ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ – ಸೂತ್ರಮ್ 16 – 20

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಸೂತ್ರಮ್ – 16

ಪರಿಚಯ:  ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಈ ಶಬ್ದವು ನೆರವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ದ್ರೌಪದಿಯು ಅತೀವ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪದವು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರ 16 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ರೌಪದಿಕ್ಕು ಆಪತ್ತಿಲೇ ಪುಡುವೈ ಸುರಂದದು ತಿರುನಾಮಮಿಱೇ.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ದ್ರೌಪದಿಯು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸೀರೆಯ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಅವನ ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು (ತಿರುನಾಮಮ್) ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ದುಃಶ್ಶಾಸನನು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ, ದ್ರೌಪದಿಯು ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಬೋಧಿಸಿದ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಳು, ಭಾರತಮ್ ಸಭಾ ಪರ್ವಮ್ – ದ್ಯೂತ ಪರ್ವಮ್ –  90-42:

ಮಹತ್ಯಾಪದಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ

(ಅತೀ ಸಂಕಟಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಅವರು ಹರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೇ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯ ಅಚ್ಯುತ ।

ಗೋವಿಂದ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ಶರಣಾಂಗತಾಮ್ ॥

(ಶಂಖ ಚಕ್ರ, ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಓ ಭಗವಂತನೇ! ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಚ್ಯುತ! ಗೋವಿಂದ! ಕಮಲದಂತಹ  ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು).

ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅವನು ಭಾರತಮ್ – ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಮ್-47-39ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ,ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,  :

“ಗೋವಿಂದೇತಿ ಯದ್ ಆಕ್ರಂದತ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಾಮ್ ದೂರವಾಸಿನಮ್”

(ದ್ರೌಪದಿಯು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು “ಗೋವಿಂದ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತೀರಿಸಲಾರದ ಋಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.)

ಅವನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತ್ರದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದನು. ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ನಾಮವು ಆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಾಮವು ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ತಿರುನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೂತ್ರಮ್ – 17

ಪರಿಚಯ: ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೂ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, 17ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಸೊಲ್ಲುಮ್ ಕ್ರಮಮ್ ಒೞಿಯ ಚೊನ್ನಾಲುಮ್’ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ.

ಸೊಲ್ಲುಮ್ ಕ್ರಮಮ್ ಒೞಿಯ ಚೊನ್ನಾಲುಮ್ ತನ್ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಕೆಡ ನಿಲ್ಲಾದು.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು , ಫಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಪಠಿಸಿದಾಗ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವು, ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದರೂ, ಇದು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾಗವತಮ್ 6-3-14 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:

ಸಾಂಕೇತ್ಯಮ್ ಪಾರಿಹಾಸ್ಯಂಚ ಸ್ತೋಭಮ್ ಹೇಲನಮೇವ ವಾ

(ಈ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿ – ಕೊಂಕುನುಡಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಗಾಣದೇ, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಉಚ್ಛರಿಸಿದರೂ, ವೈಂಕುಂಠನಾಥನ ನಾಮವು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.)

ಇದು ಉಚ್ಛರಿಸುವವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು, ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರಮ್ – 18

ಪರಿಚಯ: ಈ 18ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಕರುಣೆಯಿಂದ , ಇದನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವವನ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುದಾನ್ ‘ಕುಲಮ್ ತರುಮ್’ ಎಂಗಿಱಪ್ಪಾಡಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂಗಳೈಯುಮ್ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ‘ಕುಲಮ್ ತರುಮ್’ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಇದು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಮಂತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರರು ಅವರ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊೞಿ 1-1-9 ‘ಕುಲಮ್ ತರುಮ್’  ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಸೂತ್ರಮ್ – 19

ಪರಿಚಯ: ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಇದನ್ನು ನಂತರದ 19ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್‍ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಬಗವಲ್ಲಾಬಂಗಳೈ ಆಸೈಪ್ಪಟ್ಟವರ್ಗಳುಕ್ಕು ಅವಱ್ಱೈ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಇದು ಐಶ್ವರ್‍ಯ, ಕೈವಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಯಾಚಕರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಉಚ್ಛವಾದ ವರವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅವರವರ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪರಿತ್ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೃದ್ಧ ಹಾರಿತ ಸ್ಮೃತಿ 6-50 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ:

ಐಹ ಲೌಕಿಕಮ್ ಐಶ್ವರ್‍ಯಮ್ ಸ್ವರ್ಗಾಧ್ಯಮ್ ಪಾರ ಲೌಕಿಕಮ್ ।

ಕೈವಲ್ಯಮ್ ಭಗವಂತಂಚ ಮಂತ್ರೋಯಮ್ ಸಾಧಯಿಶ್ಯತಿ ॥

( ಈ ಮಂತ್ರವು ಲೌಕಿಕ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನೂ, ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳ ಐಶ್ವರ್‍ಯವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತಾನು ಆನಂದಿಸುವ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.)

ಸೂತ್ರಮ್ – 20

ಪರಿಚಯ: ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 20ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಕ್ತಿಗಳಿಲೇ ಇೞಿಂದವರ್ಗಳುಕ್ಕು ವಿರೋಧಿಯೈ ಪ್ಪೋಕ್ಕಿ ಅವಱ್ಱೈ ತಲೈಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಯಾರು ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ , ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅರಿವು, ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ) ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ಅವರವರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಧ್ಯಾನ, ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವು ಅವರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸಿ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ.

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2020/06/11/mumukshuppadi-suthrams-16-20/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಗಳು – 13 – 15

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಸೂತ್ರಮ್ – 13

ಪರಿಚಯ: “ಈ ಮಂತ್ರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು 13ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ:

ಇತ್ತೈ ವೇದಂಗಳುಮ್ ಋಷಿಗಳುಮ್ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳುಮ್ ಆಚಾರ್‍ಯರ್ಗಳುಮ್ ವಿರುಂಬಿನಾರ್ಗಳ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ:  ವೇದಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಆಳ್ವಾರರುಗಳು, ಮತ್ತು ಆಚಾರ್‍ಯರುಗಳು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್:  ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದಗಳು (ಅವು ಯಾರಿಂದಲೂ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ), ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ (ಅದರ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ), ವೇದವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವರು ಏಕೆಂದರೆ:

ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ, ಒಂದು ಶಬ್ದವು ‘ನಾರಾಯಣ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

“ವಿಶ್ವಮ್ ನಾರಾಯಣಮ್”.     (ತೈತ್ತಿರೀಯ-ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ) (ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲವೂ) ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತಗಳ ಸಾರವಾದ ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾರಾಯಣ ಪರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಮ್ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ
ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿಃ ಆತ್ಮ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ
ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೇಪಿ ವಾ
ಅಂತರ್ ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಮ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ಥಿತಃ

(ತೈತ್ತಿರೀಯ ನಾರಾಯಣ – ನಾರಾಯಣನೇ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮನು; ನಾರಾಯಣನೇ ಅತಿ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವವನು; ನಾರಾಯಣನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಭೆ; ನಾರಾಯಣನೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆತ್ಮನಾದವನು; ನಾರಾಯಣನೇ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಆಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವನು)

ಮಹೋಪನಿಶತ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:

ಏಕೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣ ಆಸಿನ್ ನಬ್ರಹ್ಮಾ ನೇಶಾನೋನೇಮೇ ಧ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿ।

(ಮಹಾ ಪ್ರಳಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು; ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಿವನೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ)

ಶುಭಾಲೊಪನಿಶತ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ

“ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂಚ ನಾರಾಯಣಃ
ಶ್ರೋತಂಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಂಚ ನಾರಾಯಣ
ದಿಶಂಶ್ಚ ಪ್ರದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ”

(ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವು ನಾರಾಯಣ; ಕಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವು ನಾರಾಯಣ; ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾರಾಯಣ);

ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:

ಯಸ್ಯಾತ್ಮ ಶರೀರಮ್ ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರಮ್
ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಶರೀರಮ್
ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ ಅಪಹತಪಾಪ್ಮಾ
ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ

(ಶುಭಾಲೊಪನಿಶತ್ : ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮವೇ ದೇಹವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ; ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯೇ ದೇಹವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ; ಯಾರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇಹವಾಗಿರುವುದೋ; ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಂತಹವನೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಮಾತ್ರವೇ)

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದವು ‘ವಿಷ್ಣು’ ಮತ್ತು ‘ವಸುದೇವ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ‘ನಾರಾಯಣ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು,ರೂಪವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಮ ಋಷಿಗಳು ವೇದಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾದ “ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ” ಗಳೆಂದೇ (ವೇದಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು) ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾರದೀಯಮ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ 1-41 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು ನಾಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣತ್ಪರಃ ।
ತಥಾ ಸರ್ವೇಷು ಮಂತ್ರೇಷು ನಾಸ್ತಿ ಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರತ್ ಪರಃ ॥

(ನಾರಾಯಣರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದೇವತೆಯು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರವು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.)

ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಮ್ 18-32:

ಭೂತ್ವೋರ್ಧ್ವ ಬಾಹುರಧ್ಯಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಪೂರ್ವಮ್ ಬ್ರವೀಮಿ ವಃ ।
ಹೇ ಪುತ್ರ ಶಿಷ್ಯಃ ಶೃಣುತ ನ ಮಂತ್ರೋಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ ಪರಃ ॥

(ಓಹ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರೇ ! ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನಿಂದ , ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯ್ಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಈ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿ. ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ (ದಿವ್ಯ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾವ ಮಂತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ.)

ನಾರದೀಯಮ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ 1-42 :

“ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಾರಾರ್ಥಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವ ತಾರಕಃ

ಗತಿರಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ನೃಣಾಮ್ ಅಪುನರ್ಭವ ಕಾಕ್ಷಿಣಾಮ್”

(ಯಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ವೇದಾಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ಈ ಹುಟ್ಟು, ಸಾವುಗಳ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಆಶ್ರಯ).

ಮಹಾಭಾರತಮ್, ಸಹಸ್ರನಾಮಾಧ್ಯಾಯಮ್ :

ಆರ್ಥಾ ವಿಷಣ್ಣಾಃ ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೀತಾಃ ಘೋರೇಷು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನಾಃ ।

ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಮ್ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ॥

(ಯಾವ ಜನಗಳು ಅವರ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವ ಪಡದೆ ಭಯಗ್ರಸ್ಥಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಅತಿ ಕ್ರೂರ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳೂ ದೂರವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ.)

ವಿಹಾಗೇಶ್ವರ ಸಂಹಿತಾ 24-12, ಗರುಡ ಪುರಾಣಮ್ 220-9 :

ನಾರಾಯಣೇತಿ ಶಬ್ದೋಸ್ತಿ ವಾಗಸ್ತಿ ವಶವರ್ತಿನೀ ।

ತಥಾಪಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ಪತಂತೀತಿ ಕಿಮದ್ ಭೂತಮ್ ॥

(ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೊಂದಿದೆ. ಉಚ್ಛರಿಸಲು ನಾಲಿಗೆಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಜನಗಳು ಅತಿ ಘೋರವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯ.!)

ನಾರದೀಯಮ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ 1-40  :

ಕಿಮ್ ತತ್ರ ಬಹುಭಿರ್ಮಂತ್ರೈಃ ಕಿಮ್ ತತ್ರ ಬಹುಭಿರ್ ವ್ರತೈಃ

ನಮೋ ನಾರಾಯಣೇತಿ ಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕಃ

(ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಷ್ಟು ವ್ರತಗಳಿದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರವೊಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.)

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ ವ್ಯಾಸ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಶಬ್ದ ‘ನಾರಾಯಣ’ ಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವೇದಗಳ ಅಂಗಗಳಾದ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಳ್ವಾರರೂ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ವಣ್ ಪುಗೞ್ ನಾರಣನ್”, “ಸೆಲ್ವ ನಾರಣನ್” ಮತ್ತು “ವಾೞ್ ಪುಗೞ್ ನಾರಣನ್” ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ 1-2-10, 1-10-8 ಮತ್ತು 10-9-1 ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರು ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು 4ನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ “ನಾಡು ನಗರಮುಮ್ ನನ್ಗಱಿಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ 5-1-3 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಓವಾದೇ ನಮೋ ನಾರಣಾ ಎನ್ಬಾನ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊೞಿಯ 2-4 ಪಾಸುರವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, “ನಾತ್ ತೞುಂಬೆೞ ನಾರಣಾ” ಮತ್ತು ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊೞಿಯ 10-11 ನೆಯ ಪಾಸುರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ “ನಲಮ್ ತಿಗೞ್ ನಾರಣನ್” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಮೞಿಶೈ ಪ್ಪಿರಾನ್ ನಾನ್ಮುಗನ್ ತಿರುವಂದಾದಿಯ 1 ನೆಯ ಪಾಸುರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ “ನಾನ್ ಮುಗನೈ ನಾರಾಯಣನ್ ಪಡೈತ್ತಾನ್” ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಂದವೃತ್ತಮ್ ನ 77 ನೆಯ ಪಾಸುರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ಎಟ್ಟೆೞುತ್ತುಮ್ ಓತ್ತುವಾರ್ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ವಾನಮಾಳವೇ”.

ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊೞಿ 1-1-1 ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

“ನಾನ್ ಕಣ್ಡುಕೊಂಡೇನ್ ನಾರಾಯಣಾ ಎನ್ನುಮ್ ನಾಮಮ್” ಅವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ಇದೇ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ , ಮತ್ತು ಸಿಱಿಯ ತಿರುಮಡಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ನಾರಾಯಣಾ ಓ! ಮಣಿವಣ್ಣಾ! ನಾಗಣೈಯಾಯ್ ವಾರಾಯ್”.

ಮುದಲ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಗಳು (ಮೊದಲ ಮೂರು ಆೞ್ವಾರುಗಳಾದ ಪೊಯ್‍ಗಯ್, ಭೂತಮ್, ಪೇಯ್ ಆೞ್ವಾರುಗಳು) ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ :

“ನನ್ಮಾಲೈ ಕೊಣ್ಡು ನಮೋ ನಾರಣಾ ಎನ್ನುಮ್ ಸೊಲ್ಮಾಲೈ ಕಱ್ಱೇನ್” (ಮುದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿ 57)

“ನಾರಣಾ ಎನ್‍ಱು ಓವಾದು ಉರೈಕ್ಕುಮ್ ಉರೈ ಉಣ್ಡೇ” (ಮುದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿ 95)

“ಜ್ಞಾನ ಚುಡರ್ ವಿಳಕ್ಕೇಱ್ಱಿನೇನ್ ನಾರಣಕ್ಕು” (ಇರಂಡಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ 1 )

“ನಾರಣಮ್ ತನ್ ನಾಮಂಗಳ್” (ಇರಂಡಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ 2 )

“ಪಗಱ್ ಕಣ್ಡೇನ್ ನಾರಣನೈ ಕಣ್ಡೇನ್” (ಇರಂಡಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ 81 )

ನಾಮಮ್ ಪಲ ಸೊಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾ “ (ಮೂನ್‍ಱಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ 8 )

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ 1-1-1 ನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, “ಮಯರ್ವಱ ಮದಿನಲಮ್ ಅರುಳಿನನ್”. ಅವರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ದಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯನ್ನು. ಎಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾರರು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು, ಆ ಪದದಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಕಲಿಸಿ, ಇದೊಂದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆೞ್ವಾರರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್‍ಯರೂ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವು ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

__________________________________________________________________________________

ಸೂತ್ರಮ್ – 14

ಪರಿಚಯ: ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತಲೂ ಅವರ ನಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದು 14ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಭಾವಮ್ ಪೋಲನ್‍ಱು ವಾಚಕ ಪ್ರಭಾವಮ್”

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಆ ಪದದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದುದು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಆ ಪದದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದುದು. (ಆ ಪದದಿಂದ ಸಂಭೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ).

_____________________________________________________________________________________________

ಸೂತ್ರಮ್ – 15

ಪರಿಚಯ : ಯಾವುದು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನ ನಾಮವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವನ್ ದೂರಸ್ತನನ್ ಆನಾಲುಮ್ ಇದು ಕಿಟ್ಟಿ ನಿನ್‍ಱು ಉದವುಮ್.

ಸರಳ ಅರ್ಥ: ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನ ನಾಮವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್: ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಭೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರದೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ಸಂಭೋಧಿಸುವ ಈ ಪದವು, ಆ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ.

_____________________________________________________________________________________

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ.

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2020/06/10/mumukshuppadi-suthrams-13-15/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ – 5

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉ.ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/ 

 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/03/14/virodhi-pariharangal-4/ .. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

24. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿ- ಜೀವಾತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು

ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮದ  ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಜೀವಾತ್ಮವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮ್ (ಜ್ಞಾನ), ಶೇಷತ್ವಂ (ಸೇವಕತ್ವ) ಮತ್ತು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ) ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ . ಜ್ಞಾನಂ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನವಿರುವವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

 • ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಂ (ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ), ಜ್ಞಾನ ಅನುಧಯಮ್ (ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ), ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಂ (ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು – ಶಂಖವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಮ್ (ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ವಸ್ತುವನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು  – ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅನುಧಯಮ್, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಮ್ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
  • ಜ್ಞಾನ ಅನುಧಯಮ್ – ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ (ತಿಳಿವಳಿಕೆ) ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದು (ಇದು ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ) ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಂ – ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆತ್ಮವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಆತ್ಮದ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ .
  • ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಮ್ – ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ .
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮದ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ , ಅಂದರೆ, ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೆಳಮಟ್ಟಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಾರದು . ಹಾಗೆ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದು, ಇಂತಹ ಹಿನ್ನಡೆಯು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ಶೇಷತ್ವಂ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ) ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು “ಇಲ್ಲ! ಇಲ್ಲ! ನೀವು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು!” – ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪತಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮದ ನಡುವೆ ಭರ್ತ್ರು (ಗಂಡ) – ಭಾರ್ಯ (ಹೆಂಡತಿ) ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಾತ್ಮ (ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವುದು) ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ , ಜೀವಾತ್ಮನು ಮನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.  ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಂ 92 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದೇ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಶೇಷನ್ (ಸೇವಕ) ಎಂದರೆ ಶೇಷಿಯ (ಯಜಮಾನ) ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥ.  ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಅಚಿತ್‌ನಂತೆಯೇ ಯಜಮಾನನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಎಂದರ್ಥ (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಗಡಿಯಾರವು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ – ಜೀವಾತ್ಮವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ.  ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಜೀವಾತ್ಮವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ಭಗವಂತನ ಆನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜೀವಾತ್ಮವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು.  ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.  (ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕುಚೇಲನು ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕುಚೇಲನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಕುಚೇಲನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವನು ಬಲ ಪಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಆಳ್ವಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ಬಲ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.  ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಅಧೀನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ (ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ.  ಇದು ಭಾಗವತರ ಕಡೆಗೆ ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕು.  ಒಬ್ಬನು ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.  ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಅದೇ ಮಾತು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಈ ತತ್ವದ ಸಾರವನ್ನು ಉಪಧೇಶ ರತ್ನ ಮಾಲೈನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

25. ಪರಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿ (ಪರಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿ) – ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು.

ಗರುಡಾಳ್ವಾರ್ (ವೇಧಾತ್ಮಾ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಬ್ಬರು ಪರಮ ಪ್ರಭು.

ಪರಸ್ವರೂಪಂ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ.  ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಒಡೆಯ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನು.  ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ರಕೃತಿ (ವಸ್ತು) ಭಗವಂತನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪರದೆಯಂತಿದೆ.  ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ (ಗುಣಗಳಿಂದ) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ – ಸತ್ವಂ (ಒಳ್ಳೆಯತನ), ರಜಸ್ (ಉತ್ಸಾಹ) ಮತ್ತು ತಮಸ್ (ಅಜ್ಞಾನ).  ದೈಹಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣವು ಮೂಡಿದಾಗ, ಈ ದೇಹವು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ರಜೋ/ತಮೋ ಗುಣವು ಮೂಡಿದಾಗ, ಅದೇ ದೇಹವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ, ದೈಹಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.  ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಾಲೈ 10 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಾಟ್ಟಿನಾನ್ ದೈವಂಗಳಾಗ ಅತ್ ದೈವನಾಯಕನ್ ತಾನೆ” , ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • “ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಇರುವುದು ತಪ್ಪು.  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯಂ (ಸರಳತೆ) ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ವಾತ್ಸಲ್ಯಂ (ಮಾತೃತ್ವದ ಸಹನೆ), ಸೌಲಭ್ಯಂ (ಸರಳತೆ/ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ), ಸೌಶೀಲ್ಯಂ (ಉದಾತ್ತತೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಗವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.  ಇವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.  ಆದರೆ “ಭಗವಾನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಅವನು ನನ್ನಂತೆ (ಮನುಷ್ಯ) ಮಾತ್ರ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತೈನಲ್ಲಿ (9.11) “ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಮ್ ಮುಧಾ…” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಮೂರ್ಖ ಪುರುಷರು ನನ್ನನ್ನು (ನನ್ನ ಅವತಾರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಭಗವತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬರು ಭಗವಾನ್‌ನ ಪರತ್ವ (ಪರತ್ವ) ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಂ (ಸರಳತೆ) ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  ಅಂತಹ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಭಗವತ್ ಅಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

26. ಸ್ವಾನುಭವ ವಿರೋಧಿ – ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು

 ಸ್ವಾನುಭವ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು/ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ.  ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ/ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಆತ್ಮವು ಭೌತಿಕ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.ಅಂಥಹ ಅಡಚಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ-

 • ಧೇಹ ವಾಸನದಿಂದ (ದೇಹದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು) ಸಂತೋಷಗಳು/ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಅನುಭವದ ನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.  ಈ ವಾಸನ (ಅನಿಸಿಕೆ) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇದು ರುಚಿಗೆ (ರುಚಿ) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಾಸನ ಎಂಬುದು ಉಪ-ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಬಯಕೆಗಳು.
 • ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ – ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಗಳು/ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
 • ರುಚಿ (ಅಭಿರುಚಿ) ವಾಸನ (ಅನಿಸಿಕೆಗಳು) ಇಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  “ಹಾಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಬೆಕ್ಕು ಅದನ್ನೇ ಕದಿಯಲು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸುಖ-ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.  ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಬದಲು ತ್ಯಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.  ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

27.ಪರಾನುಭವ ವಿರೋಧಿ– ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು

ಅರ್ಚಾವತಾರಂ- ತಿರುಕ್ಕುರುಂಗುಡಿ ನಂಬಿ

ಪರಾನುಭವಂ ಎಂದರೆ ಪರಮ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ (ಪ್ರಕೃತಿ), ರೂಪ (ರೂಪಗಳು), ಗುಣ (ಶುಭಕರ ಗುಣಗಳು), ವಿಭೂತಿ (ಸಂಪತ್ತು) ಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದು/ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು.  ಭಗವಂತನಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿವೆ (ರೂಪಗಳು) – ಪರ (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ), ವ್ಯೂಹ (ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರಧ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ನಾಥನ್), ವಿಭವಂ  (ಶ್ರೀರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು)  ಅಂತರ್ಯಾಮಿ (ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ) ಅರ್ಚೈ (ದೇವತೆ ರೂಪಗಳು). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು/ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ತಿರುನೆಡುಂತಾಂಡಗಂ 10 ರಲ್ಲಿ “ಪಿನ್ನಾನಾರ್ ವಣಂಗುಂ ಜೋತಿ” ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ( ವಿಭವ ಅವತಾರಗಳು ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಂತರ ) ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಇತರವುಗಳನ್ನು ಮಾನಸ ಸಾಕ್ಷತ್ಕಾರಂ (ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಅನುಭವ (ಅನುಭವ/ಸಂತೋಷ) ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ/ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.  ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಸೇವೆ) ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.  ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ – ಅಂತಹ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ಸ್ವ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 3.2.1 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅನ್ನಾಳ್ ನೀ ತಂದ ಆಕ್ಕೈಯಿನ್ ವಳಿ ಉಳಲ್ವೇನ್ “ (ಅಂದಿನ ನೀನು ತಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೇನೆ ) – ನಾನು ಈ ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನೀವು ನೀಡಿದ (ಉತ್ಥಾನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು) ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ  ಶಿಶುಪಾಲನ್, ಧುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರಂತೆ   ಕೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಪಡಬಹುದು. ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಇತರರ (ಸಂಸಾರಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಅವನ ಪಾರಮ್ಯದಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.ತಿರುನೆಡುಂತಾಂಡಗಂ 21 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಅವರೈ ನಾಂ ದೇವರೆನ್ರಂಜಿನೊಮೇ “ (ಅವರನ್ನು ನಾವು ದೇವರೆಂದು ಅಂಜಿದೆ ) – ನಾನು ಅವನೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಳ್ವಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಡುವಿನ ದೈವಿಕ ಸಂವಾದವಾಗಿದೆ – ಇದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮೀರಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

28. ಸಂಶ್ಲೇಷ ವಿರೋಧಿ  -ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಸಂಶ್ಲೇಷಂ  ಎಂದರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಮಾನಸ ಅನುಭವ (ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ (ಮುಖಾಮುಖಿ) ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು 27ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಪರಾನುಭವವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿಷಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

 • ಅವನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಅವನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಿದೆ. 27 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಭಗವಾನಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಮದ  ಲಾಂಛನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಂದ  ದೂರವಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಅಲ್ಪವಾದ ಆತ್ಮದ ನಂಟು  ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಭಾಗವಾನ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ  ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು “ ವಳವೇೞುಲಹು ತಲೈಯೆಡುತ್ತಾಲ್ “ ಎಂದು  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ  – ವಳವೇೞುಲಹು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ( ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 1.5 ಪದಿಗಂ ).  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 1.5.7 ಪದಿಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  “ ಅಡಿಯೇನ್ ಶಿಱಿಯಞಾನತ್ತನ್ ಅಱಿದಲಾರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯಾನೈ, – ಕಣ್ಣನೈ- ಅಡಿಯೇನ್ ಕಾಣ್ಬಾನ್ ಅಲಱ್ಱುವನ್ ಇದನಿಲ್ ಮಿಕ್ಕೋರಯರ್ವುಣ್ಡೇ – ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ ನಂತೆ ಅವತರಿಸಿದರು – ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ – ಈ ಕಾಯಿದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರ್ಖತನ ಏನು? ಎಂಪೆರುಮಾನೊಂದಿಗಿನ ಆಳ್ವಾರರ ಇಂತಹ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಅವರ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಿಮಯವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ .
 • ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಾರ ಪುರುಷಕಾರ (ಶಿಫಾರಸು) ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ , ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 1.4.7 ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ “ ಎನ್ ಪಿೞಯೇ ನಿನೈಂದು ಅರುಳಾದ ತಿರುಮಾಲ್ “ ( ನನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಲ್ಲ ) ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಯಾರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಕಾರಂ ಎಂದರೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು. ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ತಾಯಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಮಗುವಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ). ಈ ಪುರುಷಕಾರಂ  ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ತಾಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಅವನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

29. ವಿಶ್ಲೇಷ ವಿರೋಧಿ – ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ವಿಶ್ಲೇಷ ಎಂದರೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂನಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಂ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ  (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ) -ಶ್ರೀರಂಗಂ
 • ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಡೆತಡೆಗಳು. “ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಷ್ಯಂ  ” (ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು) “ಪರಗುಣವಿಷ್ಟ:” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಭಗವಾನಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದು), ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾಧಿ 34 “ಕಾಲಾೞುಂ ನೆಂಜೞಿಯುಂ ” (ಕಾಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 7.2.1 ರಲ್ಲಿ “ ಕಙ್ಗುಲುಂ ಪಗಲುಂ ಕಣ್ತುಯಿಲ್ ಅಱಿಯಾಳ್ ಕಣ್ಣನೀರ್ ಕೈಹಳಾಲ್ ಇಱೈಕ್ಕುಂ – ಎಙ್ಗನೇ ತರಿಕ್ಕೇನ್ ಉನ್ನೈವಿಟ್ಟು “- ಪರಾಂಕುಶ  ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ “ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾಳೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ”). ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾರವಷ್ಯಂ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅಂತಹ ಸಂಕಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಗೀತೆ 10.9 ರಲ್ಲಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಮಚ್ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋದಯಂತ : ಪರಸ್ಪರಂ  ಕಥಯಂತಸ್  ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ” – ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ದೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ, ಅವರು (ಭಾಷಕರು ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರು ಇಬ್ಬರೂ) ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಬೋಧಯಂತ: ಪರಸ್ಪರ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು “ಉಚ್ಚ ತುಣೈ “( ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಒಡನಾಡಿ)) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.4.9 ರಲ್ಲಿ ” ಶೆಞ್ಜುಡರ್ ತಾಮರೈಕ್ಕಣ್ ಶೆಲ್ವನುಂ ವಾರಾನಾಲ್ , ನೆಞ್ಜಿಡರ್ ತೀರ್ಪ್ಪಾ ರಿನಿಯಾರ್ ? ನಿನ್ಱುರುಹುಕಿನ್ಱೇನೇ ”-  ಸುಂದರವಾದ ಕೆಂಪು ಕಮಲದ ಕಣ್ಣಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಗಮಿಸದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ?

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-5.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://ponnadi.blogspot.com  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org