ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ – ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

<< ಪರಿಚಯ

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗಲು ಒಂದು ವಿಧಾನವಿದೆ – ಅದೇ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ (ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮ).

ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನರ್ಹರಾದವರನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಹೊ೦ದಿದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗುತ್ತಾರೆ.  ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬಹುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೂ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವತ್ತ್ವಕ್ಕಿರುವ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗಲು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಕುಟಂಬದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶ್ರ‍ೀವೈಷ್ಣವತ್ತ್ವವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ/ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಜಾತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ವರ್ಗ, ಸಿರಿವಂತಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ/ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವತ್ತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು – ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾದಮೇಲೆ ದೇವತಾಂತರಗಳ (ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ಶಿವ, ದುರ್ಗಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ,ಇತ್ಯಾದಿಗಳ) ಜತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೇವತಾಂತರ-ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜತೆಗಿನ ಸಂಭಂದದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ

ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಮಾಶ್ರಯಣವು ಒಬ್ಬ ಚೇತನನನ್ನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. “ತಾಪ: ಪುಂಡ್ರ: ತಥಾ ನಾಮ ಮಂತ್ರೋ ಯಾಗಶ್ಚ ಪಂಚಮ:” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಐದು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರದ ಐದು ವಿಧಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ:

 • ತಾಪ: (ಬಿಸಿ) – ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಲಾಂಛನ – ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಒಡೆಯನ ಲಾಂಛನಗಳು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಾಪಸಂಸ್ಕಾರ.
 • ಪುಂಡ್ರ: (ಚಿಹ್ನೆ) – ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಧಾರಣೆ – ದೇಹದ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಗಳನ್ನು (ತಿರುಮಣ್ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ರೇಖೆಗಳನ್ನು) ಧರಿಸುವುದು.
 • ನಾಮ (ಹೆಸರು) – ದಾಸ್ಯ ನಾಮ – ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡುವ ಹೊಸದೊಂದು ದಾಸ್ಯ ನಾಮ (ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್, ಮಧುರಕವಿ ದಾಸನ್, ಶ್ರಿವೈಷ್ಣವ ದಾಸನ್ ಇತ್ಯಾದಿ).
 • ಮಂತ್ರಃ (ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ) – ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಜಪಿಸುವವರನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುವ ವಸ್ತು. ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸುವ ತಿರುಮಂತ್ರ, ದ್ವಯ  ಮತ್ತು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುತ್ತವೆ.
 • ಯಾಗಃ (ದೇವ ಪೂಜಾ) – ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಪೂರ್ವಾಗತ್ಯಗಳು:

ಆಕಿಂಚನ್ಯ (ಸರ್ವಥಾ ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಅನುಮೋದನೆ) ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವ (ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) – ಇವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಲು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳು. ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣು ಹೊಂದಿ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ/ಗುರಿ:

 • ಶಾಸ್ತ್ರವು “ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷಲಾಭಃ” ಎಂದಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಮೋಕ್ಷ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅರ್ಥಪಂಚಕದ (ಬ್ರಹ್ಮ – ಭಗವಂತ, ಜೀವಾತ್ಮಾ – ಚೇತನ, ಉಪಾಯ – ಮಾರ್ಗ, ಉಪೇಯ – ಫಲ, ವಿರೋಧಿ – ಫಲಕ್ಕಿರುವ ಅಡಚಣೆ) ಬಗೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ (ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯ ದಿವ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ) ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ.
 • ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವಾರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ, ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದು.
 • ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.  ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ, ತಿರುವಾಯ್‌ಮೊೞಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಪ್ರಪನ್ನರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯನಿಷ್ಠರೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವವರು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಜನನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿತುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣುಹೊಂದುವುದು. ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳ ನಡುವಣ ಈ ಬೆಸುಗೆಯು ಪತಿ(ಪರಮಾತ್ಮ)-ಪತ್ನಿ(ಜೀವಾತ್ಮ) ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾದುದರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡದೆಂಬುದಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರ‍ಿಯಃಪತಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವತ್ತ್ವದ ಮೂಲಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಯಾರು ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು?

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವತ್ತ್ವವು ಒಂದು ಚಿರಂತನವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದರೂ (ಇದು ಕ್ಷೀಣವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿದ್ದು ಆಳ್ವಾರ್, ಆಚಾಯರುಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ನಾಥಮುನಿಗಳು, ಆಳವಂದಾರ್ ಮೊದಲಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ೭೪ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು (ಆಚಾರ್ಯಪುರುಷರನ್ನು) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ,  ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಾನಂದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುವ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನಿತ್ತರು. ಈ ೭೪ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು (ಮತ್ತು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು) ಹಲವು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು (ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು) ನೇಮಿಸಿ, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗಲಿಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರು.

ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ / ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು:

 • ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಏಳಬೇಕು.
 • ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಆಳ್ವಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮದಿನ – ನಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವ ದಿನ.
 • ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು (ಸ್ನಾನ, ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಧಾರಣೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳು).
 • ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಠ/ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ವಸ್ತ್ರಗಳು (ದೇವರಿಗೆ/ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ), ಸಂಭಾವನೆ (ಹಣ), ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
 • ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರ ಮಠ/ತಿರುಮಾಳಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರ ಮಠ/ತಿರುಮಾಳಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದು, ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಆ ದಿನದಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ (ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ಮನೆಗೆಲಸಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಬದಿಗಿಟ್ಟು,  ಆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯೆಡೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಬೇಕು.

ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರಂಭವೋ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯೋ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಅದುವೇ ಕೊನೆ (ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನಿಲ್ಲ) ಎಂಬ ಭಾವ ಅನೇಕರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.  ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂಬುದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವತ್ತ್ವದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ (ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದು) ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.  ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮ/ಪಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಸದಾಚಾರ್ಯನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಉಪಾಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಆ ಆಚಾರ್ಯನು ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ ನಡೆದು ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೂ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮ.

ತಮ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರ ೧೧೬ರಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು, ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ನಡತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ:

 • ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿರುವ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು.
 • ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಭನೇ ಗತಿಯೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು.
 • ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದು.
 • ಆ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಹಪಹಪಿಸುವುದು.
 • ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಸದಾ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನುಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
 • ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುವುದು.
 • ಸದಾಕಾಲ ತಿರುಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ವಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ) ಮನಸಾರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು.
 • ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು.
 • ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗಿರುವುದು.
 • ನಿತ್ಯವೂ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ: http://ponnadi.blogspot.in/2012/08/srivaishnava-lakshanam-5.html

ಇವೆಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೀಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ೭೪ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿದ ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ – ಅವರಿಗೆ ಈ ಜೀವಕೋಟಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅನುಕಂಪ. ಈ ಸಂಸಾರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತರಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತ, ತಮ್ಮ ನಿಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ (ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶುಭವನ್ನಾಶಿಸುವುದರಿಂದ) ಹೊರಗುಳಿದ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಡಿಯೇನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ: http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-pancha-samskaram.html

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org

ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ – ಪರಿಚಯ

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

<< ಓದುಗರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (ರೀಡೆರ್ಸ್ ಗೈಡ್)

srivaishna-guruparamparai

ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು, ತನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು (ಮರಣ-ಜನನ ಎಂಬ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ) ಉದ್ದರಿಸಲು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು (ವೇದವನ್ನು) ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.  ವೇದವು, ವೈದಿಕರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು. ಪ್ರಮಾತಾ (ಆಚಾರ್ಯನ್), ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು (ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್) ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ (ಶಾಸ್ತ್ರ) ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ “ಅಕಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವಮ್” (ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳು) ಮತ್ತು “ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನತ್ವಮ್” (ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆರೆಲ್ಲದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಾನೊ, ಹಾಗೆಯೆ ವೇದಕ್ಕು, ಬೆರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗುಣಗಳಿವೆ:

 • ಅಪೌರುಶೇಯತ್ವಮ್ – ಯಾರಿಂದಲೂ, ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲಾ (ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ವೇದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೆವರು ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾರೆ),  ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪಾಗುವ ಅನುಭವ/ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರದು.
 • ನಿತ್ಯಮ್ – ಶಾಶ್ವತವಾದದು – ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ – ವೇದದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಎಂಪೆರುಮನ್, ಈ ಗುಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ
 • ಸ್ವತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತ್ವಮ್ – ಎಲ್ಲಾ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣ – ಬೆರೇನು ಬೆಕಿಲ್ಲಾ ಇದರ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಮಾಡಲು

ವೇದವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸೀಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಅರಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೆವರು, ವೇದವನ್ನು 4 ವೇದಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು – ಋಗ್ವೇದ , ಯಜುರ್, ಸಾಮ ಮತ್ತು ಅತರ್ವಣ ವೇದ.

ವೇದಾಂತವೆ, ವೇದದ ಸಾರ.  ಉಪನಿಷದ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೆ ವೇದಾಂತಮ್ – ಇವುಗಳು ದೇವರ (ಎಂಪೆರುಮನ್)ತುಂಬ ಆಳವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಉಪನಿಷದ್ಗಳು ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ – ಆ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು (ಎಂಪೆರುಮನ್) ತುಂಬ ಧೀರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವು, ಆರಾಧನೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ವೇದಾಂತವು-ಯಾರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯೊ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷದ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದು:

 • ಐತರೇಯ
 • ಬ್ರುಹದಾರಣ್ಯಕ
 • ಛಾನ್ದೋಗ್ಯ
 • ಇಶ
 • ಕೇನ
 • ಕಠ
 • ಕೌಶೀದಿಕಿ
 • ಮಹಾ ನಾರಾಯಣ
 • ಮಾನ್ಡುಕ್ಯ
 • ಮುಂಡಕ
 • ಪ್ರಶ್ಣ
 • ಸುಭಾಲ
 • ಸ್ವೇತಸ್ವತಾರ
 • ತೈತ್ತ್ರಿಯ

ವೇದವ್ಯಾಸ ದೆವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ – ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಮ್ – ಇದು ಕೂಡ ವೇದಾಂತದ ಒಂದು ಭಾಗ – ಇದು ಉಪನಿಷದ್ಗಳ ಸಾರ. ವೇದ ಅನಂತವು, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಡಿಕೊಳ್ಳಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ (ಸಾಮನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ವೇದ/ವೇದಾಂತದ ಸಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಳು ಸಾದ್ಯವಿದೆ).  ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ವೇದ/ವೇದಾಂತವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ.

 • ಸ್ಮೃತಿ – ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸ್ಮೃತಿ.  ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳಾದ ಮನು, ವಿಷ್ಣು ಹಾರಿತ, ಯಾಗ್ಯವಲ್ಕ್ಯ..ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ
 • ಇತಿಹಾಸ – ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ – ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಹಾಭಾರತವನ್ನು ಪಂಚಮೋ ವೇದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 • ಪುರಾಣ – 18 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ – (ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣಮ್, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಮ್, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಮ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪ (ಮಿನೊರ್) ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ (ಬ್ರಹ್ಮ ದೆವರಿಂದ). ಈ 18 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ – ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೊ, ಆಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ರಜೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೊ, ಆಗ ಸ್ವಯಂ (ಅಹಮ್) ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ತಮೊ ಗುಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೊ ಆಗ ಶಿವ, ಅಗ್ನಿ, ಇತ್ಯಾದಿಯರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವೆಲ್ಲ ಇರವುದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂಪೆರುಮನ್ ತಾನೆ ಸ್ವತಹ ಜನಿಸಿ (ಅವತಾರವೆತ್ತಿ) ಬಂದಾಗ, ಅವನ ಮೆಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರೊ ಅವಮರಿಯಾದೆ, ಕೊಪ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಗಳ – ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು, ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜೀವತ್ಮಾಗಳೆ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾರೆ (ಆಳ್ವಾರ್ – ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯುಕ್ತರಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ).  10 ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ((ಪ್ರಪನ್ನ ಕುಲ ಕೂಟಸ್ತರ್/ವೈಷ್ಣವ ಕುಲಪತಿ))- 10 ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು:

 • ಪೊಯ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್
 • ಭೂತತ್ತಾಳ್ವಾರ್
 • ಪೇಯಾಳ್ವಾರ್
 • ತಿರುಮಳ್ಹಿಸೈ ಆಳ್ವಾರ್
 • ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್
 • ಕುಲಸೇಕರ ಆಳ್ವಾರ್
 • ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್
 • ತೊಣ್ಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್
 • ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರ್
 • ತಿರುಮನ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್

ಮದುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಶಿಷ್ಯ) ಮತ್ತು ಆಂಡಾಳ್ (ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಪುತ್ತ್ರಿ), ಇವರನ್ನು ಆಳ್ವಾರ್ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಕ್ರುಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು, ಎಂಪೆರುಮನ್/ಭಗವಂತನ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.  ಭಗವತ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿರುವ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯು  ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಮಂಗಳಾಶಾಸನದಮೇಲೆ.

ಜೀವಾತ್ಮಾವನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲು, ಎಂಪೆರು ಮಾನ್, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ (ನಾತಮುನಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ (ಶ್ರೀ ವರವರಮುನಿ) ವರೆಗೆ) ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರು, ಆದಿಷೇಶನ ಅವತಾರ ವಿಶೆಷ. ಇವರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಮದ್ಯಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರು, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಠಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಮಹತ್ವದ/ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡಿದ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು. ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳನ್ನು (ಪರಾಸರ, ವ್ಯಾಸ, ದ್ರಮಿಡ, ಟಂಕ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನುಕರಿಸಿದ ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರು, ವಿಶಿಷ್ಠಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದರು. ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರು, 74 ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳನ್ನ, ಸಿಂಹಾಸನಾದಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅವರುಗಳಿಗೆ (ಸಿಂಹಾಸನಾದಿಪತಿಗಳಾಗಿ) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಏನೆಂದರೆ – ಯಾರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ದೈವಿಕ/ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆ/ಶ್ರದ್ದೆ ಇದೆಯೊ, ಅಂತವರಿಗೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವತ್ವಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೆಕು. ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರಿಂದಲೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ “ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ದರ್ಶನಮ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರೆ ಮತ್ತೆ “ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್” ಆಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದರು.

ಅಡಿಯೆನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ: http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-introduction.html

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org

ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ – ಓದುಗರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (ರೀಡೆರ್ಸ್ ಗೈಡ್)

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

pramanam-sastram

ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪದಗಳು (ಶ್ರಿವೈಷ್ಣವ ಪರಿಭಾಷೆ):

 • ಆಚಾರ್ಯ, ಗುರು – ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು – ತಿರುಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವವರು
 • ಶಿಷ್ಯ – ಗುರುವಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಡುವವನು
 • ಭಗವಾನ್ / ಭಗವಂತ – ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್
 • ಅರ್ಚೈ/ಅರ್ಚಾ – ಎಮ್ಪೆರುಮಾನರ ದಯೆಯುಳ್ಳ/ಕರುಣಾಮಯವಾದ ದೈವಿಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು – ದೇವಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೈವಿಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು
 • ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್, ಪೆರುಮಾಳ್, ಈಶ್ವರ – ಭಗವಾನ್ / ಭಗವಂತ/ ನನ್ನ ಒಡೆಯ
 • ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರ್ – ಶೀ ರಾಮಾನುಜ – ಭಗವಾನ್ / ಭಗವಂತ / ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್-ಗಿನ್ತಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳವರು (ಮೇಲುಮ್ ಕರುಣೈಯುಳ್ಳವರ್)
 • ಪಿರಾನ್ – ದಯೆ / ಒಲವು ಕೊಡುವವನು – ದಯವು / ಸಾದಗಮಾಯ್ ಇರುಪ್ಪವನ್
 • ಪಿರಾಟ್ಟಿ, ತಾಯಾರ್ – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
 • ಮೂಲವರ್ – ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಪವಿತ್ರವಾದ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ವಿಗ್ರಹ
 • ಉತ್ಸವರ್ – ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಪಂಚಲೋಹ (ಬೆರೆ ಲೋಹದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು) ವಿಗ್ರಹ- ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಗ್ರಹಗಳು
 • ಅಳ್ವಾರ್ಗಳು – ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರು – ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರು. ಇವರುಗಳು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಹಂತದಿಂದ ಕಲಿ ಯುಗದ ಆರಂಭದವರೆಗೂ, ದಕ್ಷಿಣ (ಸೌತ್) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರು
 • ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ – ಶ್ರಿಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು
 • ಭಾಗವತರು, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು – ಭಗವನ್ ಶ್ರಿಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಸೇವಕರು
 • ಅರೈಯರ್ – ಇವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು – ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಭಾವಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವರು
 • ಓರಾಣ್ ವಳಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳು – ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಯ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳು – ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ರಿಂದ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳವರೆಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು:
  • ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್
  • ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿ
  • ಸೇನೈ ಮುದಲಿಆರ್
  • ನಮ್ಮಾಳ್ಹ್ವಾರ್
  • ನಾಥಮುನಿಗಳ್
  • ಉಯ್ಯಕ್ಕೊನ್ಡಾರ್
  • ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಮ್ಬಿ
  • ಆಳವನ್ದಾರ್ (ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯ)
  • ಪೆರಿಯ ನಮ್ಬಿ
  • ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರ್ (ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜ)
  • ಎಮ್ಬಾರ್
  • ಭಟ್ಟರ್
  • ನನ್ಜೀಯರ್
  • ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ
  • ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ
  • ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್
  • ತಿರುವಾಇಮೊಳ್ಹಿ ಪಿಳ್ಳೈ
  • ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ (ಶ್ರೀ ವರವರಮುನಿ)
 • ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಮ್ – ಆಳ್ವಾರರುಗಳ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಅರುಳಿಚ್ಹೆಯಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ಹದೆ
 • ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿ – ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
 • ದಿವ್ಯ ದೇಶಮ್ – ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೇತ್ರ
 • ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿ – ಭಗವಂತ/ಆಳ್ವಾರ್/ಆಚಾರ್ಯನ್ ಮಾತುಗಳು/ಉಪದೇಶಗಳು
 • ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಥಳಗಳು – ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಳಗಳು
 • ಪಾಶುರಮ್ – ಪದ್ಯ/ಶ್ಲೋಕ
 • ಪದಿಗಮ್ – ದಶಕ(10 ಪದ್ಯಗಳ/ಪಾಶುರಮ್ ಸಂಗ್ರಹ)
 • ಪತ್ತು – ನೂರು (100 ಪಾಶುರಮ್/ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ)

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೊಗಿಸುವ ಪದಗಳು – ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳು

 • ಕೋಯಿಲ್ – ಶ್ರೀರಂಗಂ
 • ತಿರುಮಲೈ – ತಿರುವೆಂಕಟಮ್, ತಿರುಮಾಲಿರುನ್ಚೋಲೈ
 • ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೋಯಿಲ್ – ಕಾಂಚೀಪುರಂ
 • ಪೆರುಮಾಳ್ – ಶ್ರೀ ರಾಮ
 • ಇಳಯ ಪೆರುಮಾಳ್ – ಲಕ್ಷ್ಮಣ
 • ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ – ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್ (ಮೂಲವರ್)
 • ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್ – ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್ (ಉತ್ಸವರ್)
 • ಆಳ್ವಾರ್ – ನಮ್ಮಾಳ್ಹ್ವಾರ್
 • ಸ್ವಾಮಿ – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ
 • ಜೀಯರ್, ಪೆರಿಯ ಜೀಯರ್ – ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್
 • ಗುಣಮ್ – ಭಗವತ್ ಗುಣಗಳು
  • ಪರತ್ವಮ್ – ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
  • ಸೌಲಭ್ಯಮ್ – ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸುವ
  • ಸೌಶೀಲ್ಯಮ್ – ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ
  • ಸೌಂದರ್ಯಮ್ – ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ
  • ವಾತ್ಸಲ್ಯಮ್ – ವಾತ್ಸಲ್ಯ
  • ಮಾಧುರ್ಯಮ್ – ಮಾಧುರ್ಯ
  • ಕೃಪೈ, ಕರುಣೈ, ದಯಾ, ಅನುಕಂಪ – ಕರುಣೆ,ದಯೆ
 • ರೂಪಮ್ – ಆಕಾರ/ರೂಪ
 • ಸ್ವರೂಪಮ್ – ಸ್ವಭಾವ
 • ಮೋಕ್ಷಮ್ – ಮೋಕ್ಷ – ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ.
  • ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮೋಕ್ಷಮ್ – ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಮೆಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು.
  • ಕೈವಲ್ಯಮ್ – ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸ೦ತೋಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು
 • ಕರ್ಮ – ಕ್ರಿಯೆ – ಪುಣ್ಯ / ಪಾಪ ಎಂತಲೂ ಅರ್ಥ
 • ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ – ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ/ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು – ವೇದ, ವೇದಾಂತ, ಪಂಚರಾತ್ರಮ್, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಆಳ್ವಾರ್ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳ ಕೃತಿಗಳು– ಸ್ತೋತ್ರ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
 • ಕರ್ಮ ಯೋಗಮ್, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಮ್, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಮ್ – ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಲು ಮಾರ್ಗ
 • ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ – ಶರಣಾಗತಿ – ಭಗವಂತನೆ ಉಪಾಯ
 • ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಟೈ – ಪ್ರಪನ್ನನು ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಟರ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು
 • ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಮ್ – ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು
 • ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರಮ್ (ಸಮಾಶ್ರಯಣಮ್) – ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಪರಮಪದ ಕೈಂಕರ್ಯ/ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಡೆಯುವ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
  • ತಾಪ (ಬಿಸಿ)- ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಲಾಂಚನಮ್ – ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಮುದ್ರಣ. ನಾವು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು.
  • ಪುಣ್ಡ್ರ (ಚಿಹ್ನೆ) – ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಣ್ಡ್ರ ಧಾರಣಮ್ – ದೇಹದ 12 ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಣ್ ಮತು ಶ್ರೀಚೂರ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ನಾಮ (ಹೆಸರು) – ದಾಸ್ಯ ನಾಮಮ್ – ಆಚಾರ್ಯರ್ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವುದು – ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್, ಶ್ರಿವೈಷ್ಣವ ದಾಸನ್, ಮಧುರಕವಿ ದಾಸನ್.
  • ಮಂತ್ರ – ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಮ್ – ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು – ಮಂತ್ರ ಎಂದರೆ ದುಃಖ/ಸಂಕಟವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಕೆಳಗಿನ 3 ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
   • ತಿರುಮಂತ್ರಮ್
   • ದ್ವಯಮ್
   • ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್
  • ಯಾಗ – ದೇವ ಪೂಜಾ – ತಿರುವಾರಾಧನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ – http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/rahasya-thrayam.html
 • ಕೈಂಕರ್ಯಮ್ – ಭಗವಾನ್, ಆಳ್ವಾರ್, ಆಚಾರ್ಯನ್, ಭಾಗವತರ ಸೇವೆ
 • ತಿರುವಾರಾಧನಮ್ – ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಪೂಜೆ
 • ತಿರುವುಳ್ಳಮ್ – ದೈವಿಕ ಹೃದಯ / ಬಯಕೆ
 • ಶೇಷಿ – ಒಡೆಯ/ಯಜಮಾನ
 • ಶೇಷ – ಸೇವಕ
 • ಶೇಷತ್ವಮ್ – ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವುದು
 • ಪಾರತಂತ್ರಿಯಮ್ – ಎಂಬೆರುಮಾನ್ (ಭಗವಂತ) ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದು
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರಿಯಮ್ – ಸ್ವತಂತ್ರ
 • ಪುರುಷಕಾರಮ್ – ಶಿಫಾರಸು/ಸೂಚನೆ/ಸಮಾಧಾನ – ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಾತ್ಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರು (ತಾಯಾರ್), ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ (ಭಗವಂತ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರ (ತಾಯಾರ್) ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ 3 ಗುಣಗಳು ಇರಬೆಕು:
  • ಕೃಪೈ – ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ.
  • ಪಾರತಂತ್ರಿಯಮ್ – ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಭಗವಂತ) ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ರಿತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು.
  • ಅನನ್ಯಾರ್ಹತ್ವಮ್ – ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಭಗವಂತ) ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದು
 • ಅನ್ಯ ಶೇಷತ್ವಮ್ – ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಭಗವಂತ) ಮತ್ತು ಭಾಗವತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು)
 • ವಿಷಯಾಂತರಮ್ – ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷಗಳು/ವಿಶಯಗಳು
 • ದೇವತಾಂತರಮ್ – ಬೇರೆ/ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ದೇವಾ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಭಗವಂತ) ) ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಹಾನೆ. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
 • ಸ್ವಗತ ಸ್ವೀಕಾರಮ್ – ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಭಗವಂತ)/ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಪರಗತ ಸ್ವೀಕಾರಮ್ – ಭಗವಾನ್/ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸ್ವೈಚ್ಚೆ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು..
 • ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕ್ರುಪಾ – ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಕರುಣೆ
 • ಸಹೇತುಕ ಕ್ರುಪಾ – ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಕರುಣೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು
 • ನಿತ್ಯ – ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಯರು – ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಸೇವೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು. ಆವರುಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು
 • ಮುಕ್ತ – ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು
 • ಬದ್ದ – ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವವರು – ಸಂಸಾರಿ
 • ಮುಮುಕ್ಷು – ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಇಚ್ಚೇ ಪಡುವವರು
 • ಪ್ರಪನ್ನ – ಎಂಪೆರುಮಾನ್/ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿರುವವ:
  • ಆರ್ತ ಪ್ರಪನ್ನ – ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ/ಮುಕ್ತಿ ಒಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಇಇಚ್ಚೇ ಉಳ್ಳವವರು
  • ದ್ರುಪ್ತ ಪ್ರಪನ್ನ – ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಗವತರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚೇ ಉಳ್ಳವರು
 • ತೀರ್ಥಮ್ – ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ
 • ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥಮ್ – ಚರಣಾಮ್ರುತಮ್ – ಆಚಾರ್ಯನ್ ಕಮಲ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರುವ ನೀರು/ತೀರ್ಥ
 • ಭೋಗಮ್ – ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೆದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆಹಾರ (ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ)
 • ಪ್ರಸಾದಮ್ – ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೆದ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ. ಇದನ್ನು ತರುವಾಯ ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವರು ಸೇವಿಸುತ್ಹಾರೆ
 • ಉಚ್ಚಿಶ್ಟಮ್ – ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಸಾದಮ್ – ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಸಾದ – ಮತ್ತವರು ಉಂಡು ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೆಕು
 • ಪಡಿ – ಭೋಗಮ್
 • ಸಾತ್ತುಪ್ಪಡಿ – ತೇದ ಶ್ರೀಗಂಧ
 • ಶಟಾರಿ, ಶ್ರೀ ಸಟಕೋಪಮ್, ಇತ್ಯಾದಿ.. – ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಟಕೋಪಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪಾದ ಕಮಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
  ಮದುರಕವಿಗಳ್ – ನಮ್ಮಾಳ್ಹ್ವಾರ್ ಪಾದ ಕಮಲ.

  • ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಮ್ – ನಮ್ಮಳ್ವಾರರ ಪಾದ ಕಮಲ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ
  • ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಮ್ – ಎಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾರರ ಪಾದ ಕಮಲ
  • ಮುದಲಿಯಾಣ್ಡಾನ್ – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಪಾದ ಕಮಲ
  • ಪೊನ್ನಡಿಯಾಮ್ ಸೆನ್ಕಮಲಮ್ – ಮಾಮುನಿಗಳ ಪಾದ ಕಮಲ
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಟ್ಟ/ವಿಶ್ವಾಸಉಳ್ಳ ಶಿಶ್ಯನನ್ನು ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಕಮಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಪರಾಸರ ಭಟ್ಟರ್ ಎಮ್ಬಾರರ ಪಾದ ಕಮಲ, ನನ್ಜೀಯರ್ ಭಟ್ಟರರ ಪಾದ ಕಮಲ, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ನನ್ಜೀಯರರ ಪಾದ ಕಮಲ, ಇತ್ಯಾದಿ…
 • ವಿಭೂತಿ – ಸಂಪತ್ತು/ಸಿರಿ
 • ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ – ಪರಮಪದಮ್/ಶ್ರೀವೈಕುಂಟಮ್
 • ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ – ಸಂಸಾರ – ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷಗಳು/ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ
 • ಅಡಿಯೇನ್, ದಾಸನ್ – ನಾನು/ನನ್ನ ಅನ್ನುವ ಬದಲಿಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು
 • ದೇವರೀರ್, ದೇವರ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ – ಮತ್ಹೊಬ್ಬ ಶ್ರಿವೈಶ್ನವರನ್ನು ಕರೆಯುವ ವಿಧಿ – ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ
 • ಎಳ್ಹುನ್ದರಳುತಲ್ – ಬರಬೆಕು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೆಕು
 • ಕಣ್ ವಳರುತಲ್ – ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
 • ನೀರಾಟ್ಟಮ್ – ಸ್ನಾನ
 • ಶಯನಮ್ – ವಿರಮಿಸು
 • ಶ್ರೀಪಾದಮ್ – ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್/ಆಳ್ವಾರ್/ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು
 • ತಿರುವಡಿ – ಪಾದ ಕಮಲ (ಹನುಮಂತ ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ)
 • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ – ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
 • ಉಪನ್ಯಾಸಮ್ – ಉಪನ್ಯಾಸ
 • ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮ್ – ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಓಧಿ, ಅಧರ ಮೂಲ ಪಠ್ಯದ ಆಧಾರದಮೆಲೆ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು
 • ಅಶ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರ್ – ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಲು, ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳವರು 8 ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
 • 74 ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿ – ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಲು, ಶ್ರಿ ರಾಮಾನುಜರು 74 ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು:

 • ವಿಸಿಶ್ಟಾದ್ವೈತಮ್ – ಬ್ರಹ್ಮಮ್ (ಭಗವಾನ್)/ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಸಿದ್ಧಾಂತಮ್ – ಸಿದ್ಧಾಂತ
 • ಮಿತುನಮ್ – ದ೦ಪತಿಗಳು – ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಪಿರಾಟ್ಟಿ
 • ಏಕಾಯನಮ್ – ನಾರಾಯಣನ ಶ್ರಿಯ:ಪತಿತ್ವಕ್ಕೆ (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರ ಒಡೆಯ) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡದೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಮಾಯಾವಾದಮ್ –
 • ಆಸ್ತಿಕ – ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರು
 • ನಾಸ್ತಿಕ – ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದವರು
 • ಭಾಹ್ಯ – ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದವರು
 • ಕುದ್ರುಶ್ಟಿ – ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆತಕ್ಕಂತೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಕೊಡುವುದು
 • ಆಪ್ತ – ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲ/ಜೊತೆ
 • ಪ್ರಮಾ – ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
 • ಪ್ರಮೇಯಮ್ – ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು
 • ಪ್ರಮಾತಾ – ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವರು
 • ಪ್ರಮಾಣಮ್ – ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯವ ರೀತಿ/ಮಾರ್ಗ
  • ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ – ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
  • ಅನುಮಾನಮ್ – ಹಿಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ
  • ಶಬ್ದಮ್ – ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೆಳಿರುವ ಪದಗಳು/ವಾಕ್ಯಗಳು
 • ತತ್ವ ತ್ರಯಮ್ – ಪ್ರಪನ್ನನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೆಕಾದ 3 ವಾಸ್ತವಿಕತೆ
  • ಚಿತ್, ಚೇತನಮ್, ಜೀವಾತ್ಮಾ – ಆತ್ಮ, ಚೇತನ, ಜೀವಾತ್ಮಾ
  • ಅಚಿತ್, ಅಚೇತನಮ್, ಪ್ರಕ್ರುತಿ – ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು, ನಿರ್ಜೀವ
  • ಈಶ್ವರ – ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್.
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ – http://ponnadi.blogspot.in/p/thathva-thrayam.html
 • ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಮ್- 3 ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು – ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ – http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/rahasya-thrayam.html).
  • ತಿರುಮಂತ್ರಮ್ – ಅಶ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ
  • ದ್ವಯಮ್- ದ್ವಯ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಮ್
  • ಚರಮ ಸ್ಲೋಕಮ್- “ಸರ್ವ ದರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ…” ಗೀತಾ ಸ್ಲೋಕ. ರಾಮ ಚರಮ ಸ್ಲೋಕ (ಸಕ್ರುದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ) ಮತ್ತು ವರಾಹ ಚರಮ ಸ್ಲೋಕ (ಸ್ತಿತೇ ಮನಸಿ).
 • ಅರ್ತ ಪಂಚಕಮ್ – 5 ಅಗತ್ಯಯುಳ್ಳ ತತ್ವಗಳು – ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವರು (ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ – http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/artha-panchakam.html).
  • ಜೀವಾತ್ಮಾ- ಚೇತನಾತ್ಮಕ
  • ಪರಮಾತ್ಮಾ – ಭಗವಾಂತ
  • ಉಪೇಯಮ್, ಪ್ರಾಪ್ಯಮ್ – ಸಾಧಿಸಬೆಕಾದ ಗುರಿ – ಕೈಂಕರ್ಯಮ್
  • ಉಪಾಯಮ್ – ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಿಡಿದಿರುವ/ಉಪಯೊಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗ
  • ವಿರೋಧಿ – ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಬರುವ ಅಡಚಣೆಗಳು
 • ಆಕಾರ ತ್ರಯಮ್ – ಜೀವಾತ್ಮಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೆಕಾದ 3 ಗುಣಗಳು:
  • ಅನನ್ಯ ಸೇಶತ್ವಮ್ – ಭಗವಂತನೊಬ್ಭನೆ ಒಡೆಯನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವಮ್ – ಭಗವಂತನೊಬ್ಭನೆ ಆಶ್ರಯ
  • ಅನನ್ಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಮ್ – ಭಗವಂತನೊಬ್ಭನೆ ಸಂತೋಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು
 • ಸಾಮಾನಾದಿಕರಣ್ಯಮ್- ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷಣ/ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತಳಹದಿ/ಆಧಾರ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಮ್ರುದ್ ಗಟಮ್ (ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ) – ಮಡಿಕೆ ಆಧಾರ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ಹು ಮಡಿಕೆ 2 ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ: “ಶುಕ್ಲ: ಪಟ:” (ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ) – ಬಟ್ಟೆ ಆಧಾರವಾಗುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗುಣ/ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ “ಬಿಳಿ” & “ಬಟ್ಟೆ”. ಸಾಮಾನಾದಿಕರಣ್ಯಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿವರವಾದ ವಿಷಯ, ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ವೈಯದಿಕರಣ್ಯಮ್ – ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಧಾರ/ತಳಹದಿಗಳು. ಇದು ವಿವರವಾದ ವಿಷಯ, ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಸಮಶ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ – ಭಗವಂತನು ಪಂಚ ಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ/ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಶ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 • ವ್ಯಶ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ – ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ,ಇತ್ಯಾದಿ.., ಇವರುಗಳಿಗೆ (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು) ವಿವಿಧವರ್ಣದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಂದಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವನು.
 • ವ್ಯಶ್ಟಿ ಸಂಹಾರಮ್- ಭಗವಂತನು ರುದ್ರರಿಗೆ (ಶಿವ), ಅಗ್ನಿ ದೆವರಿಗೆ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇವರುಗಳಿಗೆ (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊನ್ಡು) ನಾಶಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವನು
 • ಸಮಶ್ಟಿ ಸಂಹಾರಮ್ – ಭಗವಂತನೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚ ಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಾನೆ ನಾಶಪಡುವನು

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ: http://kaarimaaran.com/downloads.html

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೆನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/readers-guide/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org

ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org