Monthly Archives: August 2022

ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೩

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಈ ಎರಡು ಸಹೋದರರು ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ತತ್ವರಹಸ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ( ಸತ್ಯವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ) ನೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ದಾಟುತ್ತ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆನಂದವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂರಕುಲೋಥಮ ದಾಸರ್ ,ಮನಪ್ಪಕ್ಕತ್ತು ನಂಬಿ, ಕೊಲ್ಲಿ ಕಾವಲ ದಾಸರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳಪೆರುಮಾಳ್ ಪಿಳ್ಳೈ , ಕೊಟ್ಟೂರಿಲ್ ಅನ್ನರ್ , ವಿಳಾನ್ ಜೋಲೈಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅಮ್ಮಂಗಾರ್ (ಮಹಿಳಾ ಶಿಷ್ಯರು — ತಿರುಮಲೈ ಆಲ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ತಾಯಿ) ಹಾಗು ಮುಂತಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದರು.ಅವರು, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಹಾಗು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಲಯಿರ ಪ್ರಭಂದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ (ನಮ್ ಆಲ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ) ಆರಾಯಿರಪಡಿ , ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿ , ಇರವತ್ತು ನಾಲಾಯಿರಪಡಿ , ಮುಪ್ಪತಾರಾಯಿರಪಡಿ ಮುಂತಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೂ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು .

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವೇದ ಸಾಗರವಾಗಿರುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬುಧಿವಂತಿಕ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರೆದರು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಸಾವಿರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪನಿಷತ್‌ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ (ಭಗವದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್) ಅಂತಹ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯಲು ತಿರುಕುರುಗೈಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ದೈವಿಕ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಅವರು ಆರಾಯಿರಪಡಿ (ಆರು ಸಾವಿರ ಪಡಿ; ಒಂದು ಪಡಿ 32 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಭಟ್ಟರನ್ನು (ಕುರತ್ತಾಳ್ವಾನರ ಮಗ) ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನೇಮಿಸಿದರು, ಒನ್ಬದುಆಯಿರ (ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಡಿಗಳು), ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹತ್ವದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ. ಭಟ್ಟರು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವರ್ ಎಂಬ ಅಧ್ವೈತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಮಾಧವರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರು (ಸಂಸಾರದೆಡೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು) ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಭಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ‘ನಂಜೀಯರ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಭಟ್ಟರು, ನಂಜಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜೀಯರ್ (ತಪಸ್ವಿಗಳು), ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ , ಅರ್ಚಕರ (ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ) ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರಿಗೆ “ಸ್ವಾಗತ, ನಂಜೀಯರ್! ಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ”. ಹಾಗಾಗಿ , ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಆರಾಯಿರಪಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟದಂತಿದ್ದ ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು .

ಭಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮೋಕ್ಷಂ (ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ) ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಂಜೀಯರ್ ದುಃಖಿತರಾದರು. ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರು “ನಮ್ಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಭಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದರ್ಶನಂ ವನ್ನು (ದರ್ಶನಂ ಎಂಬ ಪದವು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಂ ತತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆವು ; ಈಗ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ”. ಅವರು ಭಟ್ಟರ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. ಭಟ್ಟರು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು “ನೀನು ನಿರ್ಜನವಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ದರ್ಶನಂ ವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ” ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜೀಯರ್ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಉತ್ತರೀಯಂನಲ್ಲಿ (ಮೇಲಿನ ಶಲ್ಯ) ಗಂಟು ಹಾಕಿದರು. ಭಟ್ಟರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒನ್ಬದುಆಯಿರ ಪಡಿಯ ಪತ್ತೋಲೈ (ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯ , ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ) ಅನ್ನು ಇರವತ್ತು ನಾಲಾಯಿರಪಡಿ (ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪಡಿ) ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತಾಯಿರಪಡಿ (ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಪಡಿ) ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/18/yathindhra-pravana-prabhavam-3/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org