Monthly Archives: January 2022

ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರನ್ಗಳ್-3

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉ . ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/

 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/01/29/virodhi-pariharangal-2/  ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದಾರವಿಂದ -ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಉಪಾಯಂ (ಉಪಾಯ)

17. ಉಪಾಯ ವಿರೋಧಿ (உபாய விரோதி) – ಉಪಾಯಂಗೆ ವಿರೋಧಿ (ಉಪಾಯ / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ)

ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದವು ಉಪಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡಚಣೆಗಳು

 1. “ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್ ಆಗಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಪಾಯಮ್” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನು (ಪ್ರಪನ್ನನ್) ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ಅಚೇತನಂ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ಪರಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ – ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯಂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ).
 3. ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಕೃಪೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 4. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, “ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ” ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ “ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹಾರ್ಥಂ” (ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹಾರ್ಥಂ ) ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಇದರರ್ಥ “ಭಗವಂತನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿರಬೇಕು .  ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ”. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಗಳು   ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ   4.10.6 ರಲ್ಲಿ  “ಎಲ್ಲೀರುಂ  ವೀಡು  ಪೆಱ್ಱಾಲ್ ಉಲಗಿಲ್ಲೈ ” (எல்லீரும் வீடு பெற்றால் உலகில்லை – ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ) ಇಲ್ಲಿ  ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ವಿವರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಸಾದಿಸದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಎತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ . ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು (ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ) ಕಾರಣ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ), ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ತರ್ಕದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ).
 5. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರು ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವರು . “ಭಗವಾನನ್ನು  ಉಪಾಯವಾಗಿ”  ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು  ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಅಚಿತ್‌ನಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ – ಜ್ಞಾನ/ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವವನು. ಅಚಿತ್ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ – ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ (ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ). ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: “ನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ” ಉಪಾಯಮ್ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಭಾವಿಸಬಾರದು – ಭಗವಾನ್ ಉಪಾಯಮ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರವು ಬುದ್ಧಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ  ).
 6. ಅಚಿತ್‌ನಂತೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಸಹ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬಾರದು  (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು – ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ).

ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

18. ಉಪೇಯ ವಿರೋಧಿ  ( உபேய விரோதி) – ಉಪೇಯಮ್ (ಗುರಿ) ಗೆ  ಅಡಚಣೆಗಳು

ಉಪೇಯಮ್  ಎಂದರೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು .   ಉಪಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಉಪೇಯಂ (ಗುರಿ)

 1. ಭಗವತುಪಾಯನ್ – ಪ್ರಪನ್ನನ್  ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು “ಕಲ್ಪ ತರುವಿನಿಂದ ತುಂಡುಬಟ್ಟೆ ಕೇಳುವುದು” ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳಂತಹ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಉಪಸೇವಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಜೀವಾತ್ಮದ  ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ) .
 3. ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ “ನಾನು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು . ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3.27  ಭಗವಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ” ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ ” (அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தா அஹம் இதி மந்யதே)-ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವನು . ಅಂತಹ ಅಹಂಕಾರವು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 4. ತನ್ನನ್ನು ಅಕರ್ತಾ (ಮಾಡದಿರುವವನು) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು).
 5. ಭಗವಾನ್/ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಆದ ಆನಂದವನ್ನು ಸ್ವಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು . ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 2.9.4  “ತನಕ್ಕೇಯಾಗ  ಎನೈಕ್  ಕೊಳ್ಳುಮೀದೆ ” (ತನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುಮೀತೆ)  ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ – ಆನಂದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. “ಭೋಕ್ತ” ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಭಗವಾನ್ ನಿಜವಾದ ಭೋಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.ಅಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ  ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 6. ಭೋಗ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಆನಂದಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರು ಇದನ್ನು ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊೞಿ 4.9 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಪಾಡಿಯಾಯ್ಕ್ ಕಿಡಂದು  ಉನ್ ಪವಳವಾಯ್  ಕಾಣ್ಬೇನೆ” (படியாய்க் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே)- ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ (ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಅಚಿತ್‌ನಂತೆ) ಹೊಸ್ತಿಲಾಗಿ  ಇರುತ್ತೇನೆ  ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷದ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆನಂದವನ್ನು (ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್‌ನಂತೆ) ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತೇನೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಇದು ನಮ್ಮ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತತ್ವವಾದ “ಅಚಿತ್ವತ್ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಮ್” – ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್‌ನಂತೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನಂತೆ ಆನಂದವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ). ಈ ತತ್ವವನ್ನು (ಸ್ವ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಆನಂದವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ) ಧ್ವಯ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ನಮ:” ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಳವಂಧಾರ್ ತನ್ನ ಸ್ಥೋತ್ರ ರತ್ನಂ 46 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ  “ಕಧಾ … ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” (கதா … ப்ரஹர்ஷயிஷ்யாமி) – ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತರಲು ಹಂಬಲಿಸುವುದು . ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನ ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಭಗವಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆನಂದವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

19. ಉಪೇಯಾತ್ರಿ ವಿರೋಧಿ ( உபேயத்ரி விரோதி) – ಉಪೇಯಮ್ (ಗುರಿ)ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಡಚನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿವೆ. ಉಪೇಯಮ್  ಎಂಬುದು ಉಪಾಯಂ ನಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಉಪಾಯಂ  (ಕ್ರಮ ) ಮತ್ತು ಉಪೇಯಮ್  (ಗುರಿ) ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಉಪೇಯಮ್ (ಗುರಿ) ಎಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಗುರಿ) ಅವರನ್ನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದು, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ) ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನು “ಭಗವತ್ ಅನುಭವ ಜನಿತ ಪ್ರೀತಿ  ಕಾರಿತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ” (பகவத் அநுபவ ஜநித ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம்) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

 1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು (ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಈ ಮನೋಭಾವವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಕೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಧೃಷ್ಟಫಲಂ (ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು – ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಬಹುದು) ಬಯಸುವುದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ
 3. ಅಧೃಷ್ಟ ಫಲಮ್ (ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು – ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಗಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಂಶಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು:
 4. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ಇಂದ್ರನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು) ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 5. ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದವಿರುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ (ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿವಾಸ) ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ – ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಯಸಬೇಕು.
 6. ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ  ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಧಿಯ ಆರಾಧನಂ (ತಧಿಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು – ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು) ಭಾಗವತ ಆರಾಧನೆಗಿಂತ (ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಧಿಯಾರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲ – ಇದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೊಂಗು ಪಿರಾಟ್ಟಿ
 7. ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕೀಳು (ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

 (ಸ್ವಲ್ಪ) ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಒಬ್ಬನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರಂತರ ಬಯಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಸಿದವನು ತನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದುದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. “ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವುದು    
ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ ವಡುಗ ನಂಬಿ  

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು – ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನುಣ್  ಚಿರು  ತಾಂಬು  9ನೆ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ  “ಶಠಗೋಪನ್  ಎನ್  ನಂಬಿಕ್ಕು  ಆಟ್ಪುಕ್ಕ  ಕಾದಲ್  ಅಡಿಮೈಪ್  ಪಯನನ್ರೇ ” () ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ – ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-3.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org

ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರನ್ಗಳ್-2 

ಶ್ರೀಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:  ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉ. ವೇ. ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/  ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2021/12/25/virodhi-pariharangal-1/ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ್  

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ತತ್ವವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ  ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ   

10. ಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಕರ್ಮಾದ್ಯುಪಾಯಂಗಳ್  ವಿರೋಧಿ ( ப்ரபத்திநிஷ்டனுக்கு கர்மாத்யுபாயங்கள் விரோதி)-  ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಅಡಚಣೆ.  

11. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಇತರೋಪಾಯಂಗಳ್ ವಿರೋಧಿ ( ப்ரபத்தி உபாய நிஷ்டனுக்கு இதரோபாயங்கள் விரோதி) – ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ, ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು (ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ , ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ) ಅಡಚಣೆ.  

ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜನನ/ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಭಗವಾನ್ ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದದಾಯಕ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಮೋಕ್ಷಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಉಪಾಯಂ ಗಳು ಇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಉಪಾಯಂಗಳನ್ನು   ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ- ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂ , ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಪತ್ತಿ .  

 • ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ – ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೂರು ತ್ಯಾಗಗಳು -ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗಮ್  (ನಾನು ಮಾಡುವವನು), ಮಮತಾ ತ್ಯಾಗಮ್ ( ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ) ಮತ್ತು ಫಲ ತ್ಯಾಗಮ್ ( ಫಲಿತಾಂಶ ನನ್ನದು) ಎಂಬುವ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಾನಿನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  
 • ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂ – ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  
 • ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ – ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಾನಿಗೆ ಅಡತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭರಿತ ಭಕ್ತಿ ತೋರುವುದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  
 • ಅದಲ್ಲದೆ, ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಎಂಪೇರುಮಾನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೂ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ , ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿ, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ  ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  
 • ತಿರುನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ( ಭಗವಾನಿನ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳನ್ನು  ಜಪಿಸಿ /ಹಾಡುವುದು )  ಅನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಟಿರನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಾತ್ಮದ   ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮ ಗಮನಿಸದ ಹೊರತು, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮವು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ  ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ  ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಂ  ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ – ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನು ಅನೇಕ ಜೀವಿತಾವಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಪ್ರಪತ್ತಿ – ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ “ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ! ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ  ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು   ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ  . ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಡ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.7.1 ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ “ನೋಱ್ರ  ನೋನ್ಬಿಲೇನ್ , ನುಣ್ಣ ರಿವಿಲೇನ್, ಆಗಿಲುಮ್ ಇನಿ ಉನ್ನೈ ವಿಟ್ಟು ಒನ್ಱುಮ್ ಆಱ್ರಗಿಲೇನ್  ಅರವಿನಣೈಯಮ್ಮಾನೇ”(நோற்ற நோன்பிலேன்நுண்ணறிவிலேன்ஆகிலும் இனி உன்னை விட்டு ஒன்றும் ஆற்றகின்றிலேன் அரவினணையம்மானே) ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 6.10.10 “ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತಾನೇ ! ಉನಡಿಕ್ಕೀಳ್ ಅಮರ್ನ್ದು ಪುಗುಂದೇನೇ “  (திருவேங்கடத்தானே! உன்னடிக்கீழமர்ந்து புகுந்தேனே). ಆಳವಂದಾರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಂ ನಲ್ಲಿ “ತ್ವತ್ ಪಾದ ಮೂಲಂ ಚರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ “  (த்வத் பாத மூலம் சரணம் ப்ரபத்யே) ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

“ಚರಣಂ  ಪ್ರಪಧ್ಯೆ” ಯಲ್ಲಿ, “ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನೇ ಉಪಾಯಮ್ . ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “‘ತ್ವಮೇವ ಉಪಾಯ ಭೂತೋ ಮೇ ಭವ’ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮತಿ:” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ (‘த்வமேவ உபாய பூதோ மே பவ‘ இதி ப்ரார்த்தனா மதி:) - ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದರೆ “ನನಗೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಉಪಾಯ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಭಗವತ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು “ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಚರಣಂ ವ್ರಜ” (ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ) ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 10 ನೇ ಅಂಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ” ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ (ಸ್ಥಾಪಿತ ಉಪಾಯಮ್) ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಉಪಾಯಮ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಸಿದ್ಧಂ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು – ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರದಂತೆ. ಸಾಧ್ಯಂ ಎಂದರೆ – “ಸ್ಥಾಪಿಸ ಬೇಕಾದದ್ದು ” – ಬೇಯಿಸದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ವರಣಂ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 10 ನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಮುಂತಾದ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು (ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು) ಉಪಾಯಾಂತರ ನಿಷ್ಠನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಅಂತಹ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯಂ  – ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ – ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆದೇಶಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. “ನಾನು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಂ 271 ರಲ್ಲಿ   “ಕರ್ಮಂ  ಕೈಂಕರ್ಯತ್ತಿಲ್ ಪುಗುಂ” (ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ . 

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಂ (ಸಾಧ್ಯ  ಸಾಧನಂ ) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

 • ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂ (ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಂ) – ಸಿದ್ಧಂ ಎಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು – ಪಡೆಯಲು  ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು). ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ವರಣಂ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶಬ್ಧ ವಾಚ್ಯನ್ (ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವವನು) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಸಾಧನ ಭೂತನ್ (ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉಪಾಯಂ ಆಗಿರುವ ಘಟಕ) ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 • ಸಾಧ್ಯ  ಸಾಧನಂ  (ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಂ ) – ಸಾಧ್ಯಂ  ಎಂದರೆ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ – ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳು ಜೀವಾತ್ಮದಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಈ ಉಪಾಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ – ಭಗವಾನ್ ಪರಮ ಚೇತನನ್ (ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿದಿರುವ) – ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ಅಚಿತ್ (ಅವಿವೇಕಿಗಳು – ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು) – ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ – ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. 

12. ಭಗವತ್ಕಾಮನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ದೇವತಾಂತರ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೈ ವಿರೋಧಿ (பகவத்கர்மநிஷ்டனுக்கு தேவதாந்தர கர்மநிஷ்டை விரோதி) - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ (ಸೇವೆ) ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ ಇತರ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು “ದೇವನ್” (ದೇವರು) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವತರು  ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೇ. ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿರುಮಾಲೈ 10ನೇ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣರಿಂದ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ “ನಾಟ್ಟಿನಾನ್  ದೈವಂಗಳಾಗ… ಅಥ್ ಧೈವನಾಯಗನ್ ತಾನೆ”  (நாட்டினான் தெய்வங்களாக … அத் தெய்வநாயகன் தானே) – ದೇವತೆಗಳ ದೇವರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇತೆಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು  . ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವತಾಂತರಂಗಳ್  (ಇತರ ದೇವತೆಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ  ದೈವನಾಯಕನ್ – ದೇವತೆಗಳ ಪರಮ ದೇವರು  

ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, (ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ) ದೇವತಾಂತರಂಗಳಿಗೆ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು (ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. 

ನಾವು (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ) ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ – ಆದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವರ್ಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ (ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ (ತರ್ಪಣಂ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾಂತರಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 6000 ಪಡಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ   ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ “ನೀವು  ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ/ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಂತರಗಳನ್ನು   ಏಕೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

 • ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಆಲಿಸಿ! ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರದಿಂದ (ಯಾಗಂ/ಹೋಮಂ) ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ”. ಯಾಗದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶವವನ್ನು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಎರಡೂ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. 
 • ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ – 1 ) ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರು ತಾಮಸ (ಅಜ್ಞಾನಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು  ಮತ್ತು ಪರಮ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಇತರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2 ) ಅವರು ಭಗವತ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಬಹುದು”. 
 • ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು (ನಿತ್ಯ/ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮದ ಹೊರಗೆ) ಪೂಜಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ – ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ, ರುದ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕಾದ ದೇವತೆಗಳ  ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಂತೆ) ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಮ್ಮ ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನಿತ್ಯ/ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ದೇವತಾಂತಾರಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?”. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾಂತರಗಳನ್ನು  ಪೂಜಿಸುವುದು, ವೇಧ ಆಗಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ – ಪ್ರಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ದೇವತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೇದವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ಗುರುಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪನ್ನರು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಬದಲು ಹಿರಿಯರಿಂದ (ಕಲಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ) ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 

13.  ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ದೇವತಾಂತರ ಭಜನಂ ವಿರೋಧಿ (பகவத் கைங்கர்ய நிஷ்டனுக்கு தேவதாந்தர பஜநம் விரோதி)– ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವುದು ಅಡಚಣೆ  

ಜೀವಾತ್ಮಗಳು (ದ್ವಿತೀಯ/ಅಧೀನ) , ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂದು  ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ಸಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವಂ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಗವಾನಿಗಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು/ನಿರತರಾಗಿರುವುದು (ಸ್ವಭಾವಿಕ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಒಡೆಯ) ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಜ. ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ನಲ್ಲಿ, “ಪತಿಮ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ” (ಪತಿಮ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ – ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯ ) ಎಂಬ  ಪ್ರಮಾಣಂ  ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ  ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಗಂಡ/ಯಜಮಾನ” ಎಂದರ್ಥ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನು ತಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕನೆಂದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮವು ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನಂತರ ದೇವತಾಂತಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 8.10.3 ರಲ್ಲಿ “ಮಱ್ರುಂ ಓರ್ ಧೈವಂ ಉಳಧೆನ್ಱು  ಇರುಪ್ಪಾರೋಡು ಉಱ್ರಿಲೇನ್  ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ –  (மற்றுமோர் தெய்வம் உளதென்று இருப்பாரோடு உற்றிலேன்) ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಗಿಂತ  ಬೇರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಾನು ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ- ದೇವತಾಂತರ ನಿಷ್ಠರುಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.  

14.  ಭಗವತುಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ  (பகவதுபாய நிஷ்டனுக்கு ப்ரபத்தி விரோதி ) - ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅಂಕಗಳು 10 ಮತ್ತು 11 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಉಪೇಯಮ್  (ಗುರಿ) ಮತ್ತು ಉಪಾಯಮ್ (ದಾರಿ) ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಸ್ವತಃ “ತಮೇವ ಚರಣಂ ವ್ರಜೇತ್” (தமேவ சரணம் வ்ரஜேத் - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ) ಮತ್ತು “ಮಾಮೇಕಮ್ ಶರಣಂ ವ್ರಜ “ (மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ-ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗು ) ಎಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, “ಪ್ರಪಧ್ಯೆ” ಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ  ಅವರ ಶರಣಾಗತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಧನವಲ್ಲ (ಇದು ಸ್ವೀಕಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ). ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತ – ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತು ಇರುವುದರಿಂದ). ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಾಯಂ (ಅಂದರೆ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ – ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 

15. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ನಿವೃತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ (ஸாத்யோபாய நிஷ்டனுக்கு நிவ்ருத்தி விரோதி) – ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವವರಿಗೆಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

16. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ (ஸித்தோபாய நிஷ்டனுக்கு ப்ரவ்ருத்தி விரோதி)- ಉಪಾಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಶಗಳು 10 ಮತ್ತು 11 ರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. 

 • ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. 
 • ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು. 
 • ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನ್ – ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. 
 • ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ನಿಷ್ಟನ್ – ಭಗವಂತನನ್ನು (ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ) ತನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.8.8 “ ಕಳೈವಾಯ್ ತುನ್ಬಂ ಕಳೈಯಾದೊಳಿವಾಯ್ ಕಳೈಕಣ್ ಮಱ್ರಿಲೇನ್ “ (களைவாய் துன்பம் களையாதொழிவாய் களைகண் மற்றிலேன் ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ದುಃಖಗಳಿಂದ (ಸಂಸಾರಮ್) ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನು. ಈ ಪ್ರಪನ್ನರು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಉಪಾಯಂ (ಅಂದರೆ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.7.5 ರಲ್ಲಿ “ಚೆಯ್ತ ವೆಲ್ವಿಯರ್” (செய்த வேள்வியர்)  ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ – ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ಕೃತ ಕೃತ್ಯನ್”  (க்ருத க்ருத்யன்)  ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವನು. ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ “ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು”. 

ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯನ್  (ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು) ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಅವರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡುವುದೇ ಅಡ್ಡಿ. 

ಆದರೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನ್‌ಗೆ – ಇದು ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗುರಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಾರನು. ಅಂತಹ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 80 – 82 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸೂತ್ರಗಳು) “ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೃತ್ಯಂ -ಅಧಿಕಾರಿ  ನಿಷ್ಠಾ  ಕ್ರಮಂ ” ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. 

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಉಪಾಯಮ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಯಂಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ  ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. 

 • ಉಪಾಯಮ್ಗೆ  (ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು), ಸೀತಾ ಪಿರಾಟ್ಟಿ, ಧ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಆಂಡಾನ್ ಅವರು  ಆದರ್ಶ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ . 
 1. ಸೀತಾ  ಪಿರಾಟ್ಟಿ  ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು – ಅವಳು ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಾವಣನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. 

2. ದ್ರೌಪದಿ , ಅವಳು ಕಣ್ಣನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಳು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ,  ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಕರೆದಳು  – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 

3. ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಆಂಡಾನ್  ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನ/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೊರಗೆ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ನಾಯಿಗಳ ಮಾಲೀಕರೂ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, “ನಾಯಿಯ ಒಡೆಯನು ನಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು (ಭಗವಾನ್) ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಏಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು?” ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು . 

ಆಂಡಾನ್ – ಅವರ ತಿರುವರಸು , ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ  
 • ಉಪೇಯಮ್ ಗೆ (ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು), ಇಳಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್), ಪೆರಿಯ ಉಡೈಯಾರ್ (ಜತಾಯು), ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುನರಯೂರ್ ಅರೈಯರ್ ಮತ್ತು ಚಿಂತಯಂತಿಗಳು ಆದರ್ಶ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 
 1. ಇಳಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ನಿರಂತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

2. ಪೆರಿಯ ಉಡೈಯಾರ್ (ಜತಾಯು ಮಹಾರಾಜರ್) ಮತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುನರೈಯೂರ್ ಅರೈಯರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೀತಾ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಚ ಅವತಾರ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. 

3. ಚಿಂತಯಂತಿ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಕಾ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ತನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಳು – ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಹ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. 

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-2.html 

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org 

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ – ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರ ಮುನಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ

ುನ್ನುಡಿ:

ಸರ್ವೇಶ್ವರ , ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಪತಿಯಾಗಿರುವವನು , ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಅವರಲ್ಲಿ,  ಕುರುಗೂರ್ ಚಡಗೋಪನ್ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದದ ಸಾರವಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್‍ಯರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯು ಅದರ ಪರಮ ಸಾರವಾದ ‘ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್’ ನನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯನಾರ್‌ರವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್‍ಯ ಹೃದಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, “ಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ ಇದು ಕೊಣ್ಡು ಸೂತ್ರ ವಾಕ್ಯಂಗಳೈ ಒರುಂಗ ವಿಡುವರ್” ಎಂದರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ತನಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮಿಕ್ಕ ಇಱೈ ನಿಲೈಯುಮ್ ಮೆಯ್ಯಾಮ್ ಉಯಿರ್ ನಿಲೈಯುಮ್, ತಕ್ಕ ನೆಱಿಯುಮ್ ತಡೈಯಾಗಿ ತೊಕ್ಕಿಯಲುಮ್, ಊೞ್ ವಿನೈಯುಮ್ ವಾೞ್ ವಿನೈಯುಮ್ ಓದುಮ್ ಕುರುಗೈಯರ್ ಕೋನ್ ಯಾೞಿನ್ ಇಸೈ ವೇದತ್ತಿಯಲ್”. ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ‘ತಿರುಮಂತ್ರಮ್’ ಈ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕವನ್ನು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಮಱ್ಱೆಲ್ಲಾಮ್ ಪೇಸಿಲುಮ್ ಎನ್ಗಿಱಪಡಿಯೇ ಅಱಿಯ ವೇಣ್ಡುಮ್ ಅರ್ಥಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಇದುಕ್ಕುಳ್ಳೇ ಉಣ್ಡು”  ಮತ್ತು “ಅದಾವದು – ಅನ್‍ಜರತ್ತಮ್”.

ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ “ವಿಷದವಾಕ್ ಶಿಕಾಮಣಿ” ಎಂದೂ ಹೆಸರಾದವರು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ‘ಹಾರಿತ ಸಂಹಿತ’ದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತುಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಕಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಮ್ ಪಲಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತೇಸ್ ತದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿಚ ವದಂತಿ ಸಕಲಾ ವೇದಾಸೇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಕಾ; ಮುನಯಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮನೋ ವೇದವೇದಾರ್ಥವೇದಿನಃ” . ಐದು ತತ್ತ್ವಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳು :

 • ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮ್ – ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮಗಳದ್ದು
 • ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮ್ – ಬ್ರಹ್ಮಮ್ ಆಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ
 • ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ – ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಇರುವ ನಿಜ ಮಾಧ್ಯಮ
 • ಪಲ ಸ್ವರೂಪಮ್ – ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿಜ ಫಲ
 • ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪಮ್ – ನಮಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ .

ಎಲ್ಲಾ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ಐದು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳೂ ಇದನ್ನು ಕಲಿತು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು.

ಈ ಲೇಖನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಈ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ – ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಉಭಯ ವೇದಾಂತದ ಸಾರವಾಗಿದೆ.  ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯ ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನಗಾಣುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಎಂಪೆರುಮಾನರತ್ತ ಇರುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ವಿವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮುಮುಕ್ಷು (ಯಾರು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೋ) ಅವರಿಗೆ “ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ”ದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. (ಐದು ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು). ‘ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್’ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 • ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮ್ (ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ)
 • ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮ್ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ)
 • ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ವರೂಪ)
 • ಉಪೇಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ (ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದ ಗುರಿ) ಮತ್ತು
 • ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪಮ್ (ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ತಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವು ಎದುರಿಸುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು )

ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಣ್ಡಾಳ್ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್‍ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ, “ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೇ ಪಱೈ ತರುವಾನ್” , ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಏನೆಂದರೆ:

 • ನಾರಾಯಣನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಶಬ್ದವು ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಅವನ ಪರತ್ವಮ್ (ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ) – ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಧಾರವು. (ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅಡಿಪಾಯ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೂ ಆಧೇಯಮ್ (ಆ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುವವರು).
  • ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯಮ್ (ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ ) – ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ (ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ).
 • ನಮಕ್ಕು ಎಂಬುದು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ – ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮವೂ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ‘ಏ’ಕಾರಮ್ (ನಮಕ್ಕೇ) ನಿಂದ ಆಣ್ಡಾಳ್ ,ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯಮ್ (ತನಗೇನೂ ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ) , ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವಮ್ (ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಬೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ನಾರಾಯಣನೇ ತರುವಾನ್  ಎಂಬುದು ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ – ನಾರಾಯಣನೇ ತರುವಾನ್ ಎಂದರೆ “ನಾರಾಯಣನು ಮಾತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು (ವರವನ್ನು) ಕೊಡುತ್ತಾನೆ (ಕೊಡಬಲ್ಲ) “
 • ಪಱೈ ಎಂಬುದು ಉಪೇಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ ನನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ – ಪಱೈ ಎಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್‍ಯಮ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವುದು..
 • ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪಮ್  ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ) ಅದು ನಮಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. (ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ).

ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್‍ಯರು ಅವರ ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ತರು :

ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮ್ ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • “ಪಾಱ್‌ಕಡಲುಳ್ ಪೈಯ ತುಇನ್ಱ ಪರಮನ್” – ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವುದು.
 • “ಓನ್ಗಿ ಉಲಗಳಣ್ದ ಉತ್ತಮನ್” – ಮಹಾ ಉತ್ತಮನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದರು.
 • “ಪಱ್‍ಬನಾಭನ್ “ – ಯಾರಿಗೆ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವನೋ
 • “ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈತ್ತುಱೈವನ್” – ಶುದ್ಧವಾದ ಯಮುನೆಯ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವನು.
 • “ಗೋವಿಂದನ್” – ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವವನು.

ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 6 ರಿಂದ 15 ನೆಯ ಪಾಸುರದವರೆಗೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೂ ಮುಂದೆ 16ನೆಯ ಮತ್ತು 17ನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 18ನೆಯ ಮತ್ತು 20ನೆಯ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪುರುಷಕಾರದ ಸಮೇತ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. (ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಅವರು ನೀಳಾ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಅವರು  ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ).

ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪಮ್ ನನ್ನು 2ನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಯ್ಯುಣ್ಣೋಮ್, ಪಾಲುಣ್ಣೋಮ್ ಎಂದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆನಂದಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಇಚ್ಛೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಣ್ಡಾಳ್ ಮತ್ತೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ “ಸೈಯ್ಯಾದನ ಚೆಯ್ಯೋಮ್” ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್‍ಯರು ಯಾವುದನ್ನು ವರ್ಜ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ, ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಆಣ್ಡಾಳ್ ಈ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ 28ನೆಯ ಮತ್ತು 29ನೆಯ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ನಾಯನಾರ್ ರವರು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯನಾರ್ ರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಪಾಸುರಗಳ ಸಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ:

ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ – ಕಱವೈಗಳ್ ಪಿನ್ಚೆನ್‍ಱು – 28ನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆಣ್ಡಾಳ್ , ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಮ್ (ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉಪಾಯವು , ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

 • ಮೊದಲು ಅವಳು ತನಗೆ ಯಾವ ಅನ್ವಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ -ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ.
 • ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಮೇಧಾವಿಯಾದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ , ಪಂಡಿತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.
  • ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು. ಆದರೂ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದು ಅವರವರ ವರ್ಣ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅದು ಕೊಡುವ ಹಾಲಿಗಾಗಿ (ಕಱವೈ), ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ.
  • ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೂ, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ.
 • ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಅಱಿವೊನ್‍ಱುಮ್ ಇಲ್ಲಾದ ಆಯ್‍ಕ್ಕುಲಮ್” ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಯಾವ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
 • ಭಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನ ವಿಷೇಶಮ್ (ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಸಿತ ಸ್ಥಿತಿ) . ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಪರಮ ಧರ್ಮವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿ, ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವೆವು. (ಕೃಷ್ಣಮ್ ಧರ್ಮಮ್ ಸನಾತನಮ್ – ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ನಿರಂತರ ಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವ). ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. – ನೀನೇ ನೀನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ವಾಸವಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ವೈರಿಗಳು (ಕರ್ಮ/ಜ್ಞಾನ/ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳೆಂಬ)  ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ವೈರಿಗಳಾದ (ಸ್ವಗತ ಸ್ವೀಕಾರಮ್ – ನಾವು ನಾವಾಗಿಯೇ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು) ಇವು ಯಾವುವೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ.
 • ನಮಗೆ ಯಾವ ಅರಿವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀನು ಗೋವಿಂದನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರ/ ಗೋಪರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಹಸು, ದನ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರ/ಹುಡುಗಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಮ್ (ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನೀನು ಬರಿಯ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಮ್ (ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಉಪಾಯಮ್, ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮಾ , ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದೇ, ಯಾವ ಜೀವಗಳೂ ಅವರೇ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ‘ತಿರುಮಂತ್ರಮ್’ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಒಂಭತ್ತು ವಿಧದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಪಿತಾ-ಪುತ್ರ (ತಂದೆ-ಮಗ), ರಕ್ಷಕ-ರಕ್ಷ್ಯ (ರಕ್ಷಿಸುವವನು – ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವನು), ಶೇಷಿ – ಶೇಷ (ಯಜಮಾನ-ಸೇವಕ), ಭರ್ತೃ-ಭಾರ್ಯ (ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ), ಜ್ಞೇಯ–ಜ್ಞಾತ (ತಿಳಿದವನು-ತಿಳಿಯುವವನು), ಸ್ವಾಮಿ-ಸ್ವಮ್ (ಒಡೆಯ-ವಸ್ತು), ಆಧಾರ-ಆಧೇಯ (ಆಧಾರವಾಗಿರುವವನು – ಆಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು), ಆತ್ಮ-ಶರೀರ (ಶ್ರೇಷ್ಟ ಆತ್ಮ- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ), ಭೋಕ್ತಾ-ಭೋಗ್ಯ (ಆನಂದಿಸುವವನು – ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವುದು). ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯಿದೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವೆವು.
 • ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾರಾಯಣಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಗೋವಿಂದನೆಂದು ನಿನ್ನ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು, ಆದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾರಾಯಣಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ನಿಸು. (ನಾಯನಾರ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ : ಆಣ್ಡಾಳ್ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು).
 • ನೀನೇ ಅಂತಿಮ ಉಪಾಯವಾದುದರಿಂದ ,ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಆಕಿಂಚನ್ಯಮ್ (ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು) ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವಮ್ (ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು) ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಲಕ್ಕಾಮೈ (ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ತಡೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು) ಇರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರಮ ಕೈಂಕರ್‍ಯಮ್‍ನನ್ನು ಕೊಡು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಣ್ಡಾಳ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ನಿರಪೇಕ್ಷಾ ಉಪಾಯತ್ವಮ್ (ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ) ನನ್ನು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕಿಂಚನ್ಯಮ್, ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವಮ್ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಕಾಮೈಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಗುಣಗಳೆಂದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. – ಇವು ಉಪಾಯಮ್‍ನ ಭಾಗವಲ್ಲದೇ , ಇವುಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷಣಮ್ (ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಗುಣಗಳು). ಈ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪೇಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ – ಚಿಱ್ಱಮ್ ಚಿಱುಕಾಲೇ – 29ನೆಯ ಪಾಸುರಮ್

ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಕೈಂಕರ್‍ಯವು ಪರಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಆಣ್ಡಾಳ್ ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ.

 • ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯನಾರ್‌ರವರು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. – ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು , ಆದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಿತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾಗ್ರತವಾದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ.
 • ನೀನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. (ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು), ಆದರೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆವು. ಯಾವಾಗ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಣುವಾಗ, ರಾಮನು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕಪಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಾನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು. ಸ್ವಗತ ಸ್ವೀಕಾರ ಎಂಬುದು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶೋಕವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.
 • ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ನಾವು ಈಗ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವತಾಂತರಮ್‍ಗಳು (ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು) ಅವರ ಆರಾಧಕರು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸ್ವಾರಾಧ್ಯನ್ (ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು) ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ತನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. – ಅವನು ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹದು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. – ಅವನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಂತೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಿನ್ನ ಕಮಲದಂತಹ ಪಾದಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಕಮಲಪಾದಗಳನ್ನೂ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲ – ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು , ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಿ.
 • ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು, ನಾವು ಈಗ ಪಱೈ(ಗುರಿ) ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂತತಿಯಾದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಜನಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಪ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೈಂಕರ್‍ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿನಗೆ ನಿರ್ದೇಶಣ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ಈಗ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೈಂಕರ್‍ಯವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನರು “ನಾನು ನಿಮಗೆ ವ್ರತದ (ನೋಂಬು) ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ರತ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಲು. ನಾವು ಕೈಂಕರ್‍ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
 • ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, -ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ,ಪರಮಪದದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದರೂ , ಅವಳು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು. ಹೇಗೆ ಇಳೈಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್) ಪೆರುಮಾಳ್ (ಶ್ರೀರಾಮನ್) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಯೋ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎಂದೂ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರನೋ ಆಣ್ಡಾಳ್ ಕೂಡಾ ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರಳು. ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅವನೇ ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ತಾನು ಅವನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು. ಅವಳು ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
 • ಅವಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಗುರಿಯಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂತೆ ಎಂದೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ, ಭರತಾಳ್ವಾನನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭರತನು ರಾಮನಿಂದ ಅಗಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯವಿರುತ್ತಾನೆ. “ಮಱ್ಱೈ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾಱ್ಱು” ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡು. ಆಣ್ಡಾಳ್ ತನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷವೂ ಬೇಡ, ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಬೇಡ. ಈ ತತ್ತ್ವವನ್ನೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರವರು ಎಮ್ಮಾ ವೀಡು (2.9) ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ತನಕ್ಕೇಯಾಗ ಎನೈಕ್ಕೊಳ್ಳುಮೀದೇ” . ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತಗೊಳ್ಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಣ್ಡಾಳ್ ಪರಮಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು, “ಮಱ್ಱೈ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾಱ್ಱು” ಎಂಬುದು ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪಮ್ ನನ್ನೂ ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಂಕರ್‍ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರತವಾಗಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಪಂಚಕವನ್ನು ಆಣ್ಡಾಳ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್‌ನ ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಾದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂಧಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್‍ಯರ ಸುಂದರ ವರ್ಣನೆಯಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಶ್ರೀಮತೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತೃ ಮುನೀ಼ಂದ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ
ಶ್ರೀರಂಗವಾಸಿನೇ ಭೂಯಾತ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಮ್॥

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/01/thiruppavai-artha-panchakam.html

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org