನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ

34. ಶಯನ ವಿರೋಧಿ – ವಿಶ್ರಾಂತಿ/ ಮಲಗಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಶಯನಂ ಎಂದರೆ ಮಲಗುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವುದು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು “ನೀರಾಟ್ಟಂ”  ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು “ಕಣ್  ವಳರ್ಗೈ”  ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

 • ಸಂಸಾರಿಗಳ (ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಮುಕ್ಷು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವನು. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಮೋಕ್ಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಸಂಸಾರಿಯ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುವಿರುತ್ತಂ ಮೊದಲ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿಯೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಪೊಯ್ ನಿನ್ರ ಜ್ಞಾನಮುಮ್  ಪೊಲ್ಲಾ  ಓಝುಕ್ಕುಂ ಅಳುಕ್ಕುಡಂಬುಂ” – ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೌತಿಕ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವುದು .
 • ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದು .
 • ಅವರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಮ ಪಡೆಯುವುದು .
 • ಅವರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಮಲಗದೆ ಇರುವುದು .
 • ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ  ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ).
 • ಅವರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಜಾಗ ಕೊಡುವುದು.
 • ಅವರು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದೊಂದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು.
 • ಅವರು ನಮಗೆ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು . ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
 • ಅದನ್ನೇ ಗೌರವಿಸದೆ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು .
 • ಅವರ ಪಾದದ ಕಮಲದ ಬಳಿ ಮಲಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು .
 • ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ).
 • ಅವರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ನೀಡದೆ ಮಲಗುವುದು.
 • ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು/ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಶುದ್ಧರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು.
 • ವಿಹಿತ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ/ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆನಂದ – ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಿಗಾಗಿ ಪತಿ). ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು / ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 101ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಮರ್ರೈಯಿರುವರ್ಕ್ಕುಂ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಷಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಅಮೈಯುಂ; ಪ್ರಪನ್ನನುಕ್ಕು ವಿಹಿತ ವಿಷಯ ನಿವೃತ್ತಿ ತನ್ನೇಱಂ ” ಈ  ಮಹಾ  ತತ್ವ ವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವರದೇ ಆದ ಸುಂದರ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ  ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ”. ಭೌತಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಯಾಂತರಗಳನ್ನು (ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ) ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ – ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು (ಅಂದರೆ, ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹಾತೊರೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇತರರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು (ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ) ಪೂರೈಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಅವರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ (ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ) ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ  ಇಂತಹ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಎರುಂಬಿ  ಅಪ್ಪಾ  ಮೂಲಕ ವಿಲಕ್ಷಣ  ಮೋಕ್ಷ  ಅಧಿಕಾರಿ  ನಿರ್ಣಯಂ  ನಂತಹ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವತ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು.
 • ಒಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಬ್ಬನು ಸುಖಭೋಗದ ಬಯಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವಾಗ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಬಾರದು.
 • ಭಗವಾನರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಡ್ಡಿ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ತಿರುಮೊಳಿ ” ಉರಗಲ್ ಉರಗಲ್ “, “ಪಣಿಕ್ಕಡಲಿಲ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೋಳೈ”, “ಅರವತ್ತಮಳಿಯಿನೋಡುಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ .ಪಂಚಕಾಲ ಪಾರಾಯಣಗಳಿಗಾಗಿ,  ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ (ವೈಧಿಕ ದಿನವನ್ನು 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಯೋಗಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) – ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರುಗಳು, ರೂಪಗಳು, ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
 • ಸ್ವಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮಲಗದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹಿಂದಿನ ಅಂಶದಂತೆಯೇ, ಭಗವಂತನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ಆಚಾರ್ಯ ತಣಿಯನ್ಗಳು , ವಾಳಿ  ತಿರುನಾಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
 • ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಭಗವತ್ಗಳ ಸೇವಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ಮಲಗಿರುವಾಗ ಭಗವಾನ್, ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಚಾಚಬಾರದು.
 • ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ/ಮಲಗಿರುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವಾರಾಧನೆಯ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಠ/ತಿರುಮಾಳಿಗೈ (ವಾಸಸ್ಥಾನ) ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಚಾಚಬಾರದು.
 • ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ನಿದ್ರಿಸಬಾರದು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಲಗಬಾರದು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನನ್ನು/ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬನು ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತೆ, ಒಬ್ಬರು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ವೈಧಿಕ ಎಂದರೆ ದಿನವನ್ನು ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ – ಅಭಿಗಮನಂ (ಏಳುವುದು, ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ), ಉಪಾಧಾನಂ (ತಿರುವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು), ಇಜ್ಜಾ (ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆ), ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ (ಉಭಯ ವೇದಾಂತಂ ಕಲಿಕೆ/ಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸುವುದು ) ಮತ್ತು ಯೋಗಂ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ – ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮ್ಮಿಲನ ). ಯೋಗಂ ಭಾಗವು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಾಗ / ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಾಗ ತಮೋ ಗುಣವು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿದ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಭಗವತ/ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

35. ಉತ್ಥಾನ ವಿರೋಧಿ – ಏಳುವ/ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಉತ್ಥಾನಂ ಎಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ/ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇರುವುದು . ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದರ ಬದಲು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಹಳ ಧಾವಂತದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಸಾಂಸಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವಸರದಿಂದ ಏರುವುದು.
 • ಭಗವಾನರ ಮಹಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆ/ಸ್ಮರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲಿತವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಹರಿ: ಹರಿ:” ಎಂದು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾರೆ. “ಹರಿರ್ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ” ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ದ್ವಯ  ಮಹಾ ಮಂತ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ (ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ) ಮುಂಜಾನೆ ಏಳುವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಮಂತ್ರ “ಅಸ್ಮಧ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ: … ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮ:”, ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಂ (ತಿರುಮಂತ್ರಂ, ಧ್ವಯಂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ), ಆಚಾರ್ಯರ ತನಿಯನ್, “ಹರಿರ್, ಅಣಿ ಹರತಿ” ಎಂದು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ” ಶ್ಲೋಕ, ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್  ಅವರ ಪರಮಾರ್ಥ ಧ್ವಯ ಸ್ಲೋಕಗಳು, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರಥ್ವಾಧಿ ಪಂಚಕ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂ, ಸ್ಥೋತ್ರಂಗಳು, ಇತಿಹಾಸ/ಪುರಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಜಪಂಗಳಂತಹ ಸ್ವಂತ ಅನುಸಂಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಇದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಸಂಧಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಕಾಲು ನೋಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಠಾತ್ತನೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಭಟ್ಟರು-ನಂಜೀಯ್ಯರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಟ್ಟರು (ಆಚಾರ್ಯರು) ನಂಜೀಯ್ಯರ (ಶಿಷ್ಯನ) ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು – ನಂಜೀಯ್ಯರು  ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಅಲುಗಾಡದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಶುರಾಮನೊಂದಿಗಿನ ಕರ್ಣನ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಬಿಲ್ಲುವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಪರಶುರಾಮನು ಕರ್ಣನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೇನುನೊಣವು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುಟುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಲುಗಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 • ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವುದು ಅಸಮರ್ಪಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೋಷ್ಟಿಗೆ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೊಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜನರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವುದು ಇತರರಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕೂಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕೇಳಲು, ಅವರನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಏಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎದ್ದೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಟರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಟ್ಟರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಯಿ ಜನನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ 8ನೇ ಪಾಸುರಂ 4000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಟ್ಟರು ಆಳ್ವಾನ್/ಆಂಡಾಳ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್/ಶ್ರೀರಂಗನಾಚಿಯಾರ್ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಏಳುವ ಮುನ್ನ ಏಳದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಮಲಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಏಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು “ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು” (ಸಹಪಾಠಿಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನೂ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಮುಂದೆ ಆಕಳಿಸಬಾರದು, ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು/ಕಾಲುಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಚಾಚುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
 • ಈ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲು “ಅಡಿಯೇನ್” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು (ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ, ಆಚಾರ್ಯ ಪತ್ನಿ (ಅವರ ಪತ್ನಿ) ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ರರ (ಪುತ್ರರು) ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ  ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-7.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s