ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ – 8

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.       ಶ್ರೀ ಉ.ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/ 

 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/11/08/virodhi-pariharangal-7/ ..   ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

36. ಗತಿ ವಿರೋಧಿ – ನಮ್ಮ ನಡತೆಯ (ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ) ಅಡಚನೆಗಳು

ಗತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು (ಗಮನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ – ಹೋಗುವುದು), ದಾರಿ (ಅರ್ಚಿರಾಧಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ – ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಾರ್ಗ) ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ/ಗುರಿ (ಅಗತಿಯಂತೆ – ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದವನು). ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೊಂದಿಗೆ  (ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವರು), ಸಂಸಾರಿಗಳು (ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು)  ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಸಂಸಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ – ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಬಳಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುವುದು/ಎಳೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಗೌರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಗೌರವ. ಒಬ್ಬನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತೊಂದು ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು (ಸಾಷ್ಟಾಂಗ) ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ – ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
 • ಹಿಂದಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂಸಾರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರಲು ಇದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ:  ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ – ಸಂಸಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ  ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಂತೋಷಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
 • ಭಗವಂತನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಪುರಗಳು, ವಿಮಾನಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದಾಟುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 2.6.6 ಪಾಸುರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂನಲ್ಲಿ, ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ನಂಜಿಯರ್ ಹೇಳುವ ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುನರಯೂರ್ ಅರಯರ್ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರ್  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು , ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
 • ಧೇವತಾಂತರಂ (ಇತರ ದೇವತಾ) ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಮಾನಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಗೋಪುರಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಭೌತಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಬದಲು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂನಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 4.6.6 ಪಾಸುರಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಳ್ಳೈ ಉರಂಗಾವಿಲ್ಲಿ ಧಾಸರ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯರಾದ ವಣ್ದರ್ ಮತ್ತು ಚೋಣ್ದರ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಗಲಂಗ ನಾತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿ, ಅಗಲಂಗ ನಾಟ್ಟಾಳ್ವಾನ್ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪಿಳ್ಳೈ ಉರಂಗಾವಿಲ್ಲಿ ಧಾಸರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಮಲದ ಪಾದದ ಧೂಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹಾಗೆ.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತಬೇಕು – ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಭಾಗವತಗಳು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
 • ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬರು ಬೇಗನೆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ನೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಾರದು.
 • ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನಾವೂ ನಡೆಯಬೇಕು
 • ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಸಾರಿಗಳ ನೆರಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
 • ಭಗವತ್/ಭಾಗವತ ಆರಾಧನೆ (ಪೂಜೆ) ಗಾಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋಗುವಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯಬಾರದು. ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು  ಶ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ  ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ದೇವತಾಂತರ ಪೂಜೆಗೆ  ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಅಸೌಚಮ್ (ಮಾಲಿನ್ಯ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
 • ಒಬ್ಬನು ಪಾಶಾಂದಿಗಳ (ಅವೈಷ್ಣವರ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರ) ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು.
 • ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ದೂರದವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ದರ್ಶನದಿಂದ ಮರೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಮೂಲಕ್ಕೆ (ನದಿ, ಸರೋವರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದು ಸರಿಯಾದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲ.
 • ಸಂಸಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅನಗತ್ಯ.
 • ವಿತ್ತೀಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.
 • ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು “ಉಗಂದು  ಅರುಳಿನ ನಿಲಂಗಳ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) – ಭಗವಂತನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇಳಿದನು – ಇವುಗಳು ಆಳ್ವಾರರಿಂದ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು – ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ತಿರುನಾರಾಯಾಣಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಮಾಮುನಿಗಳು ರಾಜಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು). ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಬ್ಬರು  ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮನೋಭಾವವಲ್ಲ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳ (ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು) ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು.
 • ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ/ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು.
 • ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು – ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು/ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು/ತಪ್ಪಿಸುವುದು.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ (ವಾಸಿಸುವ ಆತ್ಮ) ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಡುಕಿನ ನಡೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಳಮಳವಾಗದಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದನು ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಳ್ವಾನ್ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
 • ಸದಾಚಾರ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು (ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯ – ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾಗಿರಬಹುದು) ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಾಮುನಿಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪಧೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ 64, 65 ಮತ್ತು 66 ಪಾಸುರಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: 64 ನೇ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ/ಆಕೆಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು  ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 65 ನೇ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯ (ಜೀವಾತ್ಮ/ಆತ್ಮ) ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಿಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 66 ನೇ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ, ಪಿಂಭಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈನ ಉನ್ನತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀಯರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪರಮಪದವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಭಗವತ್/ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು.
 • ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾದಾಚಾರ್ಯನ (ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯನ) ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು – ಆಚಾರ್ಯರು “ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯನು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು “ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯನು ಬರಬೇಕು – ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ/ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರಬಾರದು – ಸರಳವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯ.
 • ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ (ಸಭೆಯ ವಾಚನ) ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೋಷ್ಟಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು – ಒಬ್ಬನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
 • ಅಂತಹ ಗೋಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಾಗ , ಒಬ್ಬರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು.

37. ಸ್ತಿಥಿ ವಿರೋಧಿ – ನಮ್ಮ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು (ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳು)

ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ವಿಷಯವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರಿ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು (ಅಂದರೆ, ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವತರ ಸೇವಕನಾಗಿ). ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.

 • ಸಂಸಾರಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಟ್ಟರ ಜೀವನದಿಂದ ಭಟ್ಟರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು   ದೇವತಾಂತರ ಭಕ್ತನ ಉಡುಗೆ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ  ಮತ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ  ಭಾಗವತದ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು .
 • ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಆಚಾರ್ಯ, ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೈಂಕರ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಹುದು – ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
 • ಸಂಸಾರಿಗಳು ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು . ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಂಸಾರಿಸ್ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭೌತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಸಾರಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಾಸಿಸಬಾರದು.
 • ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯಬಾರದು.
 • ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.
 • ಸಂಸಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಾರದು.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಕೆಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ವಾಸಿಸುವ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು .
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯಲು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದು .
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವುದು .
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು .
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರುವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದಿವ್ಯ ದೇಷಂಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಮಹಾನ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ (ವಯಸ್ಸಾದವರೂ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ). ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ (ಹೂಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ) ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸಂಸಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು (ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು (ವಸ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು). ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ “ಯೋನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ …” ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಲ್ಲಿನ್ನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿರುವುದು. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಬಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವರ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಿರುವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ತಿರುವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಆರಾಧನೆಗಿಂತ ಭಾಗವತ ಆರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
 • ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ/ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಮೊದಲ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವದಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಲು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಮೊದಲ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥಂ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
 • ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಥಟ್ಟನೆ ಬಿಡಬಾರದು.
 • ಜಂಗಮ ವಿಮಾನಂ ಎಂದರೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ವಸ್ತು – ಇದು ಉತ್ಸವಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು (ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತವರು) ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜಂಗಮ ವಿಮಾನಂ ಎಂದರೆ ಚಲಿಸದ ವಸ್ತು – ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರ. ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಲನರಹಿತ ವಿಮಾನಂಗಳ ನೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಾರದು.
 • ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನೆರಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಂತಾಂತರಂಗಳ ಗೋಪುರಗಳು ಅವರ  ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು.
 • ದೇವಾಂತಾಂತರಂಗಳ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇವಿನ ಮರ) ಪ್ರಿಯವಾದ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹುಣಸೆ ಮರದಂತಹ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 • ಧೇವತಾಂತರಂಗಳ ಒಡೆತನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ದೇವಾಂತಾಂತರಂಗಳಿಗೆ  ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉಳಿಯಬಾರದು.
 • ಭಗವತರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲ) ಮನೆಗಳು ಅನುಚಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.  ಅಭಾಗವತರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.  ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾಭಾರತಮ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.  ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಧೂತನಾಗಿ ಧುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ಅವನು ಧುರ್ಯೋಧನ, ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಧ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ವಿಧುರನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದನು.  ವಿಧುರ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದನು.  ಧುರ್ಯೋದನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಪಾಂಡವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರದವರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾರೆ” – ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತಾನೇ ಈ ಭಗವತ್ ತತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
 •  ಆಚಾರ್ಯರು ನಡೆಯುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.  ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
 •  ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಅವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ.
 • ಭಗವಾನ್, ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಚಾಚುವುದು.  ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
 •  ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.  ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ.
 • ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ (ದೇವಾಲಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ), ಒಬ್ಬರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.  ಒಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರ ದಿವ್ಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಗವತಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು.  ಭಟ್ಟರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಯೆಂದರೆ, ಭಟ್ಟರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಟ್ಟರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  ತರುವಾಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2014/01/virodhi-pariharangal-8.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://ponnadi.blogspot.com  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org 

ಅಂತಿಮೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠೈ – 3 – ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಅಂತಿಮೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಶಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳು:

 • ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನ ಮಾಲೈ 72 – ಇರುಳ್ ತರುಮಾ ಜ್ಞಾಲತ್ತೇ ಇನ್ಬಮುಱ್ಱು ವಾೞುಮ್ ತೆರುಳ್ ತರುಮಾ ದೇಸಿಕನೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ತು – ಅಂಧಕಾರಭರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯದೇಶದ ಭಗವಾನ್ ಹಾಗು ಭಾಗವತರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣಾಗಬೇಕು.
 • ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ 4.4.2 – ಕುಱ್ಱಮಿನ್ಱಿ ಗುಣಮ್ ಪೆರುಕ್ಕಿ ಗುರುಕ್ಕಳುಕ್ಕು ಅನುಕೂಲರಾಯ್ ಶಿಷ್ಯನು ಅನಘನಾಗಿ ಹಾಗು ಸದಾ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿರಬೇಕು
 • ನಾನ್ಮುಗನ್ ತಿರುವನ್ತಾದಿ 18 – ವೇಱಾಗ ಏತ್ತಿಯಿರುಪ್ಪಾರೈ ವೆಲ್ಲುಮೇ ಮಱ್ಱವರೈಚ್ ಚಾರ್ತ್ತಿಯಿರುಪ್ಪಾರ್ ತವಮ್ – ಭಾಗವತರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರ ತಪಸ್ಸು ಭಗವದ್-ಆರಾದಕರ ತಪಸಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು.
 • ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ 10.10 – ವಿಟ್ಟುಚಿತ್ತರ್ ತನ್ಗಳ್ ದೇವರೈ ವಲ್ಲಪರಿಸು ವರುವಿಪ್ಪರೇಲ್ ಅತು ಕಾಣ್ಡುಮೇ – ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿ ಹೇಗಾದರು ಬರೆಸಿದರೆ, ಆಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವೆ.
 • ಕಣ್ಣಿನುನ್ಚಿರುತಾಮ್ಬು ತನಿಯನ್ – ವೇಱೊನ್ಱುಮ್ ನಾನಱಿಯೇನ್ – ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೋಂದನ್ನು (ಇನ್ನೋಬ್ಬರನ್ನು) ತಿಳಿಯೆ.
 • ಕಣ್ಣಿನುಂಚಿರುತಾಮ್ಬು ತನಿಯನ್ – ವೇರೋನ್ರಮ್ ನಾನರಿಯೇನ್ -ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರನ್ನು ಹೋರಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೋಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು (ಇನ್ನೋಬ್ಬರಾಗಲಿ) ನಾನರಿಯೆ
 • ಕಣ್ಣಿನುಂಚಿರುತಾಮ್ಬು 2 – ದೇವುಮಱ್ಱಱಿಯೇನ್ – ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೋಂದು ದೈವವನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯೆ.
 • ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಮ್ – ಶತ್ರುಘ್ನೋ ನಿತ್ಯಶತ್ರುಘ್ನಃ – ಶತ್ರುಘ್ನಾೞ್ವಾನು ರಾಮನನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಎಂದೂ ಭರತಾೞ್ವಾನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿದದ್ದರು ಹಾಗು ಅವರನ್ನೆ ಸೇವಿಸುತಿದ್ದರು.
 • ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಮ್ 411 – ವಡುಗ ನಂಬಿ ಆೞ್ವಾನೈಯುಮ್ ಆಣ್ಡಾನೈಯುಮ್ ಇರುಕಱೈಯರೆನ್ಬರ್ ) – (ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿಗೇ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾದ) ವಡುಗ ನಂಬಿಗಳು ಕೂರತ್ತಾೞ್ವಾನ್ ಹಾಗು ಮುದಲಿಯಾಣ್ಡಾನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಹಾಗು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಲಂಬಿಸುದ್ದೀರಿ (ಅವರಂತೋ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ)
 • ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱನ್ತಾದಿ 1 – ಇರಾಮಾನುಸನ್ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ನಾಮ್ ಮನ್ನಿ ವಾೞ ನೆನ್ಜೇ ಸೊಲ್ಲುವೋಮ್ ಅವನ್ ನಾಮನ್ಗಳೇ – ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿನ ಪಾದಪಂಕಜಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 28 – ಇರಾಮಾನುಸನ್ ಪುಗೞ್ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ ವಾಯ್ ಕೊಂಜಿಪ್ ಪರವಕಿಲ್ಲಾತು, ಎನ್ನ ವಾೞ್ವಿನ್ಱು ಕೂಡಿಯತೇ- ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನೆ ಸ್ತುತಿಸಿತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಜೀವನವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 45 – ಪೇಱೊನ್ಱು ಮಱ್ಱಿಲ್ಲೈ ನಿನ್ ಚರಣನ್ಱಿ, ಅಪ್ಪೇರಳಿತ್ತಱ್ಕು ಆಱೊನ್ಱುಮ್ ಇಲ್ಲೈ ಮಱ್ಱಚ್ ಚರಣನ್ಱಿ – ಅಮುದನಾರ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರಿಗೆ , “ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಯವು, ಅದರ ಸಾದನೆಗೆ ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ”

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 48 – ನಿಗರೀನ್ಱಿ ನಿನ್ಱ ಎನ್ ನೀಚತೈಕ್ಕು ನಿನ್ನರುಳಿನ್ ಕಣ್ ಅನ್ಱಿಪ್ ಪುಘಲ್ ಒನ್ಱುಮಿಲ್ಲೈ ಅರ್ಟ್ಕುಮ್ ಅಖ್ತೇ ಪುಗಲ್ – ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯೋಂದೇ ಶುದ್ಧಿ. ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಸ್ಫುರಿಸಲೂ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕದದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅದು ತಾನೆ ಪ್ರವಹಿಸುವುದು.

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 56 – ಇರಾಮಾನುಸನೈ ಅಡೈನ್ತಪಿನ್ ಎನ್ವಾಕ್ಕುರೈಯಾತು ಎನ್ ಮನಮ್ ನಿನೈಯಾತು ಇನಿ ಮಱ್ಱೊನ್ಱೈಯೇ – ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪದಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡದು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದರನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 79 – ಇರಾಮಾನುಸನ್ ನಿಱ್ಕ ವೇಱು ನಮ್ಮೈ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಳ್ಳವಲ್ಲ ದೆಯ್ವಮ್ ಇಂಗು ಯಾತೆನ್ಱುಲರಂತು ಅವಮೇ ಐಯಪ್ಪಡಾ ನಿಱ್ಪರ್ ವೈಯತ್ತುಳ್ಳೋರ್ ನಲ್ಲಱಿವಿೞಂತೇ-ನಿಜಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರ್ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಮ್ಮ ಮೂಡತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ದೈವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನತೆಯಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತಿದ್ದೇನೆ.

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 104 – ಕೈಯಿಲ್ ಕನಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿತ್ ತರಿಲುಮ್ ಉನ್ಱನ್ ಮೆಯ್ಯಿಲ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಚೀರನ್ಱಿ ವೇಣ್ಡಿಲನ್ ಯಾನ್ -(ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ) ಕಣ್ಣನನ್ನು (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು) ತೋರಿದರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಹಾಗು ಗುಣಗಳೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋರತು ಬೆರೊಂದಲ್ಲ.

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 106 – ಇರುಪ್ಪಿಡಮ್ ವೈಕುಂತಮ್ ವೇಂಕಟಮ್ ಮಾಲಿರುನ್ಚೋಲೈಯೆನ್ನುಮ್ ಪೊರುಪ್ಪಿಡಮ್ ಮಾಯನುಕ್ಕೆಂಬರ್ ನಲ್ಲೋರ್, ಅವೈ ತನ್ನೊಡುಮ್ ವಂದಿರುಪ್ಪಿಡಮ್ ಮಾಯನಿರಾಮಾನುಸನ್ ಮನತ್ತು ಇನ್ಱವನ್ ವಂದಿರುಪ್ಪಿಡಮ್ ಎಂದನ್ ಇದಯತ್ತುಳ್ಳೇ ತನಕ್ಕಿನ್ಬುಱವೇ – ಮಹಾತ್ಮರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ವಾಸವು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ತಿರುವೇಂಕಟ (ತಿರುಮಲೆ) ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೆಯಾದಿಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತಃ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೋಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಮಾನುಜರ ಸುಂದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವನು. ಇಂತಃ ರಾಮಾನುಜರು ಸದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮಾನುಸ ನೂಱ್ಱಂತಾದಿ 108 – ನಂತಲೈಮಿಸೈಯೇ ಪೊಂಗಿಯ ಕೀರ್ತ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಸನಡಿಪ್ ಪೂಮನ್ನವೇ – ಶ್ರೀರಮಾನುಜರ ಇಂತಃ ಕೀರ್ತಿಯುತ ಪಾದಪಂಕಜಗಳು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿ.

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮೇಲಿನ ಪಾಸುರಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಹಾಗು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳ್ಳಿಸುವುದು ಮೇಲಿನ ಪಾಸುರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಳಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪಾಸುರಗಳು ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಸಾರ- 30
ಮಾಡುಮ್ ಮನೈಯುಮ್ ಮಱೈ ಮುನಿವರ್
ತೇಡುಮ್ ಉಯರ್ ವೀಡುಮ್ ಸೆನ್ನೆಱಿಯುಮ್ – ಪೀಡುಡೈಯ
ಎಟ್ಟೆೞುತ್ತುಮ್ ತಂದವನೇ ಎನ್ಱಿರಾದಾರ್ ಉಱವೈ

ವಿಟ್ಟಿಡುಗೈ ಕಣ್ಡೀರ್ ವಿದಿ
ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತು (ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತು- ಭೂಮಿ, ಭಾರ್ಯಾ/ ಭರ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗು ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂಬ ದೈವಿಕ ಸಂಪತ್ತು) ಅಷ್ಠಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವರ ಸಂಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

ಜ್ಞಾನ ಸಾರ- 31
ವೇದಮೊರು ನಾಂಗಿನ್ ಉಟ್ಪೊದಿಂದ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳುಮ್
ಕೋದಿಲ್ ಮನು ಮುದಲ್ ನೂಲ್ ಕೂಱುವದುಮ್ – ತೀದಿಲ್
ಶರಣಾಗತಿ ತಂದ ತನ್ ಇಱೈವನ್ ತಾಳೇ
ಅರಣಾಗುಮ್ ಎನ್ನುಮ್ ಅದು

ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಾರವು ಹಾಗು (ಮನು ಮೊದಲಾದ) ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಾರವಾದ ಅಷ್ಠಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಶರಣಾಗತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುವ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಆಶ್ರಯವೇಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಸಾರ- 36
ವಿಲ್ಲಾರ್ ಮಣಿ ಕೊೞಿಕ್ಕುಮ್ ವೇಂಗಡಪ್ ಪೊಱ್ ಕುನ್ಱು ಮುದಲ್
ಸೊಲ್ಲಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ ಸೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪತಿಗಳ್ – ಎಲ್ಲಾಮ್
ಮರುಳಾಮ್ ಇರುಳೋಡ ಮತ್ತಗತ್ತುತ್ ತನ್ ತಾಳ್
ಅರುಳಾಲೇ ವೈತ್ತ ಅವರ್

ತಮ್ಮ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲೇ ತಿರುವೇಂಕಟ (ಪರಮಪದ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ) ಮೊದಲಾದ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾಮಗಳು ನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕು.

ಜ್ಞಾನ ಸಾರ 37
ಪೊರುಳುಮ್ ಉಯಿರುಮ್ ಉಡಂಬುಮ್ ಪುಗಲುಮ್
ತೆರುಳುಮ್ ಗುಣಮುಮ್ ಸೆಯಲುಮ್ – ಅರುಳ್ ಪುರಿಂದ
ತನ್ ಆರಿಯನ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಚ್ ಸನ್ಗ್ಕಱ್ಪಮ್ ಸೆಯ್ಬವರ್ ನೆಂಜ್ಚು
ಎನ್ನಾಳುಮ್ ಮಾಲುಕ್ಕಿಡಮ್

ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು, ಬಾಂಧವರು, ಕಾರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯವಶ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವನು.

ಜ್ಞಾನ ಸಾರ 38
ತೇನಾರ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುಮಾಮಗಳ್ ಕೊೞುನನ್
ತಾನೇ ಗುರುವಾಗಿತ್ ತನ್ ಅರುಳಾಲ್ – ಮಾನಿಡರ್ಕ್ಕಾ
ಇನ್ನಿಲತ್ತೇ ತೋನ್ಱುದಲಾಲ್ ಯಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅವನ್ ತಾಳಿಣೈಯೈ
ಉನ್ನುವದೇ ಸಾಲ ಉಱುಮ್

ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ತನ್ನ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ/ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು.

ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರಪೂರ್ಣನಾಗಿರಬೇಕು.

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನ ಧಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದೆ.

ಸೂತ್ರ 243

 • ಮೋದಲು ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವೆವೆಂದು ಅರಿತು, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಅಲ್ಲಿ ತೆಳಿಯ ಬೇಕು.-
  • ಅಹಂಕಾರದ (ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ) ಹಾಗು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು) ಆತ್ಮಾವಿನ ಪ್ರಧಾನ ಶತ್ರುವಾಗಿ
  • ವೈಷಯಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ಭಯಜನಕವಾದ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಭಯಪಡಬೇಕು.
  • ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಧಿಸುವವರಾಗಿ ಹಾಗು ವೈಷೈಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಹೋರತರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಬಾಂಧವರಾಗಿ
  • ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಸದಾ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಂದೆಯಾಗಿ
  • ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಹಸಿದವನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಿರಬೇಕು.
  • ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಾಗು ಅವರೂ ರಸಿಸಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅಭಿಮತವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ
 • ಈ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು:
  • ಅಹಂಕಾರವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅನುಕೂಲರು ಸುಹೃದ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಅರ್ಥವು (ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು) ಅವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಧನದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಾರಂಬಿಸುವ ಕ್ಷಣವೇ ಅವೈಷ್ಣಾವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತ (ಎದರುನೋಡುತ್ತಾ) ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಅವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ (ಅವರುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಗವದ್ವಿಷಯವಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಈ ಆದರಭಾವವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆಪತ್ಕರ) ಆದರವು ಉಂಟಾಗುವುದು.
  • ಕಾಮವು ಪರವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ) ಅನುರಾಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗದಿಂದ ಕಾಮವು, ಕಾಮದಿಂದ ಆಸೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾ ಅದರಿಂದ ಬುಧ್ದಿನಾಶ ಅದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಧೋಗತಿಯು ಏರ್ಪಡುವುದು
 • ಆಚಾರ್ಯಮುಖೇನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶಮ ದಮಾದಿ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಧೃಡನಿಶ್ಚಯವಿರಬೇಕು ಹಾಗು –
  • ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಹೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು
  • ಭಗವದ್ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯಿರಬೇಕು
  • ಪ್ರಾಕೃತವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗ್ಯತಾಬುಧ್ದಿಯನ್ನೂ ಆದರಾತಿಶಯವು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು
  • ದೇಹಧಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿರುವಾರಾಧನದ ಕೊನೆಯಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ( ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದನಂತರ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು, ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವೂ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು).
  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಷವೇನಾದರು ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲವೇಯಾದ ಕಾರಣ- ಇಲ್ಲಿನವರೆಗು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪಾಪರಾಶಿಯಿಂದ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಭುಜಿಸಬೇಕು ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಫಲವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಭಗವತ್-ಪ್ರಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಪೂರ್ವಮೇವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿತಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಸವು ಉಂಟಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪದುಃಖವನ್ನು ನೀಡುತಿದ್ದಾನೆ- ಇಲ್ಲೇ ಸೌಖ್ಯಜೀವನಲಭಿಸಿದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಸಂಗವು ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಆದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ನಿರ್ಹೇತುಕಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
  • ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಭಗವತ್-ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯವೆಂಬ ಅಲೋಚನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.ನಾವು ಭಗವಂತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವು ಭಗವತ್-ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ವಿಲಕ್ಷಣಾರಾದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಾಂಛೆ (ಇಚ್ಛೆ/ ರುಚಿ) ಇರಬೇಕು.
  • ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದರಾತಿಶಯವಿರಬೇಕು.
  • ಮಂಗಳಾಶಾಸನಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಾಯಕರವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಆಗಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು- ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅರ್ಚಾವಿಗ್ರಹಗಳ ಚೌರ್ಯ (ಕಳ್ಳತನ), ಪ್ರಹಾರ/ ವಿರೂಪಣಾದಿಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಅತಿಶಯ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್, ಆಣ್ಡಾಳ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರಿಂದ ತೋರಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
  • ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಚಿಯಿರಬೇಕು.
  • ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿಯಿರಬೇಕು (ನಿಜವಾದ ಆಸೆ) ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯನೀಡುವನ್ನು ಎಂದು ಅತ್ತು ಕೇಳಬೇಕು.
  • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಮುಂದೆ ವಿನಯವನ್ನು (ಅಮಾನಿತ್ವವನ್ನು) ಅವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು.
  • ಆಹಾರ-ನಿಯತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ (http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/srivaishnava-AhAra-niyamam_28.html)
  • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ
  • ಅವೈಷ್ಣವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ.

ಸೂತ್ರ 274- ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ. ಆಚರ್ಯನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಸತ್-ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವು-

 • ವಸ್ತವ್ಯಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯುಮ್ ಭಗವದ್ ಸನ್ನಿಧಿಯುಮ್– ವಾಸಸ್ಥಳವು ಆಚಾರ್ಯನ ಸಾನಿಧ್ಯವಿರುವ (ಅವರು ವಾಸಿಸುವ) ಸ್ಥಳ ಹಾಗು (ಅದು ಸಾದ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ
 • ವಕ್ತವ್ಯಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ವೈಭವಮುಮ್ ಸ್ವನಿಕರ್ಷಮುಮ್– ಸದಾಚಾರ್ಯನ ವೈಭವವು ಹಾಗು ದೋಷಯುಕ್ತನಾದ ತನ್ನು ನಿಕರ್ಷ ಮಾತಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕು.
 • ಜಪ್ತವ್ಯಮ್ ಗುರು ಪರಮ್ಪರೈಯುಮ್ ದ್ವಯಮುಮ್- ಜಪವೋ ಅನುಸಂಧಾನವು ವಾಕ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹಾಗು ದ್ವಯ ಮಹಾಮಂತ್ರ
 • ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ವಚನಮುಮ್ ಅನುಶ್ಟಾನಮುಮ್- ಪೂರ್ವಾಚರ್ಯರ ಉಪದೇಶ ಹಾಗು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು
 • ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಮ್ ಅವೈಷ್ಣವ ಸಹವಾಸಮುಮ್ ಅಭಿಮಾನಮುಮ್– ಅವೈಷ್ಣವರೋಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಅವೈಷ್ಣವನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲು ತೋಡಗಬಾರದು.
 • ಕರ್ತ್ತವ್ಯಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಮುಮ್ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಮುಮ್- ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನು ಅವನ ದಾಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು.

ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂತ್ರಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಸೂತ್ರ 275 – ಶಿಷ್ಯನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಲಂಬಿಸಬೇಕು, ಹಾಗು ಆಚಾರ್ಯರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಚಾರ್ಯ-ಕೈಂಕರ್ಯ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.
 • ಸೂತ್ರ 298 – ಶಿಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವು ಆಚಾರ್ಯನ ಸದ್ಗುಣಗಳು; ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವು ಆಚಾರ್ಯನ ದೋಷಗಳು; ಶಿಷ್ಯನ (ಪ್ರವೃತ್ತಿ) ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವು ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ; ಶಿಷ್ಯನ ಅಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು (ಅವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು).
 • ಸೂತ್ರ 321 – ಸತ್-ಶಿಷ್ಯನೆಂದರೆ-
  • ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಇತರವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಿರುವವನು.
  • ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
  • ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೋರಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಆರ್ತಿಯಿರಬೇಕು; ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಶವು ದುಸ್ಸಹವಾಗಿರಬೇಕು
  • ಆಚಾರ್ಯನು ಬೋಧಿಸಿದ ಭಗವದ್ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರಾತಿಶಯವಿರಬೇಕು
  • ಭಗವದ್-ಭಾಗವತ (ಆಚಾರ್ಯನ ಹಾಗು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ) ವೈಭವವು ಶ್ರುತವಾದಾಗ (ಕೇಳಿದಾಗ) ಆಸೂಯೆಯಿಲ್ಲದವನು.
 • ಸೂತ್ರ 322 – ಆಚಾರ್ಯನನ್ನೇ ತಿರುಮಂತ್ರವೆಂದು, ತಿರುಮಂತ್ರದ ವಿಷಯವಾದ ಭಗವಂತನೆಂದೂ, ತತ್-ಫಲವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂದೂ, ಅವಿದ್ಯಾನಿವಾರಣೆ ಮೊದಲಾದ ಐಯಿಕಲೋಕದ ಭೋಗಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಶಿಷ್ಯನು ಭಾವಿಸಬೇಕು.
 • ಸೂತ್ರ 323 – ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಾದ ಆಳವಂದಾರ್ರೂ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಮತಾ ಪಿತಾ ಯುವತಯಃ” ಎಂಬ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ವಿಷಯದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಕುಲಪತಿಯೆಂದೂ (ವೈಷ್ಣವರ ನಾಯಕರೆಂದು) ಹಾಗು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರೇ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 • ಸೂತ್ರ 327- ಶಿಷ್ಯನು ಅಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದನ್ನು ಮಾಡುವನು.
 • ಸೂತ್ರ 328- ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಹರ್ಷವೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಬೇಕು.
 • ಸೂತ್ರ 329- ಆದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನ ಹರ್ಷದಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಗರ್ವದಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲು ಸಮಯವು ಇರದು.
 • ಸೂತ್ರ 330/331- ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದರು ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ; ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನು ಕೋಪಗೋಂಡದ್ದೇಕೇ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು.
 • ಸೂತ್ರ 333 ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೋಳ್ಳುವುದು.
 • ಸೂತ್ರ 349- ಶಿಷ್ಯನು ಶರೀರವಾಸನದವರೆಗೂ (ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ) ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು; ಹಾಗು “ಆಚಾರ್ಯನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿದ್ದಿದನೆಂದು” ಹಾಗು “ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಸದಾ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
 • ಸೂತ್ರ 450- ಶಿಷ್ಯನು ಭಗವಂತನ ಐದೂ ರೂಪಗಳನ್ನು(ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಹಾಗು ಅರ್ಚಾವತಾರವನ್ನು – http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-parathvadhi.html) ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನೇ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲು ಹಾಗು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯವೆಂದು ಸದಾ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು; ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತಲು ಮಿಗಿಲಾದ ತತ್ತ್ವವು ಶಿಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ.

ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನ ಶರೀರರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸಿ ಅವನ್ನು ಪೂರಯಿಸಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಧನವನ್ನು (ಅದು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯನದ್ದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು) ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ನೀಡುತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಶಿಸುವುದು. ಆಚಾರ್ಯನ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವುದೋಂದೆ ಸಾಲದು, ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಏರ್ಪಡುವುದು. ಆಚಾರ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಾನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ತಾನು ಇನ್ನೂ ಅಜ್ಞನೆಂದೂ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಕಲಿಯಲು/ಗ್ರಹಿಸಲು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೆಯೆಂದು ಅರಿಯುವನು. ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಪಲಭಿಸದ ಅವಕಾಶಗಳಬಗ್ಗೆ ಆಕುಲನಾಗಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಹರ್ಷ ಹಾಗು ನಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೆಕು. ಪ್ರಾಜ್ಞೆಯಾದ ಶ್ರೀಶಬರಿಯು ಸುಂದರತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಫಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆಗೂ ಮೇಲಾಗಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ!) ಸೇವಿಸಲು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು

ನಮ್ಮ ಜೀಯರ್ರೂ (ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳೂ) ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಗು ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನ ಮಾಲೈ, ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿ, ಆರ್ತಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮೋದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನ ಮಾಲೈ 61
ಜ್ಞಾನಮ್ ಅನುಟ್ಟಾನಮ್ ಇವೈ ನನ್ಱಾಗವೇ ಉಡೈಯನ್ ಆನ
ಗುರುವೈ ಅಡೈಂದಕ್ಕಾಲ್
ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್! ತೇನಾರ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುಮಾಮಗಳ್ ಕೊೞುನನ್
ತಾನೇ ವೈಕುನ್ದಮ್ ತರುಮ್

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೇ! ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತನಾದ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ತಾನೆ ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನ ಮಾಲೈ 62
ಉಯ್ಯ ನಿನೈವುಂಡಾಗಿಲ್ ಉಮ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ತಮ್ ಪದತ್ತೇ ವೈಯುಮ್
ಅಂಬು ತನ್ನೈ ಇಂದ ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್!
ಮೆಯ್ ಉರೈಕ್ಕೇನ್ ಪೈಯರವಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಪರಮಪದಮ್ ಉಂಗ್ಕಳುಕ್ಕಾಮ್
ಕೈಯಿಲನ್ಗು ನೆಲ್ಲಿಕ್ ಕನಿ

ಲೋಕದವರೇ! ಉನ್ನತಿಗೇರಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ. (ಶೇಷ ಶಯನನಾದ) ಭಗವಂತನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಪರಮಪದವು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಫಲದಂತೆ (ಹಣ್ಣಿನಂತೆ) ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವುದು.

ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನ ಮಾಲೈ 64
ತನ್ ಆರಿಯನುಕ್ಕುತ್ ತಾನ್ ಅಡಿಮೈ ಸೆಯ್ವದು
ಅವನ್ ಇನ್ನಾಡು ತನ್ನಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ನಾಳ್
ಅನ್ನೇರ್ ಅಱಿನ್ದುಮ್ ಅದಿಲ್ ಆಸೈ ಇನ್ಱಿ
ಆಚಾರಿಯನೈಪ್ ಪಿರಿನ್ದಿರುಪ್ಪಾರ್ ಆರ್ ಮನಮೇ! ಪೇಸು

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯಿಸುವಾಗ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲೇಬಾರದು.

ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನ ಮಾಲೈ 65
ಆಚಾರಿಯನ್ ಸಿಚ್ಚನ್ ಆರುಯಿರೈಪ್ ಪೇಣುಮವನ್
ತೇಸಾರುಮ್ ಸಿಚ್ಚನವನ್ ಸೀರ್ ವಡಿವೈ ಆಸೈಯುಡನ್ ನೋಕ್ಕುಮವನ್ ಎನ್ನುಮ್
ನುಣ್ಣಱಿವೈಕ್ ಕೇಟ್ಟು ವೈತ್ತುಮ್
ಆರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅನ್ನೇರ್ ನಿಱ್ಕೈ ಅರಿದಾಮ್

ಆಚಾರ್ಯನು ಶಿಷ್ಯನ ಆತ್ಮಹಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು (ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಬೇಕು). ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹದ (ಶರೀರದ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು(ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗ ಬೇಕು). ಈ ಗಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದು ಬಹಳಾ ಕಷ್ಟ.

ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನ ಮಾಲೈ 66
ಪಿಂಬೞಗರಾಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸೀಯರ್
ಪೆರುನಂಹಿವತ್ತಿಲ್ ಅಂಬದುವುಮಱ್ಱು
ಮಿಕ್ಕ ಆಸೈಯಿನಾಲ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕಾನ ಅಡಿಮೈಗಳ್ ಸೆಯ್
ಅನ್ನಿಲೈಯೈ ನನ್ನೆಂಜ್ಚೇ! ಊನಮಱ ಎಪ್ಪೊೞುದುಮ್ ಓರ್

ಓ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮನಸ್ಸೇ! ಆಚಾರ್ಯರಾದ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಪಿಂಬೞಗರಾಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೂ ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗು ನಿಷ್ಠಾವಾಂತರಾದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸು.

ಅವರ ಯತಿರಜ ವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು “ರಾಮಾನುಜಮ್ ಯತಿಪತಿಮ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ದ್ನಾ” (ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಚರಣಾಂಬೋಜನ್ನು (ಶಿರಸಾ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತಿದ್ದೇನೆ) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, “ತಸ್ಮಾತ್ ಅನನ್ಯ ಸರಣೋ ಭವತಿ ಇತಿ ಮತ್ವಾ” (ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೋಂದು ಶರಣಿಲ್ಲ ) ಎಂದು ಮುಗಿಸಿದರು. ಇಪತ್ತೂ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಿನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೇ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಸೇವಿಸಲು ತ್ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ ಮಾಮುನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಬಾನವನ್ನು (ಭಕ್ತಿಯನ್ನು) ನೋಡಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೋೞಿ ಪಿಳ್ಳೈಯವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಾಚಾರ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿತು)

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಪ್ರಬಂದದಲ್ಲಿ 55, ಮಾಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಸೀರರುಳುಕ್ಕು ಇಲಕ್ಕಾಗಪ್ ಪೆಱ್ಱೋಮ್
ತಿರುವರಂಗಮ್ ತಿರುಪ್ಪತಿಯೇ ಇರುಪ್ಪಾಗಪ್ ಪೆಱ್ಱೋಮ್
ಮನ್ನಿಯ ಸೀರ್ ಮಾಱನ್ ಕಲೈ ಉಣವಾಗಪ್ ಪೆಱ್ಱೋಮ್
ಮದುರಕವಿ ಸೊಲ್ಪಡಿಯೇ ನಿಲೈಯಾಗಪ್ ಪೆಱ್ಱೋಮ್
ಮುನ್ನವರಾಮ್ ನಮ್ ಕುರವರ್ ಮೊೞಿಗಳ್ ಉಳ್ಳಪ್ ಪೆಱ್ಱೋಮ್
ಮುೞುತುಮ್ ನಮಕ್ಕವೈ ಪೊೞುತು ಪೋಕ್ಕಾಗಪ್ ಪೆಱ್ಱೋಮ್
ಪಿನ್ನೈ ಒನ್ಱು ತನಿಲ್ ನೆಂಜು ಪೇರಾಮಲ್ ಪೆಱ್ಱೋಮ್
ಪಿಱರ್ ಮಿನುಕ್ಕಮ್ ಪೊಱಾಮೈ ಇಲ್ಲಾಪ್ ಪೆರುಮೈಯುಮ್ ಪೆಱ್ಱೋಮೇ

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ( ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಷದ ಅವದಿ ಈಡು ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನೆಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ “ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಮ್” ತನಿಯನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂಪೆರುಮಾಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು )
ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಲು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ (ನನಗೆ) ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ಪಾಸುರಗಳಾನ್ನೇ ಧಾರಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರಿನಂತೆಯೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಆೞ್ವಾರ್/ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಕಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಯುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಆೞ್ವಾರ್/ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲದಂತಿರುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತ್ಸರ್ಯಪಡದಂತಿರುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 3 ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಐತೀಹ್ಯಗಳಾನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/06/anthimopaya-nishtai-3.html

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ಅಂತಿಮೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠೈ – 2 – ಆಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್/ವೈಭವಮ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಅಂತಿಮೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಆಚಾರ್ಯ ವೈಭವವು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಆಚರ್ಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರ ಪೂರ್ವವಿದ್ದ ಅನಾದಿಕಾಲವು ಅನಂತ ಅಂಧಕಾರದ ರಾತ್ರಿಯಹಾಗೆ ಹಾಗು ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯಾಶ್ರಯಣವು ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಇದನ್ನೇಪುಣ್ಯಾಮ್ಭೋಜ ವಿಕಾಸಾಯ ಪಾಪಧ್ವಾನ್ತ ಕ್ಷಯಾಯ ; ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆವಿರಬೂತ್ಬೂಮೌ ರಾಮಾನುಜ ದಿವಾಕರಃ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡ ತವರೆಯು ಅರಳಿದಂತೆಯೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಧಕಾರವೂ ರಾಮಾನುಜರೆಂಬ ದಿವಕರದ ಆಗಮದಿಂದ ನಶಿಸುವುದು.
ಆದಿತ್ಯ ರಾಮ ದಿವಾಕರ ಅಚ್ಯುತ ಭಾನುಕ್ಕಳುಕ್ಕುಪ್ ಪೋಗಾತ ಉಳ್ಳಿರುಳ್ ನೀನ್ಗಿ,
ಸೋಶಿಯಾತ ಪಿಱವಿಕ್ಕಡಲ್ ವಱ್ಱಿ, ವಿಕಸಿಯಾತ ಪೋತಿಲ್ ಕಮಲ ಮಲರ್ನ್ತತು ವಕುಳ ಭೂಷಣ ಭಾಸ್ಕರೋದಯತ್ತಿಲೇ” (ಆಚರ್ಯ ಹೃದಯಮ್ ) – ರಾಮಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳಿಂದ ನಶಿಸದ ಸಂಸಾರದ ಕತ್ತಲು/ ಅಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ (ವಕುಳಾಭರಣನ್) ಅವತಾರದಿಂದ ನೀಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನ ಅಗಮನವೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಅನಂತ ಅಂಧಕರಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ. ಭಾಗವತ ಕಾಟಕ್ಷವು ಒಬ್ಬನಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ, ಅದು
ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದು. ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಗೆಪಾತ್ರರಾದವರು ಮಹಾ ಪಾಪಕೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯನ ಆಶ್ರಯಣದ ಕ್ಷಣ್ವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಧ್ದಗೊಂಡು ತದನಂತರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಧಾಮವಾದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೋಂದುವರು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಆರ್ತಿ ಪ್ರಭಂದಮ್ – 45
ನಾರಾಯಣನ್ ತಿರುಮಾಲ್ ನಾರಮ್ ನಾಮ್ ಎನ್ನುಮ್ ಮುಱೈ
ಆರಾಯಿಲ್ ನೆನ್ಜೇ ಅನಾದಿ ಅನ್ಱೋಸೀರಾರುಮ್
ಆಚಾರಿಯನಾಲೇ ಅನ್ಱೋ ನಾಮ್ ಉಯ್ನ್ದದು ಎನ್ಱು
ಕೂಚಾಮಲ್ ಎಪ್ಪೊೞುದುಮ್ ಕೂಱು
ಮನವೇ! ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಹಾಗು ನನ್ನ ನಡುವಿರುವ ಸಂಬಂಧವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ
ಆಚಾರ್ಯರ
ದಿವ್ಯ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಉಜ್ಜೀವಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಭಯವುವಿಲ್ಲದೆ
ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಮ್ಸೂತ್ರ 408 ಹಾಗು 409.
ಉನ್ಣ್ಡಪೋತೊರು ವಾರ್ತ್ತೈಯುಮ್ ಉಣ್ಣಾತಪೋತೊರು ವಾರ್ತ್ತೈಯುಮ್ ಚೊಲ್ಲುವಾರ್ ಪತ್ತುಪ್ಪೇರುನ್ಣ್ಡಿರೇ,
ಅವರ್ಗಳ್ ಪಾಸುರಮ್ ಕೋಣ್ಡನ್ಱು ಇವ್ವರ್ತ್ತಮ್ ಅಱುತಿಯಿಡುವತು
ಭಗವದನುಭವವಿರುವಾಗ ಭಾಗವತರನ್ನು ಶ್ಲಾೞ್ಹಿಸುವವರು, ಹಾಗು ತದಲಾಭದಲ್ಲಿ (ವಿರಹದ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ) ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು 10 ಆೞ್ವಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಚನಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯವೈಭವವು ಸ್ಥಾಪಿತ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ್ಗಳೈಚ್ ಚಿರಿತ್ತಿರುಪ್ಪಾರ್ ಒರುವರುನ್ಣ್ಡಿಱೇ; ಅವರ್ ಪಾಸುರಮ್ ಕೊನ್ಣ್ಡು ಇವ್ವರ್ತ್ತಮ್
ಅಱುತಿಯಿಡಕ್ಕಡವೋಮ್
ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವಂತೆ ಇರುವವರು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವವರು ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್.
ನಾವು ಅವರ ಪದಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆವು.
ಅನುವಾಧಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ:
ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಕಣ್ಣಿನುಣ್ ಚಿರುತ್ತಾಂಬುವಿನ ಕೊನೆಯಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ
ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಚರಿಸುವವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠವನ್ನು (ಪರಮಪದವನ್ನು) ಕಾಣುವವರು.

ಅನುವಾಧಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕೆಳಗಿನ (ವಿಸ್ತರ) ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ವಚನವನ್ನು ಹಾಗು ಅದರ ಸಮಾನವಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ವಿಷಯಕ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರಿನ ವಚನವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯವೈಭವವು ಭಾಗವದ್_ವೈಭವಕ್ಕಿಂತಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಕಾಶಿತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾಗ/ ವಾಕ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭಿಸುತಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಲುಪ್ತವೇಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

 

 

ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್-ವಚನ

ಅಪ್ಪೊೞುತೈಕ್ಕಪ್ಪೊೞುತು ಎನ್ ಆರಾವಮುತಮ್ – ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕು ಭಗವಾನ್ ನನ್ನ ದಿವ್ಯಾಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಮಾಲುಕ್ಕು ನಾವುಡೈಯೇನ್ – (ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ) ಹರ್ಷಿಸುವ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಂದಿದ್ದೇನೆ

ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್ ಅಮರ್ನ್ತು ಪುಗುನ್ತೇನ್ – ತಿರುವೇಂಕಟಮುಡೈಯಾನಿನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ

ಕಣ್ಣನಲ್ಲಾಲ್ ದೆಯ್ವಮಿಲ್ಲೈ- ಕಣ್ಣನ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೈವವಂದಿಲ್ಲ

ಪಾಡಿ ಇಳೈಪ್ಪಿಲಮ್ – ಭಗವಾನಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೆನು.

ಇನ್ಗೇ ತಿರಿನ್ತೇರ್ಕ್ಕಿೞುಕ್ಕುಟ್ರೇನ್ – ಭಗವಾನನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೆ ಆರಾದಿಸುವವರಿಗೆ ಹಾವ ಕೊರೆಯಿದೆ

ಉರಿಯ ತೊಣ್ಡನ್– ಭಗವತ್-ದಾಸರ ಸೂಕ್ತ ದಾಸನು

ತಾಯಾಯ್ತ್ ತನ್ತೈಯಾಯ್– ಭಗವಾನ್ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ).

ಆಳ್ಗಿನ್ಱಾನ್ ಆೞಿಯಾನ್ – ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಭಗವಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಾಮಿಸುವವನು.

ಕಡಿಯನಾಯ್ಕ್ ಕನ್ಜನೈಕ್ ಕೊನ್ಱ ಪಿರಾನ್ – ಕಂಸನನ್ನು ಕೋಂದ ಮಹೋಪಕಾರಕನು ಭಗವಾನ್ (ಇಲ್ಲಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಭಾಗವತರು ಭಗವಾನ್ ಇತರ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತಯೇ ನೆನಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತಿದ್ದಾರೆ)

ಯಾನೇ ಎನ್ತನತೇ ಎನ್ಱಿರುನ್ತೇನ್ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ-ಮಮಕಾರಗಳಿಂದಿದ್ದೆ.

ಎಮರೇೞೆೞುಪಿಱಪ್ಪುಮ್ ಆಸತಿರಿತುಪೆಟ್ರು – ಭಗವಾನಿಂದ ನಾನು ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತನಾಗಿದ್ದೆನೆ.

ಎನ್ನಾಲ್ ತನ್ನೈ ಇನ್ತಮಿೞ್ ಪಾಡಿಯ ಈಸನ್ – ಭಗವಾನ್ ನನ್ನ ವಚನದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಗೋಂಡನು

ಒಟ್ಟುಮೋ ಇನಿ ಎನ್ನೈ ನೆಗಿೞ್ಕ್ಕವೇ – ಭಗವಾನ್ ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಪತಿಸಲು (ಬೀಳಲು) ಬಿಡುವನೋ ?

ಮಯರ್ವಱ ಮತಿನಲಮ್ ಅರುಳಿನನ್ – ಭಗವಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ದಿವ್ಯ ಹಾಗು ನಿರ್ದೋಶ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ

ಅರುಳುಡೈಯವನ್ – ಭಗವಾನ್ ಕರುಣಾವಾನ್

ಪೇರೇನೆನ್ಱು ಎನ್ ನೆನ್ಜು ನಿಱೈಯಪ್ ಪುಗುನ್ತಾನ್ – ಭಗವಾನ್ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿ ತಾನು ಎಂದು ಹೋಗನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು.

ವೞುವಿಲಾ ಅಡಿಮೈ ಚೆಯ್ಯ ವೇಣ್ಡುಮ್ ನಾಮ್ – ನಾವು ಭಗವಾನಿಗೆ ನಿರ್ದೋಶ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪೊರುಳಲ್ಲಾತ ಎನ್ನೈಪ್ ಪೊರುಳಾಕ್ಕಿ ಅಡಿಮೈ ಕೊಣ್ಡಾಯ್- ಭಗವಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೆ ನಿರತನಾಗಿಸಿದ.

ಆರಾತ ಕಾತಲ್ – ಅಂತಗೊಳದ ಭಗವತ್-ಪ್ರೀತಿ

ಕೋಲಮಲರ್ಪ್ಪಾವೈಕ್ಕನ್ಬಾಗಿಯ ಎನ್ ಅನ್ಬೇಯೋ- (ಶ್ರಿಮಹಲಕ್ಶ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ) ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯನು.

 

ಶ್ರೀ ಮದುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್-ವಚನ

ತೆನ್ಕುರುಕೂರ್ ನಂಬಿ ಎನ್ಱಕ್ಕಾಲ್ ಅಣ್ಣಿಕ್ಕುಮ್
ಅಮುತೂರುಮ್ ಎನ್ ನಾವುಕ್ಕೇ
–ನಾನು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ನಾಮಗಳಾನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಮೃತ-ಸದೃಶವಾಗಿವೆ.

ನಾವಿನಾಲ್ ನವಿಟ್ರು ಇನ್ಬಮೆಯ್ತಿನೇನ್ – ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ವೈಭವವನ್ನು ನುಡಿದು ಆನಂದಿಸಿದೆ.

ಮೇವಿನೇನ್ ಅವನ್ ಪೊನ್ನಡಿ ಮೆಯ್ಮ್ಮೈಯೇ- ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ಸುವರ್ಣ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ದೇವು ಮಟ್ರಱಿಯೇನ್ – ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇನ್ನೋಂದು ದೈವವನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯೇನು.

ಪಾಡಿತ್ ತಿರಿವನೇ – ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸುವೆನು.

ತಿರಿತನ್ತಾಗಿಲುಮ್ ದೇವ ಪಿರಾನುಡೈಕ್ ಕರಿಯಕೋಲತ್ ತಿರುವುರುಕ್ ಕಾಣ್ಬನ್ ನಾನ್ – ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ನಾಥನನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನೋಡುವೆ(ಆರಾದಿಸುವೆ). ಆಚಾರ್ಯನಿಷ್ಠರಾದ ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದೆಂದು ಎಮ್ಪೆರುಮಾನನ್ನು ಆರಾದಿಸುವರು.

ನಮ್ಬಿಕ್ಕಾಳುರಿಯನ್ – (ಭಗವಾನಿನ ದಾಸರಾದ) ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ಸೂಕ್ತ ದಾಸನು.

ಅನ್ನೈಯಾಯ್ ಅತ್ತನಾಯ್- ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರೇ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ).

ಎನ್ನೈಯಾಣ್ಡಿಡುಮ್ ತನ್ಮೈಯಾನ್– ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಾಮಿಸುವವರು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್

ಸಡಗೋಪನ್ – ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಠವೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ದೂರಗೋಳಿಸಿದರು

ನಮ್ಬಿನೇನ್ ಪಿಱರ್ ನನ್ ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೈಯುಮ್ ನಮ್ಬಿನೇನ್ ಮಡವಾರೈಯುಮ್ ಮುನ್ಬೆಲಾಮ್- ಅತ್ಮವನ್ನು (ಭಗವಂತನದೆಂದು {ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದದೆಂದು/ ಅವರದೆಂದು} ಅರಿಯದೆ) ನನ್ನದೆಂದು ತಿಳಿದೆ ಹಾಗು ಸ್ತ್ರಿಯರು ನನು ಅನುಭವಿಸಲೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ.

ಇನ್ಱು ತೊಟ್ಟುಮ್ ಎೞುಮೈಯುಮ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ್ -ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರೇ ಇಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ಱು ತನ್ ಪುಗೞ್ ಏಟ್ಟ್ರ ಅರುಳಿನಾನ್ – ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಎನ್ಱುಮೆನ್ನೈ ಇಗೞ್ವಿಲನ್ ಕಾಣ್ಮಿನೇ – ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಎಂದೂ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಧೋಗಮನವನ್ನು (ಕೆಳಗೆ ಪತಿಸುವುದು) ಬಿಡರು.

ಎಣ್ಡಿಸೈಯುಮ್ ಅಱಿಯ ಇಯಮ್ಬುಕೇನ್ ಒಣ್ತಮಿೞ್ಚ್ ಶಟಗೋಪನ್ ಅರುಳೈಯೇ – ನಾನು (ನನಗೆ ನಿರ್ದೋಶ್ಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದ) ಆೞ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ದಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಯಲ್ಲು ಪ್ರಚಾರಿಸುವೆ.

ಅರುಳ್ಕಣ್ಡೀರ್ ಇವ್ವುಲಗಿನಿಲ್ ಮಿಕ್ಕತೇ – ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ದಯೆ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತಲು ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದದ್ದು.

ನಿಱ್ಕಪ್ಪಾಡಿ ಎನ್ನೆನ್ಜುಳ್ ನಿಱುತ್ತಿನಾನ್ – (ಭಗವತರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಾದ- ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವಾದ) ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಆಟ್ಪುಕ್ಕ ಕಾತಲ್ ಅಡಿಮೈಪ್ ಪಯನನ್ಱೇ –ಶೇಷತ್ವದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ (ಪ್ರೀತಿ/ ಅಕ್ಕರೆ)

ಪಯನನ್ಱಾಗಿಲುಮ್ ಪಾನ್ಗಲ್ಲರಾಗಿಲುಮ್ ಚೆಯಲ್ ನನ್ಱಾಗತ್ ತಿರುತ್ತಿಪ್ ಪಣಿ ಕೊಳ್ವಾನ್ – ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕು ಅರ್ಹನಾಗದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಶುಧ್ದಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿಸಿದರು.

ಮುಯಲ್ಗಿನ್ಱೇನ್ ಉನ್ತನ್ ಮೊಯ್ಕೞರ್ಕ್ಕನ್ಬೈಯೇ – ನಿಮ್ಮ ಪಾದಪಂಕಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ/ಸಂಗವನ್ನು (ಭಕ್ತಿಯನ್ನು) ಜನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತಿದ್ದೇನೆ.

ತೆನ್ಕುರುಗೂರ್ನಗರ್ ನಮ್ಬಿಕ್ಕನ್ಬನಾಯ್ – ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯನು

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭಾಗವು ಆಚಾಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಗು ವೈಭವವನ್ನು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯನದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ತಕ್ಕದಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ (ಅದರಿಂದ ಉದಾಹರಿಸಿ) ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುವುದು

ಸೂತ್ರಮ್ 308 – ಆಚಾರ್ಯನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನ °°° ತೋರುವುದು.

ಸೂತ್ರಮ್ 309 – ತನ್ನನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು (ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ) ತನ್ನನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯನೆಂಶು ತಿಳಿಯುವುದು, ಶಿಷ್ಯನ ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದೆಂದರೆ (ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ) ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು, ಹಾಗು ಫಲವನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದೆಂದರೆ ದೃಷ್ಠ ಸಾಮ್ಸಾರಿಕ ಫಲವನ್ನಾಗಲಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನಾಗಲಿ, ಅವನನ್ನು ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ , ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸುವುದೆಂಬ ಸಹವಾಸವಾಕ್ಕಾಗಲಿ ಫಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ಸೂತ್ರ 310 – ಆಚಾರ್ಯನು ಹಿಂದೆ ಹೆಳಿದಂತೆ ಫಲವನ್ನು (ವಿಪರೀತವಾಗಿ) ತಿಳಿಯಬಾರದು, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. (ಆಚಾರ್ಯನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸುವ) ಶಿಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಠ ಪ್ರಯೊಜನವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು, ಭಗವದ್ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವನು, ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಭಗವದ್ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಆಚಾರ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು, ಶಿಷ್ಯನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಸಹವಾಸವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.

ಸೂತ್ರ 311 – (ಭಗವಾನಿನ ಕ್ಷೇಮವಾನು ಆಷಿಸುವ ಮಂಗಳಾಶಾಡನವಾದ) ಸಾಕ್Sಕಾತ್ ಫಲವು ಆಚಾರ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು °°°

ಸೂತ್ರ 312 – ಆಚಾರ್ಯ-ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂದವು ಮೇಲಿನಂತಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ-ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರ 313 – ಆಚಾರ್ಯನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯು, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ (ಸ್ವಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ) ಪೂರ್ಣ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು.

ಸೂತ್ರ 314 – ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವು ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಹಾಗು ಆಚಾರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವು ಸ್ವಾಚರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.

ಸೂತ್ರ 315 – ತಿರುಮಂತ್ರದ ( ಡ್ವಯ ಹಾಗು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದ) ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಚಾರ್ಯನು

ಸೂತ್ರ 316 – ಭಗವಾನನ್ನೆ ಸ್ತುತಿಸುವ ಆದರೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಮನ್ತ್ರದ ಉಪದೇಷ್ಟಾಗಳು (ಉಪದೇಶಿಸುವವರು) ಆಚಾರ್ಯನೆನ್ನಲ್ಲು ಸೂಕ್ತರಲ್ಲ.
( ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ- ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಮಂತ್ರಗಳು ಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಹಾಗು ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಭಗವದ್-ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತಃ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ- ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. )

ಸೂತ್ರ 328 – ಆಚಾರ್ಯನು ಶಿಷ್ಯನ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಸೂತ್ರ 333 – ಆಚಾರ್ಯನು ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು (ಆತ್ಮಾ).

ಸೂತ್ರ 335 – ಶಿಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಆಚಾರ್ಯಸ್ವರೂಪ ವಿರುದ್ಧ.

ಸೂತ್ರ 337 – ಆಚಾರ್ಯನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ/ ಡ್ರವ್ಯದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು (ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು/ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿದವೆಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಸೂತ್ರ 338 – ಆಚಾರ್ಯನು ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು/ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು, (ಶಿಷ್ಯನು ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅದು ತನಗೆ ಸೇರಿದೇಂದು ಭಾವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು).

ಸೂತ್ರ 339 – (ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೃಪಣನೇನಿಸುವನು.

ಸೂತ್ರ 340 – ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾದ ಕಾರಣ ಇಂತಃ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸನು.

ಸೂತ್ರ 341 – ತೃಪ್ತನಾದ ಕಾರಣ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು.

ಸೂತ್ರ 427 – ಭಗವದ್-ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಹಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ; ಆಚರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅವನ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಹಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆ (ಇವರಡರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲೇಸು).

ಸೂತ್ರ 430 – ಭಗವಾನಿಗೂ ಸ್ವಯಮ್ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಲು ಇಷ್ಟ.

ಸೂತ್ರ- 431 – ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿಯು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಷ್ಟಾವಾಗಿಯು ಹಾಗು ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದನು.

ಸೂತ್ರ- 432 – ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು, ಇನೋಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ಹಾಗು ಇನ್ನೋಂದು ಲೀಲಾವಿಭೂತಿ ಹಾಗು ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯ ಯುಗ್ಮವು ಲಬ್ದವಾದಾಗ.

ಸೂತ್ರ- 433 – ಭಗವದಾಶ್ರಯಣ/ ಸಂಬಂಧವು (ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಜನ್ಮಗಳ ಯಾತ್ರೆಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವ) ಬಂಧಕ್ಕು ಹಾಗು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕು ಕಾರಣಾವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ-ಆಶ್ರಯಣ / ಸಂಬಂಧವು ಮೋಕ್ಷವಂದಕ್ಕೇ ಹೇತುವಾಗಿದೆ.

ಸೂತ್ರ- 437- ತನ್ನ ಆಚರ್ಯನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅವು ಕಾರ್ಯಕರಗಳಾಗವು.

ಸೂತ್ರ- 378- ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರವಿದಲ್ಲಿ (ಪತಿಯು ಜೀವಂತವಾಇದಲ್ಲಿ) ಅವಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಭರಣಗಳು ಶೋಭಿಸುವವು, ಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರ ವಿರಹಿತೆಯಾಗಿರುವಾಗ (ಪತಿಯು ಜೀವಂತವು ಜೀವಂತವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಆ ಆಭರಣಗಳೇ (ಧರಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ) ತಪಿಸುವವು.

ಸೂತ್ರ- 439 – ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಭಗವತ್ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರ- 443 – “ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ‘ನಾನೇ ರಕ್ಷಕನೇಂಧು’ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವದ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ರಹಿತರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯನ ದಯೇಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವು. ”, ಎಂದು ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಹಲವಾರುಬಾರಿ ಉದಾಹರಿಸುವರು.

ಸೂತ್ರ- 447 – ಆಚಾರ್ಯನ ಕರುಣೇಯೋಂದೆ ಶಿಷ್ಯನ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೇ ದಾರಿ.

ಸೂತ್ರ- 460 – ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಧ್ಯೇಯ.

ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ 10.10 – ನಲ್ಲವೆನ್ ತೋೞಿ – ಇಲ್ಲಿ ಆಣ್ಡಾಳ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೆಟಿಯಾೞ್ವಾರಿನ ಭಗವಾನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಳೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನ್ಮುಗನ್ ತಿರುವಂತಾದಿ 18 – ಮಾಱಾಯ ದಾನವನೈ – ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮೞಿಸೈ ಅೞ್ವಾರ್ ನರಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಇಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಮ್ – ಅಕೃತ್ರಿಮ ತ್ವ ಚರಣಾರವಿಂದ – ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಭಗವಾನ್ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ ಭಗವಾನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಪುರಾಣ ಶ್ಲೋಕ – ಪಷುರ್ ಮನುಷ್ಯ ಪಕ್ಷೀವಾ – (ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಲು ಅರ್ಹವೋ ಅರ್ಹವಲ್ಲವೋ) ಜನ್ಮದ ಯಾವ ನಿಯತಿಯೂಯಿಲ್ಲದೆ ಪಷುವೋ, ಮನುಷ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನ ಸಂಬಂದವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವುದು.

ಸೂತ್ರ 461 – ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನವು ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಪಾಯವಾಗಿಯೂ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.

ಸೂತ್ರ 462 – ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ; ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನವಿದೆ.

ಸೂತ್ರ 463 – ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನವು ಮೋದಲು (ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವಾಗಿರುವ ) ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು; ಆನಂತರ ಭಗವಾನ್/ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಪುಷ್ಪಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್-ಭಾಗವತ-ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರನ್ನಾಕ್ಕಿ ಫಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವುದು.

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮೆಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರಗಳ ಸರಳ ಅನುವಾದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಸೂತ್ರಗಳ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳು ಆಚಾರ್ಯಮುಖೇನ ಶ್ರೋತವ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, “ಸಹಿಸುವವನು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ, ಯಾರು (ಶಿಷ್ಯನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ) ಉಪದೇಶಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯನು.” ### ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯನು ಸಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ವಿವರಿಸುವರು. ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉದ್ಧಾರೆವೇ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಮುಳುಗುವವನು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರು ಭಗವದ್-ಜ್ಞಾನದ (ಹಾಗು ಅನುಷ್ಠಾನದ) ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ತಾನು ಸುರಾಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಇತರರ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸಹಾಯಿಸುವನು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನ ದಿವ್ಯರೂಪದ ಧ್ಯಾನವೇ ಸಾಕು- ತಾನು ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಜ್ಞಾನ-ಉಪದೇಶಗಳು ಪಡೆಯುವುದೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗರುಡ ಮಂತ್ರದ ಧ್ಯಾನವು ಸರ್ಪದ ವಿಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೋ, ಹಾಗೆಯೆ ಆಚಾರ್ಯನ ರೂಪವು ಸಂಸಾರವಿಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು. ಆಚಾರ್ಯನು ಮಾನ್ಯನು, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಧನ, ಕಾಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗು ಶಿಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/06/anthimopaya-nishtai-2.html

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org