ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೧

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿಯವರು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರರುಗಳಾದ ಪರಾಂಕುಶ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್), ಪರಕಾಳ (ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್), ಭಟ್ಟನಾಥ (ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್) ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. (ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗ).ತರುವಾಯ, ಅವರು ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಥಮುನಿ, ಆಳವಂದಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು (ಗುರುಗಳು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುಪರಂಪರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ (ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿರಿಮೆ) ( ಪಿನ್ಬ್ ಅಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರಿಂದ) ಹಾಗು ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇಷಿ( ಸ್ವಾಮಿ) ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿಯು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣರನ್ನು (ತಪಸ್ವಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ;ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ) ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾ ; ಜೀಯರ್ ಅವರ (ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ) ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು . ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ (ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆಯೂ ಆದ, ಶ್ರೀಶಟಕೋಪಾಚಾರ್ಯರ) ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂದಾಡೈ ನಾಯನ (ಮುದಲಿಆಂಡಾನ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೋಯಿಲ್ ಕಂದಾಡೈ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪುತ್ರ) ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ , ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದರು.ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ [ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಪರಂಪರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ]. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು , ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವ ಹಿರಿಮೆಯ [ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ] ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ಅರ್ಥಗಳನ್ನು , ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿನ್ನ ಭವತಾಸ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಸೇವಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾನ್ ರಸಿಕ ಕರುಣಾಸುಪೂರ್ಣನ್ |
ಭಟ್ಟಾರ್ಯವರ್ಯ ನಿಗಮಾಂತ ಮುನೀಂದ್ರ ಲೋಕಗುರವಾಧಿ ದೇಸಿಕವರಾನ್ ಶರಣಂ ಪ್ರಪಧ್ಯೆ ||

(ಓ ಕೂರತಾಳ್ವಾನ್! ಭಟ್ಟರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ (ಕೂರತಾಳ್ವಾನ್ ಮಗಾ ಪರಾಂಕುಶ ಭಟ್ಟರು), ನಂಜೀಯರ್, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಮೊದಲಾದವರು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅಮೃತದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದವರು) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ನಂಜಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ . ಆಚಾರ್ಯರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮೊದಲು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಸುರಂ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗಿದೆ:

ಕೋದಿಲ್ ಉಲಗಾಸಿರಿಯನ್ ಕೂರಕುಲೋಥಮ ಥಾಧರ್
ತಿದಿಲ್ ತಿರುಮಲೈಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೆಜ್ಹ್ಮ್ ಕುರವೈ ಮನವಾಳರ್
ಒಧರಿಯಪುಗಲ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ಥಾಧರುದನ್
ಪೋಧ ಮನವಾಳಮಾಮುನಿ ಪೊನ್ನಡಿಗಳ್ ಪೊಟ್ರುವನೇ

(1) ದೋಷರಹಿತ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ (2) ಕೂರಕುಲೋಥಮ ದಾಸರ್, (3) ತಿರುಮಲೈಯಾಳ್ವಾರ್, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ, (4) ಕುರುವೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟೂರು ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳರ್ (5) ತಿಗಳಕ್ಕಿದಂಡಾನ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ದಾಸರನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಮಹಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು (6) ದಿವ್ಯ ಕಮಲ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. [ಈ ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರು ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳರ್ ಅವರು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಿಗಳಕ್ಕಿದಂಡಾನ್ ತಿರುನಾವೀರುಡಯ್ಯ ಪಿರಾನ್ ದಾಸರ್ ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ ತಂದೆ].

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/16/yathindhra-pravana-prabhavam-1/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s